Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych
PDF

Słowa kluczowe

budżet obywatelski (partycypacyjny)
samorząd gminny
demokracja bezpośrednia

Jak cytować

Jankowska, K. (2023). Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 55–66. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.5

Abstrakt

Przedmiot artykułu stanowi poddanie ocenie unormowań dotyczących budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) na szczeblu gminnym wprowadzonych nowelizacją z dnia 11 stycznia 2018 r. W tym celu wykorzystana została metoda dogmatycznoprawna, której przedmiot stanowiła analiza regulacji zawartych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W opracowaniu przedstawiono różne stanowiska (zarówno afirmujące, jak i krytyczne) występujące w literaturze przedmiotu oraz doktrynie, odnoszące się do wprowadzonych przepisów, a także proponowane przez autorów zmiany poszczególnych unormowań. Problematyka niedawnej instytucjonalizacji budżetu obywatelskiego jest ważna ze względu na ostatnią (z 2022 r.) nowelizację jednego z artykułów go regulujących, która z punktu widzenia nauki prawa czyni istotnym dokonanie analizy również pozostałych przepisów.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.5
PDF

Bibliografia

Baranowska-Zając, W. (2019). Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 r. „Studia Prawnoustrojowe” 44: 5–20. DOI: https://doi.org/10.31648/sp.4892

Dębowska-Romanowska, T. (2015). Budżet obywatelski jako instytucja prawa samorządowego. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 16(3): 303–312.

Kociuba, K., Rabczewska, D. (2019). Rola budżetów partycypacyjnych w zagospodarowaniu przestrzeni

publicznych polskich miast – studium przypadku Lublina. „Studia Regionalne i Lokalne” 76(2): 82–109.

Kociuba, M., Bielecka, D. (2021). Wpływ zmiany ustawy o samorządzie gminnym na implementację budżetów obywatelskich w miastach wojewódzkich Polski. „Studia Regionalne i Lokalne” 83(1): 84–112.

Kosowski, J. (2018). Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych w świetle nowelizacji ustaw samorządowych z 11 stycznia 2018 r. „Samorząd Terytorialny” 10: 66–80.

Marchaj, R. (2017). Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego. „Samorząd Terytorialny” 11: 5–14.

Mączyński, M. (2022). Komentarz do art. 5a, [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: 186–201.

Misiejko, A. (2020). Budżet obywatelski w praktyce samorządów. Warszawa.

Odachowski, J. (2020). Rola wspólnoty samorządowej w tworzeniu budżetu obywatelskiego (wybrane problemy). „Samorząd Terytorialny” 9: 16–26.

Ostaszewski, K. (2013). Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej. Lublin.

Ostrowska, A. (2022). Budżet obywatelski jako część uchwały budżetowej – procedura, uchwalanie i dokonywanie zmian, [w:] B. Dziedziak, A. Ostrowska, W. Witalec, Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: 271–308.

Sorychta-Wojsczyk, B. (2015). Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 78: 421–430.

Strzebinczyk, J. (2016). Komentarz do art. 25, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: 67–73.

Sześciło, D. (2012). Uwarunkowania prawne budżetu partycypacyjnego w Polsce. „Finanse Komunalne” 12: 15–26.

Szlachetko, J., Bochetyn, A. (2014). Funkcje wójta w kształtowaniu polityki finansowej gminy z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego, [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: 256–270.

Zawadzka-Pąk, U.K. (2019). Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski). Studium aksjologiczno-prawne. Białystok.

Ziółkowski, D. (2018). Komentarz do art. 5a, [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawy samorządowe. Komentarz. Warszawa: 61–83.