Treść głównego artykułu

Abstrakt

The Technical Academy was established in Łódź in 1869. For many decades, it was the only occupational academy in the city. During a six-year’s course, it provided general education and educated specialists in textile studies and mechanics. As the activities of the institution largely revolutionized education of employees for the fast-developing industry and gradually gained more and more recognition among factory owners, “Dziennik Łódzki”, a newspaper published from 1884 to 1892, largely covered various aspects of the Academy’s operations. The newspaper presented the curriculum, listed all the subjects with the number of hours in a week and mentioned the mandatory apprenticeships in laboratories. It also provided information on mandatory internships in factories, specifying the names of the facilities. The newspaper published announcements on entry exams and described the celebrations of the end of the academic years. It also presented lists of graduates as well as information on school reunions. Information was published on a campaign of supporting poor students, including lifting the tuition fees, scholarships granted mainly by factory owners, or one-off cash support and free deliveries of student books, clothes, and shoes. “Dziennik Łódzki” also published information on two educational institutions operating at the Technical Academy, that is Sunday drawing courses for the labourers, junior foreman and technicians, and a four-year’s Sunday trading school for financial clerks.

Słowa kluczowe

Wyższa Szkoła Rzemieślnicza secondary occupational school Łódź occupational education “Dziennik Łódzki”

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grzegorz Michalski, G. M. (2018). Działalność Wyższej Szkoły Rzemieślniczej w Łodzi w przekazie „Dziennika Łódzkiego” pod koniec XIX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (39), 53-69. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.4

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Baraniecki M. A., O utworzeniu u nas szkoły wyższej technicznej, „Ateneum” 1880, z. 9.
 3. Bron R., Nauka i lud, „Przyroda i Przemysł” 1873, nr 1.
 4. Dygasiński A., Wykształcenie realne, czy klasyczne. Z powodu książki „Wychowanie publiczne na podstawach ekonomii politycznej” przez Al. Czarnowskiego, „Nowiny” 1878, nr 29.
 5. „Dziennik Łódzki” z lat 1884–1892.
 6. Gelblum S., Szkoły rzemieślnicze i przemysłowe, „Przegląd Techniczny” 1898, nr 8; nr 13; nr 19; nr 23; nr 26; nr 27; nr 30; nr 32.
 7. Hertz K., O potrzebie u nas szkół tkackich, „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 1880, nr 27.
 8. Kucharzewski F., Szkoła techniczna średnia, „Przegląd Techniczny” 1894, maj i czerwiec.
 9. O., Następstwa braku wykształcenia fachowego, „Ekonomista” 1878, nr 51.
 10. O przyszłość naszego przemysłu, „Ekonomista” 1879, nr 30.
 11. Ołtuszewski W., Wykształcenie fachowe i ogólno-ludzkie, „Prawda” 1886, nr 22.
 12. Orzeszkowa E., O jednej z najpilniejszych potrzeb społeczeństwa naszego, „Niwa” 1873, nr 31.
 13. Szkoły profesjonalne, „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 1880, nr 38 i nr 40.
 14. Rudnicki W., Pogadanki o rozwoju klasy rzemieślniczej, Warszawa 1887.
 15. Słówko o potrzebie u nas szkoły przemysłowo-handlowej, „Przyroda i Przemysł” 1872, nr 45.
 16. Szkoły profesjonalne i szkoły ogólne, „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 1882, nr 28.
 17. Szkoła specyalna techniczna przy warsztatach mechanicznych Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, „Opiekun Domowy” 1873, nr 32.
 18. Szkoły rolnicze, „Opiekun Domowy” 1873, nr 23.
 19. Szkoła techniczna drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, „Przegląd Pedagogiczny” 1882, nr 9.
 20. Szkoła techniczna dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Bydgoskiej, „Przegląd Pedagogiczny” 1882, nr 2.
 21. Szkoły techniczne, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” 1873, nr 5.
 22. Szkoły techniczne, „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 1882, nr 35.
 23. W sprawie szkół rzemieślniczych, „Nowiny” 1879, nr 88.
 24. Opracowania
 25. Kaszubina W., Specyfika początków czasopiśmiennictwa polskiego w Łodzi (1863–1914), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, t. 8, z. 1.
 26. Konieczna J., Zasługi „Dziennika Łódzkiego” dla upowszechniania polskiej książki w Łodzi w latach 1884–1892, „Acta Universitatis Lodziensis” 1997, Folia Librorum, nr 7.
 27. Kucha R., Z dziejów szkolnictwa zawodowego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: R, Kucha, H. J. Fuchs (red.), Koncepcje kształcenia i rozwój szkolnictwa zawodowego w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Lublin 1992.
 28. Miąso J., Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815- 1915, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.
 29. Michalski G., Okoliczności powstania pierwszych na Ziemi Obiecanej gimnazjów rządowych w świetle doniesień „Dziennika Łódzkiego” z lat 1884–1892, w: E. Magiera, J. Król (red.), Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki., t. II: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian, Szczecin 2016.
 30. Michalski G., Problem instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w relacjach „Dziennika Łódzkiego” z lat 1884–1892, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 3–4.
 31. Mika A., Dzieje rodu Dietlów z Sosnowca, Sosnowiec 2007.
 32. Mikosz J., W czym tkwi sukces „Dziennika Łódzkiego” jako pisma regionalnego, „Media-Kultura-Społeczeństwo” 2006, nr 1.
 33. Podgórska E., Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808–1914, Łódź 1966.
 34. Podgórska E.,, Rozwój oświaty w Łodzi do 1918 r., Łódź 1973.
 35. Puś W., Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870–1914, Łódź 1997.
 36. Strzałkowski J., Wyższa Szkoła Rzemieślnicza w Łodzi i jej absolwenci, Łódź 2009.
 37. Śmiechowski K., Strategie władz carskich wobec łódzkiej prasy codziennej do 1914 roku, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, t. 28 (1).