Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article concerns the field of social care and social assistance in the first years of the Polish People’s Republic as they were provided to individuals who suffered distress during World War Two. The timeline of the paper covers the period from 1944 to 1948. At that time, the focus of social care and social assistance was satisfying the fundamental needs of the people, in particular in environments affected by the destruction of war. It included, among others, ensuring food, health care, accommodation, education and employment. The scale of the relief provided after the war by various Polish and international institutions was unprecedented in the history of the Polish social service, covering one in four Poles, i.e. over 6 million people in total.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Brenk, M. (2018). Social Response in Poland in 1944–1948. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 265–281. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.36

Referencje

 1. Balcerek, M., Historyczny rozwój tendencji wychowawczych TPD, [in:] Pedagogika Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ed. B. Butrymowicz , L. Gomółka.
 2. Banasiak, S., Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na ziemiach odzyskanych w latach 1945–1947, Poznań 1963.
 3. Cała A., Centralny Komitet Żydów w Polsce, [in:] A. Cała, H. Węgrzynek , G. Zalewska, Historia i kultura Żydów Polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 4. „Co nam dotychczas dała UNRRA?”, Wola Ludu 1948/21.
 5. Czyżowska , Z., Świadczenia socjalne w czterdziestoleciu PRL, Warszawa 1987.
 6. „Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego”, Journal of Laws 1944, No. 7, item 32.
 7. „Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o częściowej zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego”, Journal of Laws 1945, No. 18, item 101.
 8. Franciszkiewicz, L., „Przystosowanie polityki opiekuńczej do wymagań normalizującego się życia społecznego”, Opiekun Społeczny 1948/5–6.
 9. Garlicki, A., „Pieniądze za kurtyną. Plan Marshalla. Jak 55 lat temu nie weszliśmy do Europy”, Polityka 2002/22.
 10. Gieszczyński, W., Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945–1950), Olsztyn 1999.
 11. H. D., „Polski Czerwony Krzyż w trosce o dziecko”, Opiekun Społeczny 1946/5–6.
 12. Jasiński, S., „O dziełach miłosierdzia”, Caritas 1946/4.
 13. Karczewski, M., Opieka społeczna, [in:] Polityka społeczna, ed. A. Rajkiewicz, Warszawa 1979.
 14. Kelm, A., „Opieka nad dziećmi i młodzieżą w Polce Ludowej”, Kwartalnik Pedagogiczny 1964/3.
 15. Kelm , A., Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Warszawa 1983.
 16. Kersten , K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, Wrocław 1974.
 17. Kępski, Cz., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2003.
 18. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. Wybór dokumentów, eds. D. Jaroch , T. Wolsza , Warszawa 1995.
 19. Kroll, B., Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985.
 20. „Kronika”, Dzieci i Wychowawca 1946/2.
 21. Pawłowska, W., Po roku 1945, [in:] Opieka społeczna w Warszawie 1923–1947, ed. M. Gładkowska et al., Warszawa 1995.
 22. Pogorzelski, W., Służba Zdrowia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (1945 – 1948), Łódź 1948.
 23. Polish Central Archives of Modern Records (Polish: Archiwum Akt Nowych), Centralny Komitet Opieki Społecznej.
 24. Polish Central Archives of Modern Records, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
 25. Poradnik Pracownika Socjalnego, ed. J. Rosner , third edition (amended), Warszawa 1973.
 26. Roosevelt F. D., “Address to the Intergovernmental Committee on Political Refugees, October
 27. , 1939”, Department of State Bulletin, vol. I, No. 17, 21 Oct 1939.
 28. „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1945 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych na rok 1945”, Journal of Laws 1945, No. 15, item 87.
 29. „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 lipca 1946 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych”, Journal of Laws 1946, No. 35,
 30. item 222.
 31. Rutkiewicz , J., „Opieka nad dzieckiem i matką w stolicy”, Opiekun Społeczny 1946/3–4.
 32. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dn. 31 grudnia 1944 oraz 2i3 stycznia 1945 r., Warszawa 1946.
 33. Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dn. 3, 4 i 5 maja 1945, Warszawa 1946.
 34. Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dn. 29, 30, 31 grudnia 1945 oraz w dn. 2 i 3 stycznia 1946 r., Warszawa 1946.
 35. Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dn. 20, 21, 22 i 23 września 1946, Warszawa 1946.
 36. Sula, D., Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944–1951, Lublin 2002.
 37. Szmagalski, J., „Praca socjalna w sytuacjach katastrof i klęsk”, Praca Socjalna 1997/1.
 38. Węsierski , R., “Caritas czy humanitaryzm”, Caritas 1945/1–2.
 39. Wódz, K., Służby społeczne w Polsce. Geneza, kierunki rozwoju, metody pracy, Katowice 1982.
 40. Wyszyński, S., „W sprawie wywiezionych podczas wojny dzieci Zamojszczyzny”, Wiadomości Diecezjalne Lubelskie 1948/3.
 41. Zamiatała, D., Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 1945–1950, Lublin 2000.
 42. Źródła do pedagogiki społecznej, vol. II, ed. I. Lepalczyk, Warszawa 1988.
 43. Żaryn, J., Hierarchia Kościoła katolickiego wobec relacji polsko-żydowskich w latach 1945–1947, [in:] Wokół pogromu kieleckiego, ed. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006.