Treść głównego artykułu

Abstrakt

After the January Uprising in the Kingdom of Poland, across half of the following century, industrial development was mostly connected with social reforms. One tragic consequence of it was the increase in the number of children without parental protection, juvenile beggars, tramps, young criminals and prostitutes. During the last thirty years of the 19th century it became a priority in the Kingdom of Poland to pay attention to the education and protection of children and teenagers from the poorest families. Numerous innovative and educational concepts were formulated at that time; some of them were used in centres for socially maladjusted young people, for instance in Studzieniec, Mariańska Wilderness or Struga, in centres for young prostitutes. The activity of educational centres and societies which organised the protection of children (for example, The National Society for the Prevention of Cruelty to Children) was given as an example.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bołdyrew, A. (2018). Reformatory Concepts of Educational and Care Activities in Regards to Neglected Children in the Kingdom of Poland at the Turn of the 19th and 20th Centuries in Comparison with European Solutions. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 137–150. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.27

Referencje

 1. Al. hr S., “Dla upadłych, Kurier Warszawski, 1881, issue 251
 2. Bar J., “Rozwój stanów doskonałości w Polsce. Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia (1862–1962)”, Prawo Kanoniczne, 1966, issue 3–4
 3. Berenstein M., “O kolonjach letnich dla ubogich dzieci w Łodzi”, Czasopismo Lekarskie, 1899, issue 9
 4. Biblioteka Warszawska, 1894, vol. II
 5. Biblioteka Warszawska, 1902, issue 2
 6. Bołdyrew A., “Społeczne inicjatywy na rzecz walki z patologiami w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.” Studia Gdańskie, vol. XXX I, 2012
 7. D. J.Wł. [Dawid J.W.], “Publiczne place do zabaw dla dzieci”, Przegląd Pedagogiczny, 1890, issue 14
 8. Daszyńska -Golińska Z., “Ochrona dzieci we Francji”, Prawda, 1908, issue 47 – 48.
 9. Demel M., Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego (1864–1914), Wrocław, 1964
 10. Dukaczewski E.J., “Szkoły i zakłady specjalne dla dzieci trudnych w XIX i na początku XX wieku”, [in:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, ed. S. Mauersberg, Warsaw, 1990
 11. Dunin-Sulgustowska M., “O slöjdzie i jego stanowisku wobec wychowania i hygieny”, Zdrowie, 1905, issue 11
 12. “Ewangelicko-augsburskie Stowarzyszenie opieki nad dziewicami w Warszawie”, Zwiastun Ewangeliczny, 1899, issue 6
 13. Fijałek J., Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim, Łódź, 1962
 14. g. [Korczak J.], “Od szyi pół metra”, Głos, 1904, issue 20
 15. g. [Korczak J.], “Ogrody i skwery”, Głos, 1904, issue 26
 16. g. [Korczak J.], “Skwery”, Głos, 1904, issue 23
 17. G. [Korczak J.], “Tandeta dobroczynna”, Głos, 1904, issue 11
 18. Gałek C., Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego, Zamość, 2005 Gazeta Radomska, 1890, issue 25
 19. Grot -Bęczkowska W., “Slöjd, jako czynnik wychowawczy”, Bluszcz, 1902, issue 9
 20. Heywood C., “Childhood and Children”, [in:] Europe 1789 to 1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire, J. Merriman , J. Winter (eds.), vol. 1, Thomson Gale, Detroit, 2006
 21. Jachowicz E., “Ochrony i zakłady sierot warszawskiego Towarzystwa dobroczynności”, [in:] Niedole dziecięce, Warsaw, 1882
 22. Jastrzębiec A., “Przytułek wychowawczo-poprawczy dla dziewcząt”, Tygodnik Mód i Powieści, 1891, issue 13
 23. Jaśkiewicz A., “W walce o godność człowieczą...”, Nowe Tory, 1910, issue 1
 24. Jaworski W., Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Sosnowiec, 2006
 25. Kalendarz Informacyjno-Encyklopedyczny na rok 1914, Warsaw, 1914
 26. Kamiński J.M., O prostytucji, Warsaw, 1875
 27. Kępski C., Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815–1914), Lublin, 1993
 28. Kongres Komitetów Walki z handlem kobietami i dziećmi, Warsaw, 1930
 29. Korczak J., Dzieci ulicy, Warsaw, 1901
 30. Kozłowski W., “O rozpowszechnianiu kolonii letnich i ogrodów dziecięcych”, Zdrowie, 1905, issue 2
 31. Kozłowski W.R., “Postępy wychowania fizycznego w ostatniem dziesięcioleciu”, Zdrowie, 1908, issue 10–11
 32. “Kronika miesięczna”, Biblioteka Warszawska, 1898, issue 4
 33. “Kronika. Wiadomości społeczne”, Prawda, 1904, issue 33
 34. Krzywicki , L., “Jeden z pogromców”, [in:] idem, Dzieła, vol. IX, ed. H. Hołda -Róziewicz ,Warsaw, 1974
 35. L. L., “Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej”, Gazeta Sądowa Warszawska, 1890, issue 15
 36. “Letnie kolonie dla dzieci”, Kłosy, 1882, issue 888–889
 37. M. A., “Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Skutki wyroków karnych zagranicznych”, Gazeta Sądowa Warszawska, 1896, issue 13
 38. M. J. (Marchlewski J.), “Korzystna filantropia”, Głos, 1901, issue 26
 39. Margulies B., Prostytucya w Łodzi, “Zdrowie” 1906, issue 8
 40. Markiewiczowa H., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814–1914, Warsaw, 2002
 41. Mazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warsaw, 1999
 42. Mogilnicki A., Dziecko i przestępstwo, Warsaw, 1916
 43. Moldenhawer A., “Domy moralnie zaniedbanych dzieci”, Zdrowie, 1896, issue 5–7
 44. Moldenhawer A., “Krótka wiadomość o pierwszych osadach rolnych i o ich założycielach”, Kłosy, 1874, issue 479–480
 45. Moldenhawer A., “O zakładach karnych dla nieletnich przestępców i dzieci potrzebujących opieki”, Przegląd Sądowy, 1871, vol. 10
 46. Moldenhawer A., “Stowarzyszenia i instytucye zagraniczne opiekujące się dziećmi”, [in:] Niedole dziecięce, Warsaw, 1882
 47. Moldenhawer A., “Towarzystwo osad rolnych i przytułków rzemieślniczych oraz jego zakłady”, [in:] Niedole dziecięce, Warsaw, 1882
 48. Moszczeńska I., “Dzieci w Warszawie”, Przegląd Pedagogiczny, 1898, issue 20
 49. “Nad otchłanią”, Gazeta Sądowa Warszawska, 1902, issue 13
 50. “Nieletni przestępcy”, Gazeta Sądowa Warszawska, 1877, issue 14
 51. “Ogrody dla dzieci”, Przegląd Pedagogiczny, 1893, issue 11
 52. Orzeszkowa E., “O niedolach dziecięcych, Tygodnik Ilustrowany, 1876, issue 15
 53. “Osada rolniczo-karna w Mettray”, Biblioteka Warszawska, 1843, issue 4
 54. Pietkiewicz Z., “Opieka społeczna. Dzieci”, Prawda, 1900, issue 47
 55. Połkotycki W., “Domy sierot”, Zdrowie, 1896, issue 5–7
 56. Poseł Prawdy [Świętochowski A.], “Liberum veto”, Prawda, 1881, issue 47
 57. Prus B., “Dzieci warszawskie”, Tygodnik Ilustrowany, 1905, issue 14
 58. Prus B., Kroniki, ed. Z. Szweykowski, vol. I–XX , Warsaw, 1953–1970
 59. Raś D., Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży, Kraków 2011
 60. Sikorska -Kowalska M., Wiatr E., “Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet w Łodzi 1914–1939”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX w., 2008, issue 5
 61. “Silva Rerum”, Kronika Rodzinna, 1889, issue 2
 62. “Silva Rerum”, Kronika Rodzinna, 1896, issue 6
 63. Sobczyńska M., “Kolonie letnie w Ciechocinku dla chorych dzieci z guberni płockiej”, Notatki Płockie, 2007, issue 2
 64. “Studzieniec”, Gazeta Sądowa Warszawska, 1882, issue 22
 65. Supady J., “Powstanie i rozwój kolonii letnich dla dzieci w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, Zdrowie Publiczne, 1977, issue 3
 66. Szycówna A., “Ogrody dziecięce imienia Rau’a”, Zdrowie, 1904, issue 1
 67. Szycówna A., “Ogród zabaw, gier i zajęć praktycznych dla dzieci”, Zdrowie, 1912, issue 8
 68. Szymańska H., “Z problemów przestępczości nieletnich w drugiej połowie XIX wieku”, Przegląd Penitencjarny, 1964, issue 2
 69. Tchórznicki J., “Ogrody do zabaw i gier dla dzieci”, Przegląd Pedagogiczny, 1903, issue 22
 70. “Towarzystwo Ochrony Kobiet”, Tygodnik Mód i Powieści, 1902, issue 51
 71. “Trzeci Zjazd przedstawicieli zakładów poprawczych w Moskwie”, Gazeta Sądowa Warszawska, 1890, issue 36–37
 72. Tygodnik Ilustrowany, 1900, issue 49
 73. Tygodnik Mód i Powieści, 1887, issue 3
 74. VIII Międzynarodowy Kongres Komitetów Walki z handlem kobietami i dziećmi, Warsaw, 1930.
 75. “W obronie dzieci”, Głos, 1904, issue 17
 76. “Warszawski Dom Schronienia św. Małgorzaty”, Czystość, 1905, issue 6
 77. “Warszawskie chrześcijańskie Towarzystwo ochrony kobiet”, Czystość, 1909, issue 33–34
 78. Wicherkiewicz, “Poznańskie kolonie wakacyjne”, Zdrowie, 1886, issue 3
 79. “Z tygodnia na tydzień”, Tygodnik Ilustrowany, 1899, issue 27
 80. “Z życia stowarzyszeń. Opieka nad dziećmi”, Głos, 1897, issue 3
 81. Zbyszewska Z., Ministerstwo polskiej biedy. Z dziejów Towarzystwa Opieki nad Więźniami “Patronat” w Warszawie 1909–1944, Warsaw, 1983