Pressto.

Nagłowek strony

Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego

Anna Klimczak

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest reformie szkolnictwa wyższego zapoczątkowanej przez Proces Boloński. Autorka odwołuje się w swej analizie bezpośrednio do podstawowych dokumentów Procesu Bolońskiego i wykorzystuje pojęcie ukrytego programu (hidden curriculum). Teza pracy jest następująca: reformy strukturalne szkół wyższych w dłuższej perspektywie w istotny sposób wpłyną na pozycję uniwersytetu w europejskich społeczeństwach, a także na dyspozycje intelektualne jego absolwentów. Ukryty program uniwersytetów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego polega na podporządkowaniu edukacji wyższej celom gospodarczym i społeczno-politycznym, a nie naukowym.


Słowa kluczowe


uniwersytet; Proces Boloński; ukryty program

Pełny tekst:

Bibliografia


Bloom A. 1997 Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Bauman T. 2003 Zagrożona tożsamość uniwersytetu, w: A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.): Uniwersytet: między tradycją a wyzwaniami współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Crosier D., Purser L., Smidt H. 2007 Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area. An EUA Report, European University Association (http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/

Trends_V_universities_shaping_the_european_higher_education_area.p df).

Czeżowski T. 1946 O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń.

Dokumenty... 2007 Dokumenty Procesu Bolońskiego. Deklaracja Bolońska 1999. Komunikat konferencji w Pradze 2001. Komunikat konferencji w Berlinie 2003. Komunikat konferencji w Bergen 2005. Komunikat konferencji w Londynie (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/

/53/38538/20080820_publikacje_Proces_Bolonski.pdf).

Furedi F. 2008 Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przeł. K. Makaruk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Galar R. 1997 Uniwersytet jako narzędzie adaptacji cywilizacyjnych, w: H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki (red.): Idea uniwersytetu u schyfku tysiąclecia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa.

Kraśniewski A. 2006 Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/19/79/19793/europejskie_szkolnictwo_wyzsze_2006.pdf).

Meighan R. 1993 Socjologia edukacji, przeł. E. Kiszkurno-Koziej, Z. Knusten, R Kwieciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Rozporządzenie... 2006 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 roku a sprawie nazw kierunków studiów, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 121, poz. 838.

Twardowski K. 1992 Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 114 PDF - 161

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015