Powidok intertekstualny

Main Article Content

Agnieszka Kwiatkowska

Abstrakt

W poezji Juliana Przybosia można zaobserwować szczególny model intertekstualności, który pojawia się w lirykach poświadczających równocześnie recepcję wybranego dzieła literackiego i percepcję fragmentu rzeczywistości, którego dane dzieło dotyczyło. Przyboś uważa, że rodzaj wizualnych doświadczeń i ogólna świadomość patrzącego ma decydujący wpływ na sposób przyjmowania i zapisywania kolejnych doznań. Takie przeświadczenie łączy się bezpośrednio z teorią widzenia Strzemińskiego, w myśl której odbiór bodźców wzrokowych zależy w sposób istotny od impulsów bezpośrednio je poprzedzających, więc sposób postrzegania tego, na co patrzymy „teraz”, zdeterminowany jest obrazem tego, na co patrzyliśmy „wcześniej”. Szczególny rodzaj zależności pomiędzy poezją Przybosia a lirykami Słowackiego nazwać można powidokiem intertekstualnym. Termin ten może znaleźć zastosowanie także wobec zależności intertekstualnych w innych tekstach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowska, A. (2016). Powidok intertekstualny. Forum Poetyki, (3), 72-77. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26707
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Kwiatkowska – profesorka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM, bada funkcjonowanie tradycji w literaturze współczesnej. Autorka monografii Oświecenie w epokach następnych (2009), „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (2015). | Agnieszka Kwiatkowska is a professor in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University; she studies the ways tradition functions in contemporary literature. Kwiatkowska is the author of the books Oświecenie w epokach następnych (The Enlightenment in Successive Periods, 2009), “Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (“Tradition, a Personal Thing.” Julian Przyboś and the Legacy of Poetry, 2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (A History of Ancient Literature for Beginners and Curious People, 2015).

Referencje

 1. Balbus, Stanisław. Mie̜dzy stylami. Kraków: Universitas, 1993.
 2. Balcerzan, Edward. Poezja polska w latach 1939-1965. Część I. Strategie liryczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
 3. Balcerzan, Edward. „Słowa na otwarcie”. W Stulecie Przybosia, zredagowane przez Stanisław Balbus i Edward Balcerzan. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002.
 4. Balcerzan, Edward. „«Sytuacja liryczna» - propozycja dla poetyki historycznej”. W Studia z teorii i historii poezji, zredagowane przez Michał Głowiński. II. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
 5. Genette, Gérard. „Palimpsesty”. W Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia cz. 2, przetłumaczone przez Aleksander Milecki, T. 4. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.
 6. Kristeva, Julia, i Michaił Bachtin. „Słowo, dialog, powieść”. W Dialog - język - literatura, zredagowane przez Edward Kasperski i Eugeniusz Czaplejewicz, przetłumaczone przez Wincenty Grajewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 7. Kwiatkowski, Jerzy. Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
 8. Litwornia, Andrzej. „Konteksty włoskich wierszy Juliana Przybosia”. W Stulecie Przybosia, zredagowane przez Stanisław Balbus i Edward Balcerzan. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002.
 9. Łapiński, Zdzisław. „«Świat cały - jakże go zmieścić w źrenicy» (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia)”. W Studia z teorii i historii poezji, zredagowane przez Michał Głowiński. II. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
 10. Przyboś, Julian. „W błękitu krainie. Dwie Szwajcarie”. W Linia i gwar, T. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1959.
 11. Strzemiński, Władysław. Teoria widzenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1958