Milczenie wersologiczne
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

milczenie
elipsa
myślnik
pauza
wiersz wolny

Jak cytować

Skrzypczak, I. (2021). Milczenie wersologiczne. Forum Poetyki, (25), 60–73. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30601

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się momentom milczenia w wierszu wolnym sygnalizowanym poprzez niestandardowe zastosowanie myślnika (niezgodne z zasadami interpunkcji, niewynikające z wymogów gramatycznych). Celem tekstu jest wykazanie, że tak użyte znaki pozostają ekwiwalentne wobec wyrazów, funkcjonują w tekście poetyckim na tych samych prawach co słowo. Pod względem semantyczno-aksjologicznym sytuują się jednak w wielu przypadkach ponad tym, co wyrażone werbalnie. Próba opisu tego zjawiska wiąże się z rewizją dotychczasowej literatury poświęconej koncepcjom wiersza wolnego, które w swoich założeniach nie uwzględniały semantycznej interpunkcji traktowanej strukturalnie jako ekwiwalent słowa.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30601
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Fiedorczuk, Julia. „W poszukiwaniu ciszy”, Przekrój, https://przekroj.pl/artykuly/felietony/w-poszukiwaniu-ciszy-czesc-pierwsza-julia-fiedorczuk (dostęp: 28.06.2021).

Fiedorczuk, Julia. „W poszukiwaniu ciszy II”, Przekrój, https://przekroj.pl/artykuly/felietony/w-poszukiwaniu-ciszy-cz-ii-julia-fiedorczuk (dostęp: 28.06.2021).

Fiedorczuk, Julia. Beltrán, Gerardo. Ekopoetyka. Ekologiczna obrona poezji, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015.

Gomulicki, Juliusz Wiktor. Patos i milczenie. W Cyprian Kamil Norwid. Białe kwiaty, Warszawa: PIW, 1965.

Grabowski, Artur. Wiersz. Forma i sens, Kraków: Universitas, 1999.

Grochowski, Maciej. „O pojęciu elipsy”, Pamiętnik Literacki z. 1 (1976): 121-136.

Jaskuła, Zdzisław. „Interpunkcja we współczesnej poezji polskiej”, Roczniki Humanistyczne t. XXX, z. 1 (1982): 69-99.

Kaczorowski, Janusz. „Grafia Norwidowskiego tekstu jako współczesny problem edytorski (na przykładzie Vade-mecum)”, Roczniki Humanistyczne t. LI, z. 1 (2003): 69-94.

Karpowicz, Tomasz. Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Kulawik, Adam. Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1990 i wyd. nast.

Orska, Joanna. „Jak działa wiersz wolny? O składni zdania awangardowego”, Forum Poetyki, jesień 2017, http://fp.amu.edu.pl/jak-dziala-wiersz-o-skladni-zdania-awangardowego/ (dostęp 15.05.2021).

Pasierb, Janusz Stanisław, „Filozofia milczenia u Mickiewicza i Norwida”, Studia Norwidiana nr 30 (2012): 145-171.

. Pasierb, Janusz Stanisław, „Filozofia milczenia u Mickiewicza i Norwida”, Studia Norwidiana nr 30 (2012): 145-171.

Sadowski, Witold. Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków 2004.

Rogowska, Marta Ewa. „Intonacyjno-retoryczna interpunkcja u Norwida”, Studia Norwidiana nr 30 (2012): 23-38.

Skibski, Krzysztof. Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017.

Stusek, Marta. „Milczące wiersze. Obraz i podmiot na tle ekopoetyki”, Studia Europaea Gnesnensia nr 18 (2018): 115-127.

Śniecikowska, Beata. Dźwięk a typografia w awangardzie (futuryzm). W Sensualność w kulturze polskiej. Zredagowane przez Włodzimierz Bolecki, https://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/dzwiek-a-typografia-w-awangardzie-futuryzm-659/ (dostęp 15.05.2021).

Śniecikowska, Beata. „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

Śniedziewski, Piotr. Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.

Świontek, Sławomir. Wstęp. W Cyprian Kamil Norwid, Pierścień Wielkiej Damy, opracował Sławomir Świontek, IV-LV. Wrocław: Ossolineum, 1990.

Urbańska, Dorota. Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa: Instytutu Badań Literackich PAN, 1995.

Białoszewski, Miron. Autoportret odczuwany. W Sprawdzone sobą. Wiersze wybrane, 81, Warszawa: PIW, 2008.

Fiedorczuk, Julia. Psalm I. W Psalmy, 12, Wrocław: Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, 2017.

Młodożeniec, Stanisław. Noc. W Kwadraty, 16, Zamość: Zamojskie Koło Miłośników Książki, 1925.

Norwid, Cyprian. Fatum. W Wiersze, opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, 583, Warszawa: PIW, 1966.

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.