Treść głównego artykułu

Abstrakt

Between 2013 and 2016 the Department of the History of Education at the Faculty of Education (University of Warsaw) carried out research on the pedagological thought of the 19th and 20th centuries. It was mainly centered on the pedagological legacy of Aniela Szycówna (1869–1921), Iza Moszczeńska (1864–1941), Jan Hulewicz (1907–1980), Anna Mońka-Stanikowa (1917–2007) and Anna Radziwiłł (1939–2009). It is worthwhile to start investigating other personas that shaped the Polish education, as well as the legacy of other pedagogues who addressed educational problems in their research. Without doubt, such studies require investigating sources. Information can be found, for example, in articles published in educational journals, such as Przegląd Pedagogiczny, Kwartalnik Pedagogiczny (published at the beginning of the 20th c.), along with more recent periodicals focused on education and its history.

Słowa kluczowe

Department of the History of Education at the Faculty of Education (University of Warsaw) education in 19th and 20th century the originators of education educational journals

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kamińska, J. (2016). Badania Zakładu Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego nad myślą pedagogiczną XIX i XX wieku prowadzone w latach 2013–2016. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 127-139. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15615

Bibliografia

 1. Bartnicka K., Profesor Józef Miąso – historyk wychowania, oświaty, nauki. Uczony, mistrz, przyjaciel i kolega, w: Historia-Społeczeństwo-Wychowanie, Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Miąso, Pułtusk-Warszawa 2004.
 2. Bartnicka K., Kurdybacha Łukasz (1907–1972), w: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz, Toruń 2008.
 3. Buczek K., Hugo Kołłątaj i edukacja, Warszawa 2007.
 4. Buczek K., Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu 1805–1833, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 5. Fijałkowski A., Doktorat Anny Radziwiłł – w kontekście miejsca i czasu powstania, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1–2, 2014.
 6. Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku – między tradycją a innowacją, pod red. I. Szybiak, A. Fijałkowskiego i J. Kamińskiej, przy współpracy K. Buczek, Warszawa 2010.
 7. Szybiak I., Katedra Historii Oświaty i Wychowania 1953–2003, w: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia, pod red. Janiny Kamińskiej, Warszawa 2004.
 8. Śladowska A., Edukacyjne inspiracje oraz treści humanistyczne zawarte w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1, 2015, ss. 53–60.
 9. Wizytatorowie generalni Komisji Edukacji Narodowej. Monografia z dziejów administracji szkolnej Komisji Edukacji Narodowej, wstęp H. Barycz, Lublin 1957.
 10. Fijałkowski A., O francuskojęzycznych wydaniach i ilustracjach ‚Emila, czyli o wychowaniu’ Jana Jakuba Rousseau w XVIII wieku – zmienne kierunki interpretacji, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” t. 21, z. 4, 2012.
 11. Fijałkowski A., Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvois (ok. 1194–1264), Warszawa 2001.
 12. Fijałkowski A., Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre... – o interpretacjach „Emila, czyli o wychowaniu” J.J. Rousseau, w: Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, red. Sławomir Sztobryn, Krzysztof Kamiński, (seria: Rzeczywistość Edukacyjna, t. 1), Łódź 2013.
 13. Jankowska J., Akta Komisji Edukacji Narodowej 1738 1773–1795, w: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 1, Archiwum Główne Akt Dawnych, pod red. Piotra Bańkowskiego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, PWN, Warszawa 1957.
 14. Kamińska J., Działalność oświatowa Henryka Lampasiaka – żołnierza, nauczyciela, humanisty, w: Szkolnictwo i oświata polska na zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. T. Zaniewska, Warszawa 2007.
 15. Kamińska J., Dzieje Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zarys, w: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia, pod red. Janiny Kamińskiej, Warszawa 2004.
 16. Kamińska J., Karta z dziejów szkolnictwa polskiego w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej, w: Światło wśród burzy. Szkolnictwo i oświata polska na zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, układ, oprac. i red. nauk. T. Zaniewska, N. Pospieszny, Z. Stankiewicz, Białystok 2004.
 17. Kamińska J., Komisja Edukacji Narodowej a reforma uniwersytetów, „XVIII amžiaus studijos”, Vilnius 2015.
 18. Kamińska J., Kula E., Źródła do dziejów Komisji Edukacji Narodowej w zasobach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie, „Rozprawy z dziejów Oświaty” t. 53, Warszawa 2016.
 19. Kamińska J., Nauczyciele Szkoły Polskiej w Paryżu 1842–1863, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1991, z. 3–4.
 20. Kamińska J., Potrzeba badań nad oświatą polonijną we Francji 1945–1956, w: Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944–1955, pod red. Ks. E. Walewandra, Lublin 2002.
 21. Kamińska J., Roman Symonowicz – wychowanek Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego, w: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki, T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian, red. E. Magiera, J. Król, Szczecin 2016.
 22. Kamińska J., Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego jako uczelnia oświeceniowa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. LX, z. 1, 2015.
 23. Kamińska J., Szkoła Polska w Paryżu i jej nauczyciele, praca magisterska napisana pod kierunkiem Ireny Szybiak, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986, Praca dostępna w Zakładzie Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego UW.
 24. Kamińska J., Tradycje kształcenia polonijnego we Francji, w: Przez burze pod wiatr. Szkolnictwo i oświata polska na zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, układ, oprac. i red. nauk. T. Zaniewska, Białystok 2001.
 25. Kamińska J., Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773–1792, Pułtusk-Warszawa 2004.
 26. Kamińska J., Wokół pracy doktorskiej Anny Radziwiłł, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1–2, 2014.
 27. Kamińska J., Wychodźcy polscy we Francji. Mała Polska w Paryżu, publikacja w j. ang. Growing Up Polish: The Polish School in Paris w: http://culture.pl/en/article/growing-up-polish-the-polishschool-in-paris
 28. Komeński J. A., Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom, wstęp i przekład polski z języka łacińskiego A. Fijałkowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 29. Michalik B., Dzieje wychowania i szkolnictwa w Warszawie stanisławowskiej, Warszawa 2001.
 30. Mogilnicki A., Dziecko i przestępstwo, Z Zapomogi Kasy Pomocy Dla Osób Pracujących Na Polu Naukowym im. D-ra J. Mianowskiego, Skład Główny w Księgarni E. Wende i Sp., Drukarnia Artystyczna K. Kopytowski i S-ka, Warszawa 1916.
 31. Pohoska H., Rola historji wychowania w kształceniu nauczycieli, „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne” R. 3/1935, z. 1–2.
 32. Pohoska H., Wychowanie obywatelsko-państwowe, Warszawa 1931.
 33. Pohoska H., Rozważania o ordynacji wyborczej, Warszawa 1939.
 34. Pohoska H., Wysznacka M., Z naszej przeszłości. Podręcznik do nauki historji dla 6 kl. szkół powszechnych, Warszawa 1934.
 35. Pohoska H., Wysznacka M., Z naszej teraźniejszości. Podręcznik do nauki historji dla 7 kl. szkół powszechnych, Warszawa 1936.
 36. Pohoska H., Wysznacka M., Zmiany i uzupełnienia na r. 1937/38 do podręcznika [...] „Z naszej teraźniejszości”, Warszawa 1937.
 37. Radziwiłł A., Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926–1939, Część wstępna, część pierwsza i zakończenie, przyg. Do druku Adam Fijałkowski „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1–2, 2014.
 38. Rzepka M., Młodzież i samoloty – wychowawcze aspekty lotnictwa sportowego na przykładzie doświadczeń II RP; referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Doktoranckie Spotkania z Historią zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 4 IV 2016 r. M. Rzepka, Wychowanie lotnicze w II Rzeczpospolitej – stan badań i perspektywy badawcze, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. 53, Warszawa 2016.
 39. Rzepka M., Wychowanie lotnicze w II Rzeczpospolitej – stan badań i perspektywy badawcze, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. 53, Warszawa 2016.