Refleksje praktyków. Uczniowie biorący udział w LARP-ach szkolnych w latach 1999–2017 i ich przemiany w kontekście społeczno-kulturowym

Main Article Content

Jerzy Zygmunt Szeja
Augustyn Surdyk

Abstrakt

Artykuł jest wynikiem analizy zaobserwowanych uczniowskich przemian uczestników 27 teatralnych gier fabularnych, które miały miejsce w latach 1999–2017 w liceum ogólnokształcącym w Łochowie. Wydzielono siedem obszarów obserwacji przemian: 1) trudność wprowadzania techniki larpu w szkole; 2) atrakcyjność dobrowolnego uczestnictwa; 3) występowanie mowy nienawiści; 4) granie nastawione na samą przyjemność płynącą z uczestnictwa a granie nastawione na mierzalny wynik/realizację misji; 5) stosunek uczniów do realiów historycznych a do konwencji fantasy; 6) typ zaangażowania: nastawienie na historię prywatną a na udział w wielkich wydarzeniach społecznych; 7) postawy uczniowskie: zaangażowanie po stronie zła a po stronie dobra; dobór metod moralnych a niemoralnych w osiąganiu celów. Autorzy starali się formułować hipotezy dotyczące prawdopodobnych powodów przemian (lub ich braku) oraz wyciągać wnioski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szeja, J. Z., & Surdyk, A. (2019). Refleksje praktyków. Uczniowie biorący udział w LARP-ach szkolnych w latach 1999–2017 i ich przemiany w kontekście społeczno-kulturowym. Homo Ludens, (1 (11), 212-227. https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.12
Dział
ARTYKUŁY
Biogramy autorów

Jerzy Zygmunt Szeja, Games Research Association of Poland

Polish philologist, culture researcher, ludologist, initiator and founder-member of the Games Research Association of Poland – GRAP (Polskie Towarzystwo Badania Gier – PTBG), President of the Managing Board of GRAP, Associate Editor of Homo Ludens.

Augustyn Surdyk, Adam Mickiewicz University in Poznań

English philologist, language pedagogue, ludologist, assistant professor in the Institute of Applied Linguistics, Faculty of Modern Languages and Literatures at Adam Mickiewicz University in Poznań (Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), founder and Head of the Centre for Ludological Research in IAL (Pracownia Badań Ludologicznych ILS), founder-member of the Games Research Association of Poland – GRAP (Polskie Towarzystwo Badania Gier – PTBG), Treasurer of GRAP, President of Managing Board of Poznań GRAP Circle at IAL AMU, Founding Editor and Editor-in-Chief of Homo Ludens

Bibliografia

 1. Aleksandrzak, M., Gajewska-Głodek, I., Nowicka, A., Surdyk, A. (2002). Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy. In: W. Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej (pp. 85–107). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. Bøckman, P., Hutchison, R. (eds.). (2005). Dissecting Larp. Knutepunkt, Oslo. Online: <http://knutepunkt.laiv.org/kp05/dissectionlarp.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 3. Busse-Brandyk, A., Chmielewska-Łuczak, D. (2009). Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości. Homo Ludens, 1(1), 61–73. Online: http://ptbg.org.pl/dl/8/Aleksandra%20BUSSE-BRANDYK,%20Dorota%20CHMIELEWSKA-%C5%81UCZAK%20-%20Narracyjne%20gry%20fabularne%20jako%20droga%20do%20nie%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci.pdf. Access date: 23 November 2018.
 4. Chmielewska-Łuczak, D., Matkowski, C. (2007). Archetypiczna podróż bohatera w grach fabularnych. In: A. Surdyk, J. Szeja (ed.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 2, pp. 247–254). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 5. Chmielewska-Łuczak, D., Matkowski, C. (2008). Kilka uwag o NIEwchodzeniu w rolę. Homo Communicativus, 3(5), 199–211.
 6. Chmielnicka-Kuter, E. (2003). Gry fabularne: prezentacja i psychologiczna analiza zjawiska na gruncie teorii wartościowania H. J. M. Hermansa. Roczniki Psychologiczne, 6(1), 151–171. Online: http://dlibra.kul.pl/Content/21046/RPsych_2003_vol06_151-171_CHMIELNICKA-KUTER.PDF Access date: 23 November 2018.
 7. Chmielnicka-Kuter, E. (2004a). Gry fabularne w badaniach psychologicznych. Polskie Forum Psychologiczne, 9(2), 124–138. Online: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/867/Chmielnicka%20Kuter%20Gry%20fabularne%20w%20badaniach%20psychologicznych.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Access date: 23 November 2018.
 8. Chmielnicka-Kuter, E. (2004b). Od autonarracji do dialogu w sobie: studium przypadku. In: E. Dryll, A. Cierpka (eds.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (pp. 277–284). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 9. Chmielnicka-Kuter, E. (2005a). Role-Playing Game Heroes as Partners of Internal Dialogues. In: P. K. Oleś, H. J. M. Hermans (eds.), The Dialogical Self. Theory and Research (pp. 231–243). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 10. Chmielnicka-Kuter, E. (2005b). Wyobrażone postacie i ich autorzy. Analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych. Przegląd Psychologiczny, 48(1), 53–73. Online: https://www.kul.pl/files/714/media/1.48.2005.art.3.pdf..pdf. Access date: 23 November 2018.
 11. Dawidowicz, O. (2001). Gdy pisarzem staje się grupa, a pisaniem gra. RPG jako model grupowej twórczości literackiej. Przegląd Humanistyczny, 45(1), 79–93.
 12. Fritzon, T., Wrigstad, T. (eds.). (2006). Role, Play, Art: Collected Experiences of Role-Playing. Stockholm: Knutpunkt. Online: http://jeepen.org/kpbook/kp-book-2006.pdf. Access date: 23 November 2018.
 13. Gade, M., Thorup, L., Sander, M. (eds.). (2003). As Larp Grows Up. Frederiksberg: Projektgruppen KP03.
 14. Galińska, E. (2007). Odgrywana postać a własne „ja” graczy RPG. In: A. Surdyk, J. Szeja (ed.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 2, pp. 255–268). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 15. Glinka, M., Surdyk, A. (2002). Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych. In: W. Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej (pp. 273–286). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1535/1/Autokontrola%20w%20procesie%20kszta%C5%82towania%20si%C4%99%20strategii%20komunikacyjnych.pdf. Access date: 23 November 2018.
 16. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 1, pp. 91–98). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1581/1/Od%20Tolkiena%20do%20glottodydaktyki%20czyli%20o%20technice%20gier%20fabularnych%20w%20dydaktyce%20j%C4%99zyk%C3%B3w%20obcych%20i%20gustach%20literackich%20student%C3%B3w.pdf. Access date: 23 November 2018.
 17. Surdyk, A., Szeja, J. Z. (2007c). (red.). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 1). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 18. Surdyk, A. (2008a). Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych. Języki Obce w Szkole, 52(6). 167–174. Online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1587/1/Autonomizujaca%20funkcja%20techniki%20gier%20fabularnych.pdf. Access date: 23 November 2018.
 19. Surdyk, A. (2008b). Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych. Homo Communicativus, 2(4), 115–125.
 20. Szeja, J. Z. (2000). Nowe formy kształcenia: narracyjne gry fabularne. Polonistyka, 377(7), 401–405.
 21. Szeja, J. Z. (2004). Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej. Kraków. Rabid.
 22. Szeja, J. Z. (2011a). Teatralna gra fabularna (LARP). Polonistyka, 483(2), 54–60.
 23. Szeja, J. Z. (2011b). Teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania, Homo Ludens, 3(1), 215–235. Online: http://ptbg.org.pl/dl/74/Jerzy%20Zygmunt%20SZEJA%20-%20Teatralne%20i%20narracyjne%20gry%20fabularne%20jako%20aktywizuj%C4%85ce%20metody%20nauczania%20.pdf. Access date: 23 November 2018.
 24. Zarzycka, A. (2007). Paladyn u babci, księżniczka na zakupach. Kreacja postaci w narracyjnych grach fabularnych a wzorce osobowe we współczesnej kulturze zachodniej. In: A. Surdyk, J. Szeja (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 2, pp. 297–306). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.