Poetyki nieokreśloności

Main Article Content

Tomasz Cieślak-Sokołowski

Abstrakt

Artykuł jest owocem refleksji nad najnowszą poezją polską, szczególnie tzw. nowych dykcji. Bliska lektura początku poematu Bohdana Zadury 1 VIII 1979 7.45 – 22.45 [czternaście godzin z Piotrem Sommerem] oraz Wiersza o przecinkach Piotra Sommera prowadzi – z jednej strony – do sformułowania tezy o niewystarczalności dotychczasowych koncepcji poetyk momentalnych (autor podejmuje dyskusję z koncepcją „zgramatykalizowania systemu wersowego wytwarzania komunikatów” zaproponowaną przez Artura Grabowskiego), z drugiej zaś – do wypracowania koncepcji wiersza zaangażowanego po stronie zmian (w ramach szerszej charakterystyki modernistycznych poetyk nieokreśloności).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cieślak-Sokołowski, T. (2016). Poetyki nieokreśloności. Forum Poetyki, (3), 32-41. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26703
Dział
Teorie
Biogram autora

Tomasz Cieślak-Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr, adiunkt Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ, krytyk i historyk literatury. Autor książek „Mój wszechświat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (2004), Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (2011). Współredaktor (wraz z Dorotą Kozicką) tomów Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku: między rynkiem a uniwersytetem (2007), Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności (2011). Z Kacprem Bartczakiem przełożył książkę Marjorie Perloff Modernizm XXI wieku. „Nowe” poetyki (2012, wyd. 2014). Członek redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”, redaktor prowadzący „Nowej Dekady” (serwisu krytycznego).|PhD, assistant professor in the Department of Contemporary Criticism of the Department of Polish at Jagiellonian University, literary critic and historian. Author of the books “Mój wszechświat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (“My Made Universe”: On the Poetry of Janusz Szuber, 2004), and Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (The Linguistic Moment. On the Early Writings of Ryszard Krynicki and Stanisław Barańczak, 2011). Co-editor (with Dorota Kozicka) of the books Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku: między rynkiem a uniwersytetem (Critical Discourses at the Threshold of the Twenty-First Century: Between the Market and the University, 2007), Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności (The 1910 Formation. Witnesses to Modernity, 2011). Co-translator with Kacper Bartczak of Marjorie Perloff’s 21st-Century Modernism: The “New” Poetics (2012, Polish edition 2014). He is a member of the editorial board of Nowa Dekada Krakowska (New Kraków Decade), and editor at Nowa Dekada (New Decade).

Referencje

 1. Balcerzan, Edward. „Badania wersologiczne a komunikacja literacka”. W Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, zredagowane przez Henryk Markiewicz i Janusz Sławiński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.
 2. Barańczak, Stanisław. „Nowa dykcja”. W Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn: Aneks, 1988.
 3. Barthes, Roland. Przyjemność tekstu. Przetłumaczone przez Ariadna Lewańska. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1997.
 4. Dłuska, Maria. Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
 5. Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę. Przetłumaczone przez Anna Kunicka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2014.
 6. Głowiński, Michał. „Gatunki literackie w muzyce”. W Prace wybrane, T. 2. Kraków: Universitas, 1997.
 7. Grabowski, Artur. „Czemuż to wiersze pisze się wierszem”. Pamiętnik Literacki 3 (1995): 70, 81.
 8. Grabowski, Artur. Wiersz: forma i sens. Kraków: Universitas, 1999.
 9. Jarniewicz, Jerzy. „Co amerykanista może zobaczyć w najnowszej poezji polskiej?” Dekada Literacka, nr 5/6 (2011): 238–52.
 10. Kenner, Hugh. Homemade World. The American Modernist Writers. New York, 1974.
 11. Komendant, Tadeusz. „Ja podanie ręki”. Twórczość, nr 11 (1981).
 12. Kulawik, Adam. Poetyka. Wstęp do teorii dziela literackiego. Kraków: Antykwa, 1997.
 13. Larek, Michał, i Jerzy Borowczyk. „Ucieczka w bok. Rozmowa z Piotrem Sommerem”. W Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami. Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2008.
 14. Nicholls, Peter. „The Poetics of Modernism”. W The Cambridge Companion to Modernist Poetry, zredagowane przez Lee M Jenkins i Alex Davis. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
 15. Perloff, Marjorie. „Nowe progi, stare antynomie: współczesna poezja a granice egzegezy”. Literatura na Świecie, nr 7 (1986).
 16. Perloff, Marjorie. Poetics in a New Key. Zredagowane przez David Jonathan Y Bayot. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
 17. Perloff, Marjorie. The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage. Princeton, 1981.
 18. Rumold, Rainer. The Janus Face of the German Avant-Garde. From Expressionism toward Postmodernism. Evanston, Ill.: Northwestern Univ. Press, 2002.
 19. Said, Edward W. „Powrót do filologii”. Przetłumaczone przez Paweł Bem. Teatr 2015, nr 1 (2015): 34–38.
 20. Sommer, Piotr. Dni i noce. Wrocław: Biuro Literackie, 2009.
 21. Śliwiński, Piotr. „Mówić po ludzku”. Kurier Czytelniczy Megaron, nr 54 (1999).
 22. Zadura, Bohdan. „1 VIII 1979 7.45 - 22.45 [czternaście godzin z Piotrem Sommerem]”. W Wiersze zebrane, T. 1. Wrocław: Biuro Literackie, 2005