Przed-teksty a relacje intertekstualne (w kontekście krytyki genetycznej)*

Main Article Content

Adam Dziadek

Abstrakt

* Jest to fragment przygotowywanej w tej chwili przez autora książki z zakresu krytyki genetycznej, a zatytułowanej Semiografia rękopisu.


Artykuł poświęcony przed-tekstom i ich wpływowi na re-lacje intertekstualne. Badanie przed-tekstów umożliwia odsłonięcie re lacji intertekstualnych, które w znaczący sposób uzupełniają dotychczasowe interpretacje poszcze-gólnych utworów. Uświadamiają też f akt, ż e tekst raz j uż wydrukowany pozostaje otwarty, nieskrępowany i nieograniczony – dzięki badaniom jego przed-tekstów perspekty-wy lektury ulegają znaczącemu rozszerzeniu i pozwalają postawić wiele znaczących pytań ściśle związanych z ge-nezą tekstu. Przestrzeń intertekstualna nie ogranicza się jedynie do ś wiadomych, teleologicznych referencji, ponie-waż otwiera się na pole nieświadomego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dziadek, A. (2019). Przed-teksty a relacje intertekstualne (w kontekście krytyki genetycznej)*. Forum Poetyki, (17), 6-27. https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20652
Dział
Teorie
Biogram autora

Adam Dziadek, Uniwersytet Śląski

Adam Dziadek – prof. dr hab., pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się teorią literatu-ry, komparatystyką, historią literatury XX wieku, a także men’s studies i krytyką genetyczną. W ostatnich latach wydał Projekt krytyki somatycznej (Warszawa 2014; edycja anglojęzycz-na: Somatic Criticism Project, Berlin 2018). W serii Biblioteka Narodowa wydał Wybór wierszy Aleksandra Wata (Wrocław 2008). Wspólnie z Janem Zielińskim zredagował niepublikowane wcześniej Notatniki Aleksandra Wata (Warszawa 2015). Jest redaktorem serii wydawniczej „Studia o męskości” (IBL PAN). W ramach projektów badawczych NCN kierował m.in. grantem Maestro 4 Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności.Tłumacz prac Rolanda Barthes’a, Jaques’a Derridy, Jeana-Luca Nancy’ego, Marca Augégo, Clifforda Geertza, Raewyn Connell, Marii Delaperièrre i innych. Od roku 2007 jest członkiem redakcji „Pamięt-nika Literackiego”. Pracuje w tej chwili nad książką Semiografia rękopisu poświęconą krytyce genetycznej, a także nad edycją Mojego wieku Aleksandra Wata w serii BN Ossolineum.

Referencje

 1. Antoniuk, Mateusz. „Jak czytać stronę brulionu: krytyka genetyczna i materialność tekstu”. Wielogłos, nr 1 (2017): 39–66.
 2. Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 3. Balbus, Stanisław. Między stylami. Kraków: Universitas, 1993.
 4. Bellemin-Noël, Jean. Le texte et l’avant-texte: Les brouillons d’un poème de Milosz. Paris: Libr. Larousse, 1972.
 5. „Psychoanalytic Reading and the Avant-Texte”. W Genetic Criticism: Texts and Avant-Textes, zredagowane przez Jed Deppman, Daniel Ferrer, i Michael Groden. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
 6. Biasi, Pierre-Marc de. Genetyka tekstów. Przetłumaczone przez Maria Prussak i Filip Kwiatek. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
 7. Brandt, Per Aage. „La Pensée du texte (de la littéralité de la littéralité)”. W Essais de la théorie du texte, zredagowane przez D’Arco Silvio Avalle, Jens F Ihwe, Teun A. van Dijk, Peter Madsen, Charles Bouazis, i Per Aage Brandt. Paris: Éditions Galilée, 1973.
 8. Cieślikowska, Teresa. W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1995.
 9. Dällenbach, Lucien. „Intertexte et autotexte”. Poétique, nr 27 (1976): 282–96.
 10. Dziadek, Adam. „Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale”. Teksty Drugie, nr 6 (2009): 251–58.
 11. „Przed-teksty w «Notatnikach» Aleksandra Wata”. W Archiwa i bruliony pisarzy odkrywanie, zredagowane przez Maria Prussak, 123–55. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2017.
 12. „Stereotypy intertekstualności”. W Stereotypy w literaturze: (i tuż obok), zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Grzegorz Gazda. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2003.
 13. Genette, Gérard. Palimpsestes: la littérature au second degré. Paris: Éd. du Seuil, 1982.
 14. „Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia”. W Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 4 cz. 2, zredagowane przez Henryk Markiewicz, przetłumaczone przez Aleksander Milecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1992.
 15. Kasperski, Edward, i Eugeniusz Czaplejewicz, red. Bachtin: Dialog, Jezyk, Literatura. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 16. Kłosiński, Krzysztof. Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1990.
 17. Kristeva, Julia. „Le mot, le dialogue et le roman”. W Sēmeiotikē: recherches pour une sémanalyse, 143–73. Paris: Seuil, 1969.
 18. „Mémoire”. L’Infini (Périodique), nr 1 (1983): 39–54.
 19. „Słowo, dialog i powieść”. W Séméiotikè: studia z zakresu semanalizy, przetłumaczone przez Tomasz Stróżyński, 59–83. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017.
 20. Lachmann, Renate. „Płaszczyzny pojęcia intertekstualności”. Przetłumaczone przez Małgorzata Łukasiewicz. Pamiętnik Literacki 82, nr 4 (1991): 209–15.
 21. Markiewicz, Henryk. „Odmiany intertekstualności”. W Literaturoznawstwo i jego sa̜siedztwa, 198–228. Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk., 1989.
 22. Markiewicz, Henryk, i Janusz Sławiński, red. Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1992.
 23. Michał Głowiński. „O intertekstualności”. Pamiętnik Literacki, nr 4 (1986).
 24. Nycz, Ryszard. Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1995.
 25. Racine, Jean Baptiste. Fedra. Przetłumaczone przez Antoni Libera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawn., 2011.
 26. Riffaterre, Michael. „La trace de l’intertexte”. La Pensée, nr 215 (1980): 4–18.
 27. Ryszard Nycz. „Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy”. Pamiętnik Literacki, nr 2 (1990).
 28. Vigoda, Frank L. „Midrash Cain: A «Pastoral Poem»”. Modern Poetry in Translation, nr 18 (2001): 199–219.
 29. Wat, Aleksander. Notatniki. Zredagowane przez Adam Dziadek i Jan Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2015.
 30. Zajączkowski, Ryszard. „W archiwum Aleksandra Wata”. Pamiętnik Literacki, nr 1 (2007): 145–61.
 31. Ziomek, Jerzy, Janusz Sławiński, i Włodzimierz Bolecki, red. Między tekstami: intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1992.
 32. Texte Revue de Critique et de Théorie Littéraire., nr 2 (1983).
 33. Pamiętnik Literacki, nr 1 (1988).
 34. Pamiętnik Literacki, nr 4 (1991).