Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2015 r. (sygn. I SA/Gl 1070/14)
PDF

Słowa kluczowe

praca
dochody małoletnich
podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT
wykładnia prawa

Jak cytować

Owoc, J., & Wiśniewski, K. (2023). Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2015 r. (sygn. I SA/Gl 1070/14). Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 169–179. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.14

Abstrakt

Przedmiotem glosy jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczący pojęcia dochodów z pracy małoletnich, użytego w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Autorzy zgadzają się z rozstrzygnięciem, uważając jednak, że przeprowadzona przez sąd argumentacja jest niewystarczająca. Kompleksowa wykładnia przepisu prowadzi autorów do wniosku, że kryterium wyłączenia dochodów małoletnich dzieci spod kumulacji z dochodami rodziców jest samodzielność w ich uzyskiwaniu. W konsekwencji przyjmują, że pojęcie pracy w art. 7 ust. 1 omawianej ustawy powinno być rozumiane wąsko.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.14
PDF

Bibliografia

Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2015). Komentarz do art. 7, [w:] iidem, PIT. Komentarz. LEX/el.

Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2015). Komentarz do art. 23, [w:] iidem, PIT. Komentarz. LEX/el.

Brzeziński, B. (2013). Wykładnia prawa podatkowego. Gdańsk.

Garlicki, L., Zubik, M. (2016). Komentarz do art. 24, [w:] M. Derlatka i in., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1. LEX/el.

Gutowski, M. (2021). Komentarz do art. 21, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–352. Legalis/el.

Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). Komentarz do art. 4, [w:] M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. LEX/el.

Kosikowski, C. (2013). Komentarz do art. 4, [w:] idem, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LEX/el.

Kukulski, Z. (2014). Podatki dochodowe, [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego. Łódź: 83–88.

Mastalski, R. (2007). Miejsce wykładni językowej w procesie stosowania prawa podatkowego. „Przegląd Podatkowy” 8: 7–12.

Pilich, M. (2021). Komentarz do art. 21, [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, cz. 1 (art. 1–554). LEX/el.

Spyra, T. (2006). Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni. Kraków.

Szymczak, M. (red.). (1979). Słownik języka polskiego, t. 2. Warszawa.

Święch-Kujawska, K. (2022). Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Studia Prawnicze KUL” 3: 155–170. DOI: https://doi.org/10.31743/sp.13479

Tomaszewska, M. (2022). Komentarz do art. 22, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, t. 1: Art. 1–93. LEX/el.

Wicherek, P. (2021). Komentarz do art. 103, [w:] M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX/el.

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań.

Zieliński, M. (2012). Clara non sunt interpretanda – mity i rzeczywistość. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 6: 9–23.

Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa.