Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article presents and examines the fate of prohibited and condemned books in Communist Poland in the years 1945–1989 held at the time in Poznań University Library. The subject is addressed based on available archive records, ordinances and decrees passed by the Communist authorities, as well as on in-house regulations, internal instructions, reports and relevant documents issued by the Head Librarian.

Słowa kluczowe

archival materials Poznań University Library prohibited books condemned books

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Góra, B. (2016). Los „zakazanych książek” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 113-126. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.8

Bibliografia

 1. Derkacz-Korczyńska M., Książki szkodliwe polityczne, czyli akcja „oczyszczania” księgozbiorów bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych w latach 1947–1956, w: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. D. Degen, J. Gzelli, Toruń 2010.
 2. Dróżdż A., Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945–1956, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” X (2012).
 3. Drugi obieg (1976–1989). Notes edukacyjny, Warszawa 2008.
 4. Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa 2000.
 5. Górniak T., Saletra B., Cenzura w polskich bibliotekach naukowych w latach 1945–1989 na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, w: Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, pod red. D. Degen, M. Żyndy, Toruń 2012.
 6. Gulińska G., Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944–1956 ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych Kielc, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” T. 6(2001).
 7. Kondek S.A., Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955, Warszawa 1999.
 8. Mężyński A., Bibliotekarstwo polskie w latach 1948–1956. Kłopoty historyków, „Poradnik Bibliotekarza” 1990, nr 1/3.
 9. Michalska W., Organizacja bibliotek w Związku Radzieckim. Pamiętnik Konferencji Krynickiej, „Przegląd Biblioteczny” R. 19(1951).
 10. Nadolna-Tłuczykont M., Powrót książek „zakazanych” do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia), Katowice 2013.
 11. Polskie prawo biblioteczne. Zbiór przepisów prawnych dotyczących bibliotek, zebr. i wyd. A. Knot, Wrocław 1947.
 12. Pluszczyńska A. , Literatura źle obecna w bibliotekach: lata 50-te XX wieku, „Biuletyn Informacji Bibliotecznych i ulturalnych BIBiK” 2005, nr 2.
 13. Reich A. A., Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucji książek za żelazną kurtyną, pod red. Chomy-Jusińskiej M., tłum. P. Poniatowska, Warszawa 2015.
 14. Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011.
 15. Sławiński Z., Przyczynek do historii „prohibitów” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1980–1989, „Biblioteka” nr 8 (17).
 16. Walterowa H., Aktualne zagadnienia z zakresu księgozbiorów naukowych, „Przegląd Biblioteczny” R 19(1951), z. 1–2.
 17. Więckowska H., Grycz Józef, w: Słownik pracowników książki polskiej, oprac. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1972.
 18. Winnicka H. , Skrzypek Józef, w Słownik historyków polskich, oprac., M. Prosińska-Jacki, K. Baczkowki, Warszawa 1994.
 19. Uljasz A., Józef Grycz (1890–1954). Bibliotekarz i bibliolog, w: Oblicza współczesnej bibliologii.
 20. Konteksty i transgresje, Łódź – Warszawa 2014.
 21. Żmigrodzki Z., Wolność czytania jako problem współczesnego bibliotekarstwa, „Przegląd Biblioteczny” 1991/1.
 22. Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu ( ABUP), sygn. 283, sygn. 295, sygn. 394, sygn. 939 sygn. 942, sygn. 944, sygn. 967, sygn. 1020.
 23. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945–1954/55.
 24. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 1955/56.
 25. Kronika Uniwersytetu im Adama. Mickiewicza 1956/57.
 26. Kronika Uniwersytetu im. Adama. Mickiewicza 1957/58.
 27. Kronika Uniwersytetu im. Adama. Mickiewicza za lata akademickie 1978/79–1980/81.
 28. Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej 1947.
 29. Sprawozdanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za rok 1954.
 30. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za rok 1957.
 31. MP 1950, nr 99 poz. 1249.
 32. MP 1957.7.56 (MP z dnia 28 stycznia 1957 r.).
 33. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym Dz. U. Nr 14 poz. 113.
 34. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki, par. 3, MP nr 7, poz. 56.