Badania nad cyklem literackim w Polsce
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

badania nad cyklicznością
cykl literacki
cykl narracyjny
cykl prozatorski
cykl prozą
Rolf Fieguth
Krystyna Jakowska

Jak cytować

Malicka, P. (2017). Badania nad cyklem literackim w Polsce. Forum Poetyki, (10), 140–145. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26799

Abstrakt

Artykuł omawia stan badań nad kategorią cykliczności w literaturze polskiej na tle badań europejskich. Tematyka cykliczności interesowała badaczy początkowo zwłaszcza w odniesieniu do liryki. Warto wymienić tutaj prace Stefanii Skwarczyńskiej, Janusza Sławińskiego, Wiesławy Wantuch, Jerzego Ziomka czy Jana Trzynadlowskiego. Po roku 2000, między innymi za sprawą publikacji niemieckojęzycznego slawisty Rolfa Fiegutha, zauważyć można znaczny wzrost zainteresowania polskich badaczy kategorią cykliczności – zarówno w liryce, jak i prozie. Tematyka ta jest bliska zwłaszcza ośrodkowi białostockiemu, którego badacze, pod przewodnictwem Krystyny Jakowskiej, wydali wiele publikacji, analizując tę tematykę szczegółowo. Wśród najbardziej znanych możemy wymienić, m.in. prace Cykl literacki w Polsce (2001), Cykl i powieść (2004), Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze (2005), Cykle i cykliczność. Prace dedykowane pani profesor Krystynie Jakowskiej (2010).

https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26799
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Iwasiów, Inga, i Stanisław Barć. „Podążając za Katarzyną – szkic o prozie Odojewskiego”. W Odojewski i krytycy: antologia tekstow. Lublin: Wyd. Uniw. Mari Curii-Sklodowskiej, 1999.

Jakowska, Krystyna. „Cykl opowiadań – próba historii. Intuicje i sugestie”. W Cykl literacki w Polsce. Białystok: Wydawn. Uniw., 2001.

Jakowska, Krystyna. O cyklu opowiadań: z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans-Humana, 2011.

Kaniewska, Bogumiła. „Między cyklem a powieścią”,. W Cykl literacki w Polsce, zredagowane przez Krystyna Jakowska. Białystok: Wydawn. Uniw., 2001.

Skwarczyńska, Stefania. Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1954.

Sławiński, Janusz, red. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Trzynaldowski, Jan. „Kompozycja cyklu literackiego”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace literackie IX, nr 67 (2017).

Wantuch, Wiesława. „O poetyce cyklu lirycznego”. W Miejsca wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, zredagowane przez Edward Balcerzan i Seweryna Wysłouch. Warszawa: Państw. Wydawn. Nauk., 1985