Względny charakter bezprawności jako mechanizm ograniczający zakres odpowiedzialności za szkodę
PDF

Słowa kluczowe

bezprawność względna
odpowiedzialność deliktowa
wina
bezprawność

Jak cytować

Zagórowski, M. (2023). Względny charakter bezprawności jako mechanizm ograniczający zakres odpowiedzialności za szkodę. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 155–166. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.13

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii rozumienia przesłanki bezprawności w reżimie odpowiedzialności deliktowej jako bezprawności względnej. Stanowi analizę dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa. Porusza również zagadnienia obecne w najnowszym orzecznictwie dotyczące odpowiedzialności państwa za naruszenie norm jakości powietrza. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy przyjęcie koncepcji bezprawności względnej jest odpowiednim narzędziem do zawężania zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, a także czy rozumienie przesłanki bezprawności jako zjawiska względnego jest odpowiednim sposobem wykładni przepisów polskiego Kodeksu cywilnego. Autor stoi na stanowisku, że używanie mechanizmów zawężających zakres odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych jest niezbędne ze względu na zwiększanie się liczby zjawisk mogących powodować masowe formułowanie roszczeń odszkodowawczych. Zdaniem autora koncepcja względnego charakteru bezprawności deliktowej jest w tym zakresie odpowiednim narzędziem.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.13
PDF

Bibliografia

Ciućkowska, K. (2022). Smog a dobra osobiste. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20. „Orzecznictwo Sądów Polskich” 22(11). LEX/el. DOI: https://doi.org/10.12775/SIT.2020.036

Fuchs, B. (2018). Komentarz do art. 355, [w:] M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534). LEX/el.

Jastrzębski, J. (2007). O granicach kompensacji, [w:] J. Jastrzębski (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza. Warszawa: 1–21.

Kaliński, M. (2016). Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2013 r., II CNP 50/12. „Przegląd Sądowy” 16(2): 109–114.

Kaliński, M. (2018). Bezprawność względna, [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6. Warszawa: 58–61.

Kaliński, M. (2021). Treść i rodzaje świadczenia, [w:] A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: 49–107.

Kasprzyk, R. (1988). Bezprawność względna. „Studia Prawnicze / The Legal Studies” 3(97): 149–172. DOI: https://doi.org/10.37232/sp.1988.3.5

Lackoroński, B. (2009). Cywilne prawo – odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu ustanowienia zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego – koncepcja „bezprawności względnej” na gruncie art. 415 k.c. Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2008 r., II CSK 177/08. „Orzecznictwo Sądów Polskich” 10(108). LEX/el.

Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. (1969). Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. „Studia Prawno-Ekonomiczne” 69(2): 87–104.

Owczarek, M. (2004). Problem bezprawności względnej w systemie odpowiedzialności deliktowej. „Palestra” 49(5–6): 36–47.

Ratusznik, P. (2022). O nieprawidłowościach w rozumieniu tzw. bezprawności względnej – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23.05.2019 r., II CSK 360/18. „Glosa” 22(3): 67–76.

Safjan, M. (2005). Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne, [w:] L. Ogiło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: 1321–1338.

Skorupka, A. (2022). Prawo do życia w czystym środowisku. Glosa do uchwały SN z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20. „Przegląd Sądowy” 5: 112–120.

Szczepaniak, R. (2022). Odpowiedzialność odszkodowawcza władz publicznych za skutki zanieczyszczonego powietrza. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20. „Orzecznictwo Sądów Polskich” 22(6): 11–23.

Szpunar, A. (1959). Glosa do orzeczenia SN z 3 marca 1956 r., 2 CR 166/56. OSPiKA 59(7–8): 379–384.