Listy i dziennik Anny Moszyńskiej: awers rozmowy, rewers szaleństwa

Main Article Content

Iwona Misiak

Abstrakt

Omówienie książki Anna Moszyńska. Listy z Pirny, 1850. Uzupełnione fragmentami dziennika oraz listami Piotra Moszyńskiego, którą opracowała Emilia Kolinko. Tekst zawiera rozpoznanie kierunku zarysowującego się w nowatorskim edytorstwie (zachowującym rękopiśmienny kształt dokumentów osobistych), związków tej tendencji z różnymi praktykami filologicznymi oraz krótki opis założeń serii wydawniczej Archiwum Kobiet. W recenzji sformułowane zostały m.in. pytania dotyczące związków między dziełami autobiografistyki a szaleństwem i wykluczeniem kobiet autorek. Wśród innych zagadnień pojawiają się tematy przywracania głębokiej relacji między czasem przeszłym, teraźniejszym i realnością w egodokumentach oraz towarzyszących im pracach (biografiach, kalendariach, komentarzach).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Misiak, I. (2019). Listy i dziennik Anny Moszyńskiej: awers rozmowy, rewers szaleństwa. Forum Poetyki, (15-16), 118-125. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26842
Dział
Krytyki
Biogram autora

Iwona Misiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Iwona Misiak – dr, historyczka literatury, IBL PAN. W obszarze jej głównych zainteresowań badawczych znajduje się literatura polska XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem poezji pokolenia ’68. Autorka książek Zmysł czytania (2003) i Początek zagadki. O labiryntowej twórczości Ryszarda Krynickiego (2015). Współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktorka kwartalnika „Fraza”. Członkini zespołu Archiwum Kobiet i komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Lupa Obscura (IBL PAN).|Iwona Misiak – PhD, literary historian, IBL PAN. Her research interests revolve around the Polish literature of the 20th century, with particular emphasis on the poetry of the generation of 1968. The author of: Zmysł czytania (2003) and Początek zagadki. O labiryntowej twórczości Ryszarda Krynickiego (2015). She cooperates with the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. The Editor of the “Fraza” quarterly. Member of the Women’s Archives team and the Editorial Committee of the publishing series Lupa Obscura (IBL PAN).

Referencje

 1. Bem, Paweł, Łukasz Cybulski, i Maria Prussak, red. Tożsamość tekstu, tożsamość literatury. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016.
 2. Deleuze, Gilles. Krytyka i klinika. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak i Paweł Pieniążek. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2016.
 3. Foucault, Michel. Szaleństwo i literatura: powiedziane, napisane. Zredagowane przez Tadeusz Komendant. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak i Michał Paweł Markowski. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999.
 4. Foucault, Michel. Zło czynić, mówić prawdę: funkcja wyznania w sprawiedliwości : wykłady z Louvain, 1981. Zredagowane przez Fabienne Brion i Bernard E Harcourt. Przetłumaczone przez Andrzej Zawadzki. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018.
 5. Hund, Olga. Psy ras drobnych. Kaków: Korporacja Ha!art, 2018.
 6. Lavant, Christine, i Wydawnictwo. Zapiski z domu wariatów. Przetłumaczone przez Małgorzata Łukasiewicz i Adam Lipszyc. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2018.
 7. Malabou, Catherine. Ontologia przypadłości: esej o plastyczności destrukcyjnej. Przetłumaczone przez Piotr Skalski. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2017.
 8. Malabou, Catherine. Plastyczność u zmierzchu pisma: dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja. Przetłumaczone przez Piotr Skalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 9. Misiak, Marian. Paneuropa, Kometa i Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce. Kraków: Karakter, 2015.
 10. Moszyńska, Anna, Emilia Kolinko, i Piotr Stanisław Moszyński. Listy z Pirny 1850: uzupełnione fragmentami dziennika Anny Moszyńskiej oraz listami Piotra Moszyńskiego. Warszawa: IBL, 2018.
 11. Ostrowska, Eda. Oto stoję w deszczu ciała: (dziennik studentki). Warszawa: Jirafa Roja, 2013.
 12. Szydłowska, Agata. Od solidarycy do TypoPolo: typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989. Warszawa: Ossolineum, 2018.
 13. Waligórska, Bronisława, i Monika Rudaś-Grodzka. Listy z cytadeli 1886. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018