Integracja edukacyjna z innej perspektywy
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

educational integration
social integration
persons with disability
effectiveness of integration action
education
inclusion

Jak cytować

Dryżałowska, G. (2018). Integracja edukacyjna z innej perspektywy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 33–61. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.03

Abstrakt

Educational Integration changed the social situation of persons with disability starting the sequence of new factors setting assessments for her. Getting to know their interrelationships and conditioning seems significant for current determining laying individuals of the disabled and wider social contexts in area which are accommodating oneself reasons for taking action ill-advised, in consequence faked, for their public integration.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.03
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej Raport przygotowany w ramach projektu „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu” Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013.

Barłóg K., Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Dolata R., Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Dryżałowska G., Integracja edukacyjna a integracja społeczna, [w:] Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, red. G. Dryżałowska, H. Żuraw, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Dryżałowska G., Integracja edukacyjna a społeczna. Satysfakcja z życia osób niedosłyszących, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Firkowska-Mankiewicz A., Spór o inteligencję człowieka. Dziedziczność czy środowisko, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1993.

Garbat M., Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 2-3, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna,

Warszawa 2007.

Gąciarz B., Giermanowska E., Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century. Paris: UNESCO, 2014. http://en.unesco.org/gced [dostęp: 17.04.2017].

Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna zmiany i warunki skutecznego działania, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.

Kołaczek B., Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich postawy wobec pracy zawodowej, [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2002.

Krause A., niepublikowana recenzja w postepowaniu awansowym, 2017.

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Krzychała S., Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2007.

Lipińska J., Układ stosunków emocjonalno-społecznych między dziećmi w integracyjnych klasach szkolnych, [w:] Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, red. A. Maciarz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.

Lipińska-Lokś J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.

Łysek J., Kształcenie integracyjne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Nauczyciel i Szkoła” 2002, nr 1-2.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572.

Ostrowska A., (Nie)pełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.

Popławska J., Sierpińska B., „Zacznijmy razem” – dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych, WSiP, Warszawa 2001.

Skura M., Ja – Inny. Relacje społeczne osób z (nie)pełnosprawnością, Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2016.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM, Komisja Europejska, Bruksela 2010.

Szumski G., Edukacja włączająca – niedokończony projekt, „Ruch Pedagogiczny” 2014, nr 4.

Szumski G., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie, Warszawa 2010.

Szwed S., Sumienie bardzo czyste, [w:] Pytanie których się nie zadaje, red. J. Koral, Wydawnictwo Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa, Warszawa 2012.

Strony internetowe: [dostęp 1.04-27.06.2017]

https://www.pfron.org.pl/download/5/503/04-KrystynaSlany.pdf

https://www.pfron.org.pl/download/1/7777/RaportCZESC1z6final.pdf

www.niepelnosprawni.gov.pl/p,122,zrodla-danych-o-osobach-niepelnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne /informacje i dane demograficzne/ Badanie zdrowia ludności Polski w 2009 r.

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks–dane pobierane w okresie 1.04-12 maja 2017 r.

https://www.pfron.org.pl/download/5/503/04-KrystynaSlany.pdf

https://www.pfron.org.pl/download/1/7777/RaportCZESC1z6final.pdf