Milczenie wersologiczne

Main Article Content

Iga Skrzypczak

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się momentom milczenia w wierszu wolnym sygnalizowanym poprzez niestandardowe zastosowanie myślnika (niezgodne z zasadami interpunkcji, niewynikające z wymogów gramatycznych). Celem tekstu jest wykazanie, że tak użyte znaki pozostają ekwiwalentne wobec wyrazów, funkcjonują w tekście poetyckim na tych samych prawach co słowo. Pod względem semantyczno-aksjologicznym sytuują się jednak w wielu przypadkach ponad tym, co wyrażone werbalnie. Próba opisu tego zjawiska wiąże się z rewizją dotychczasowej literatury poświęconej koncepcjom wiersza wolnego, które w swoich założeniach nie uwzględniały semantycznej interpunkcji traktowanej strukturalnie jako ekwiwalent słowa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, I. (2021). Milczenie wersologiczne. Forum Poetyki, (25), 60-73. https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30601
Dział
Teorie
Biogram autora

Iga Skrzypczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Iga Skrzypczak – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się literaturą XX wieku oraz najnowszą. Obecnie realizuje projekt „Kategoria milczenia w poezji awangardowej dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie semiotyczno-strukturalnej” finansowany w ramach programu Diamentowy Grant.

Referencje

 1. Fiedorczuk, Julia. „W poszukiwaniu ciszy”, Przekrój, https://przekroj.pl/artykuly/felietony/w-poszukiwaniu-ciszy-czesc-pierwsza-julia-fiedorczuk (dostęp: 28.06.2021).
 2. Fiedorczuk, Julia. „W poszukiwaniu ciszy II”, Przekrój, https://przekroj.pl/artykuly/felietony/w-poszukiwaniu-ciszy-cz-ii-julia-fiedorczuk (dostęp: 28.06.2021).
 3. Fiedorczuk, Julia. Beltrán, Gerardo. Ekopoetyka. Ekologiczna obrona poezji, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015.
 4. Gomulicki, Juliusz Wiktor. Patos i milczenie. W Cyprian Kamil Norwid. Białe kwiaty, Warszawa: PIW, 1965.
 5. Grabowski, Artur. Wiersz. Forma i sens, Kraków: Universitas, 1999.
 6. Grochowski, Maciej. „O pojęciu elipsy”, Pamiętnik Literacki z. 1 (1976): 121-136.
 7. Jaskuła, Zdzisław. „Interpunkcja we współczesnej poezji polskiej”, Roczniki Humanistyczne t. XXX, z. 1 (1982): 69-99.
 8. Kaczorowski, Janusz. „Grafia Norwidowskiego tekstu jako współczesny problem edytorski (na przykładzie Vade-mecum)”, Roczniki Humanistyczne t. LI, z. 1 (2003): 69-94.
 9. Karpowicz, Tomasz. Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 10. Kulawik, Adam. Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1990 i wyd. nast.
 11. Orska, Joanna. „Jak działa wiersz wolny? O składni zdania awangardowego”, Forum Poetyki, jesień 2017, http://fp.amu.edu.pl/jak-dziala-wiersz-o-skladni-zdania-awangardowego/ (dostęp 15.05.2021).
 12. Pasierb, Janusz Stanisław, „Filozofia milczenia u Mickiewicza i Norwida”, Studia Norwidiana nr 30 (2012): 145-171.
 13. . Pasierb, Janusz Stanisław, „Filozofia milczenia u Mickiewicza i Norwida”, Studia Norwidiana nr 30 (2012): 145-171.
 14. Sadowski, Witold. Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków 2004.
 15. Rogowska, Marta Ewa. „Intonacyjno-retoryczna interpunkcja u Norwida”, Studia Norwidiana nr 30 (2012): 23-38.
 16. Skibski, Krzysztof. Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017.
 17. Stusek, Marta. „Milczące wiersze. Obraz i podmiot na tle ekopoetyki”, Studia Europaea Gnesnensia nr 18 (2018): 115-127.
 18. Śniecikowska, Beata. Dźwięk a typografia w awangardzie (futuryzm). W Sensualność w kulturze polskiej. Zredagowane przez Włodzimierz Bolecki, https://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/dzwiek-a-typografia-w-awangardzie-futuryzm-659/ (dostęp 15.05.2021).
 19. Śniecikowska, Beata. „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.
 20. Śniedziewski, Piotr. Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.
 21. Świontek, Sławomir. Wstęp. W Cyprian Kamil Norwid, Pierścień Wielkiej Damy, opracował Sławomir Świontek, IV-LV. Wrocław: Ossolineum, 1990.
 22. Urbańska, Dorota. Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa: Instytutu Badań Literackich PAN, 1995.
 23. Białoszewski, Miron. Autoportret odczuwany. W Sprawdzone sobą. Wiersze wybrane, 81, Warszawa: PIW, 2008.
 24. Fiedorczuk, Julia. Psalm I. W Psalmy, 12, Wrocław: Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, 2017.
 25. Młodożeniec, Stanisław. Noc. W Kwadraty, 16, Zamość: Zamojskie Koło Miłośników Książki, 1925.
 26. Norwid, Cyprian. Fatum. W Wiersze, opracował Juliusz Wiktor Gomulicki, 583, Warszawa: PIW, 1966.