Badania nad cyklem literackim w Polsce

Main Article Content

Patrycja Malicka

Abstrakt

Artykuł omawia stan badań nad kategorią cykliczności w literaturze polskiej na tle badań europejskich. Tematyka cykliczności interesowała badaczy początkowo zwłaszcza w odniesieniu do liryki. Warto wymienić tutaj prace Stefanii Skwarczyńskiej, Janusza Sławińskiego, Wiesławy Wantuch, Jerzego Ziomka czy Jana Trzynadlowskiego. Po roku 2000, między innymi za sprawą publikacji niemieckojęzycznego slawisty Rolfa Fiegutha, zauważyć można znaczny wzrost zainteresowania polskich badaczy kategorią cykliczności – zarówno w liryce, jak i prozie. Tematyka ta jest bliska zwłaszcza ośrodkowi białostockiemu, którego badacze, pod przewodnictwem Krystyny Jakowskiej, wydali wiele publikacji, analizując tę tematykę szczegółowo. Wśród najbardziej znanych możemy wymienić, m.in. prace Cykl literacki w Polsce (2001), Cykl i powieść (2004), Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze (2005), Cykle i cykliczność. Prace dedykowane pani profesor Krystynie Jakowskiej (2010).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malicka, P. (2017). Badania nad cyklem literackim w Polsce. Forum Poetyki, (10), 140-145. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26799
Dział
Archiwum poetologiczne
Biogram autora

Patrycja Malicka

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia, jak: recepcja romantyzmu w polskiej literaturze najnowszej, teoria afektu, kategoria nastroju (Stimmung). | A doctoral candidate in the Faculty of Twentieth Century Literature, Literary Theory and Translation Arts at the Polish and Classical Philology Department of Adam Mickiewicz University in Poznań. Her sphere of interests include issues such as: the reception of romanticism in contemporary Polish literature, affect theory, and the category of atmosphere (Stimmung).

Referencje

  1. Iwasiów, Inga, i Stanisław Barć. „Podążając za Katarzyną – szkic o prozie Odojewskiego”. W Odojewski i krytycy: antologia tekstow. Lublin: Wyd. Uniw. Mari Curii-Sklodowskiej, 1999.
  2. Jakowska, Krystyna. „Cykl opowiadań – próba historii. Intuicje i sugestie”. W Cykl literacki w Polsce. Białystok: Wydawn. Uniw., 2001.
  3. Jakowska, Krystyna. O cyklu opowiadań: z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans-Humana, 2011.
  4. Kaniewska, Bogumiła. „Między cyklem a powieścią”,. W Cykl literacki w Polsce, zredagowane przez Krystyna Jakowska. Białystok: Wydawn. Uniw., 2001.
  5. Skwarczyńska, Stefania. Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1954.
  6. Sławiński, Janusz, red. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
  7. Trzynaldowski, Jan. „Kompozycja cyklu literackiego”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace literackie IX, nr 67 (2017).
  8. Wantuch, Wiesława. „O poetyce cyklu lirycznego”. W Miejsca wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, zredagowane przez Edward Balcerzan i Seweryna Wysłouch. Warszawa: Państw. Wydawn. Nauk., 1985