Szara codzienność burżuazji

Main Article Content

Paweł Tomczok

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki Franco Morettiego The Bourgeois. Between History and Literature. Moretti konstruuje obraz burżuazji na podstawie badań z zakresu stylistyki prozy powieściowej oraz historii pojęć. Dzięki zastosowaniu tych metod udaje mu się sie zająć nie ideologicznymi wizerunkami burżuazji jako rewolucyjnej klasy czasów liberalizmu, a skoncentrować się na mieszczańskiej codzienności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomczok, P. (2016). Szara codzienność burżuazji. Forum Poetyki, (3), 100-105. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26711
Dział
Krytyki
Biogram autora

Paweł Tomczok, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Paweł Tomczok – adiunkt Zakładu Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor książki Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku (Katowice 2018). Interesuje się ekonomią literatury, narratologią i historiami alternatywnymi.|Paweł Tomczok is Assistant Professor at the Department of Post-Romantic Literature at the University of Silesia in Katowice. He is the author of Literacki kapitalizm: Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku [Literary Capitalism: Economic abstractions in Polish literature of the second half of the nineteenth century] (Katowice, 2018). His research interests include literary economics, narratology and alternative histories.

Referencje

  1. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady o estetyce. Przetłumaczone przez Janusz Grabowski i Adam Landman. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.
  2. Jauss, Hans Robert. Historia literatury jako prowokacja. Przetłumaczone przez Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: IBL, 1999.
  3. Koselleck, Reinhart. „Historia pojęć a historia społeczna”. W Semantyka historyczna, przetłumaczone przez Wojciech Kunicki, 130–54. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.
  4. Lukács, György. Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przetłumaczone przez Jan Goślicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  5. Marks, Karl. Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa: Książka i Wiedza, 1947.
  6. Moretti, Franco. Distant Reading. London-New York, 2013.
  7. Moretti, Franco. The Bourgeois. Between History and Literature. London-New York: Verso, 2013.
  8. Weber, Max. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Przetłumaczone przez Bogdan Baran i Jan Miziński. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010.
  9. Zola, Emil. Germinal. Przetłumaczone przez Krystyna Dolatowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978