Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article presents the family manor of the Rostworowski family in Kębło and its importance to the education and upbringing of children and adolescents. After 1949, social and educational activities took place in Kębło manor. In the article, I present various forms of caring for children and adolescents, organized in the manor house. It hosted an orphanage, a State-owned Educational Institute for Handicapped Children, which today is a Boarding Special Education School and a Vocational Preparation School. The State-owned Orphanage operated in Kębło between 1947 and 1982. Now it houses a Special Education Centre and a three-year Work Vocational Preparation School where pupils absorb the knowledge and acquire the skills to help them lead independent lives. As part of practical classes, students grow and care for vegetables and herbs, tend rock gardens and plants, bake cakes, make preserves and prepare simple dishes.

Słowa kluczowe

education upbringing children young people manor house

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Filiks-Bielecka, K. (2018). Dwór rodziny Rostworowskich w Kęble miejscem edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 23-34. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.2

Bibliografia

 1. Archiwum Kuratorium Oświaty w Lublinie:
 2. Jan Lipnicki, sygnatura: 8314.
 3. Teka akt osobowych: Sobolewski Stanisław, sygnatura: 2436.
 4. Teka akt osobowych: Tomczuk Mikołaj, sygnatura: 69.
 5. Archiwum Muzeum Oświatowego w Puławach: sygnatura: Mo/A/285/94, Państwowe Domy Dziecka.
 6. Archiwum Państwowe w Lublinie:
 7. zespół: Akta gminy w Wąwolnicy, sygnatura: 35/598/0/-/20, jednostka: Komisja Oświatowo-Kulturalna gm. Wąwolnica 1949-1954.
 8. zespół: Akta gminy w Wąwolnicy, sygnatura: 35/598/0/-/25, jednostka: Komisja Kontroli Społecznej gm. Wąwolnica.
 9. zespół: Akta gminy w Wąwolnicy, sygnatura: 35/598/0/-/54, jednostka: Akta opieki.
 10. zespół: Akta gminy w Wąwolnicy, sygnatura: 35/598/0/-/57, jednostka: Sprawozdanie z działalności Gminnego Referatu Opieki Społecznej za miesiąc październik 1948 r.
 11. zespół: Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie, sygnatura: 35/702/0/996, jednostka: Akta dotyczące Państwowego Domu Dziecka w Kęble pow. Puławy.
 12. Archiwum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble:
 13. Akt nadania imienia.
 14. Akt założycielski Szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Kęble.
 15. Kronika Państwowego Domu Dziecka w Kęble.
 16. Opracowania
 17. Broszura: Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. świętego Franciszka z Asyżu w Kęble.
 18. Czerwińska E., Dzieci świętego Franciszka, „Kurier Lubelski” 267 (2002), s. 4–5.
 19. Edukacja w Powiecie puławskim 2011/2012, Powiat puławski, Puławy 2011.
 20. Historia, zabytki, turystyka, informator, mapa gminy. Wąwolnica. Przewodnik, opracowanie: Biuro Public Relations.
 21. Jędrych S., Ludwika Leokadia Tomczuk, w: Biografie nauczycieli zasłużonych dla oświaty i środowiska regionu puławskiego, tom trzeci, red. S. Pać i in., Wydawca: Towarzystwo Muzeum
 22. Oświatowego w Puławach, Puławy 2007, s. 79–81.
 23. Jędrych S., Mikołaj Tomczuk, w: Biografie nauczycieli zasłużonych dla oświaty i środowiska regionu puławskiego, tom trzeci, red. S. Pać i in., Wydawca: Towarzystwo Muzeum Oświatowego w Puławach, Puławy 2007, s. 82–83.
 24. Kuś H., Wąwolnica i okolice, Wydawnictwo Językowe Apart, 2005.
 25. Pluta M., Rekreacja – jeden z celów hipoterapii?, w: Koń w turystyce i rekreacji, red. K. Chmiel, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Turystyki i Rekreacji, Biała Podlaska 2009, s. 63–72.
 26. Rostworowski S., Rostworowscy w Kęble, „Gazeta Wąwolnicka” 7 (2004).
 27. Stelmach I., Małe ojczyzny – Kębło, „Widnokrąg” 2 (2006), s. 15–16.
 28. Wąwolnica, seria: Pod herbami, Wydawnictwo MAKI, Lublin.
 29. Strony internetowe
 30. http://zsosw.net.pulawy.pl/keblo/o_osrodku.html [9.04.2015].
 31. http://panel.lfoz.lublin.pl/index/show/id/1097/nazwa/keblo-dwor#Files [5.02.2012].
 32. http://www.sanktuarium-wawolnica.pl/czytelnia/Rostworowski%20dziedzic%20Kebla%20pdf.pdf [11.04.2015]
 33. http://www.sanktuarium-wawolnica.pl/index.php?m=objawienia [10.04.2015].
 34. http://zsosw.net.pulawy.pl/keblo/o_osrodku.html [9.04.2015].