Osoba z niepełnosprawnością w rozmowach kazachskich rodziców z dziećmi
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

person with a disability
inclusive school
mainstream school
children
parents

Jak cytować

Kulesza, E., & Butabayewa, L. (2018). Osoba z niepełnosprawnością w rozmowach kazachskich rodziców z dziećmi. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 207–228. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.12

Abstrakt

The paper presents the issue of social transmission by Kazakh parents concerning disability, especially their knowledge of disability and content of conversations with their children. Diagnostic survey method, survey technique and the author's questionnaire with open-ended questions were used. The analysis of content of the written statements shows that the parental message in the inclusive group compared to the general population more strongly emphasizes the attitude of tolerance and nondiscrimination of the disabled peer. Research confirms the impact of social context on the knowledge, attitudes and the image of a person with a disability and these results are consistent with those of other authors.
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.12
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Abayeva G.A. [Абаева Г.А.], Специальное образование Республики Казахстан: 20 лет независимости, КазГосЖЕНПУ, Алматы 2012.

Al-Khamisy D., Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

Banach I., Od integracji do inkluzji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014.

Butabyeva L.A., Atrakcyjność społeczna rówieśnika z niepełnosprawnością w wypowiedziach uczniów klas pierwszych kazachskich szkół. Praca doktorska, Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2016.

Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, red. M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, M. Parachomiuk, B. Szabała, UMCS, Lublin 2010.

Czykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Durka G., Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych, [w:] W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Chrzanowska I., Pedagogika Specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Jachimczak B., Postawy wobec niepełnosprawności – szansa na społeczną akceptację, [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość, red. T. Żółkowska, Print Group, Szczecin 2007.

Kenesbaev S.M. i in., Pytania o integrację systemów kształcenia w Kazachstanie, „Szkoła Specjalna” 2015, nr 5.

Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2003.

Kulesza E.M., Definiowanie pojęcia osoba niepełnosprawna przez uczniów klas pierwszej i trzeciej szkoły ogólnodostępnej, [w:] Edukacja w warunkach zmiany społecznej i kulturowej, red. E. Skrzetuska, M. Jurewicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Kulesza E.M., Autayeva A.N., Butabyeva L.A., Отношение казахских учащихся первых классов к совместному обучению с ровесниками с ограниченными возможностями здоровья, „Szkoła Specjalna” 2016, LXXVII, nr 4.

Kulesza E.M., Butabayeva L.A., Plusy i minusy edukacji włączającej w opinii kazachskich rodziców uczniów klas pierwszych, „Aktualni pitannya korekcyjnnoy oswity [Actual Problems of the Correctional Education]. Zbirnik naukowyh prac” 2017,Medobori-2006, Kamianiec-Podilskij, Issue 9, vol. 2.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Movkebayeva Z.A. i in., Metodycheskiye rekomendacyi po podgotovke pedagogom k vnedrenyu inkluzyvnogo obrazovanya, IP „Sagautdinova”, Almaty 2013.

Ostrowska A. i in., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo IFiSPAN, Warszawa 2015.

Oszustowicz B., Obraz osoby niepełnosprawnej w świadomości dzieci sześcioletnich z przedszkolnej grupy integracyjnej, [w:] Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, red. G. Dryżałowska, H. Żuraw, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Olszewski S., Parys K., Trojańska M., Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.

Państwowy program rozwoju oświaty Republiki Kazachstanu na lata 2010-2010 Zarządzenie Nr 1118 z dn. 07.12.2010, [Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 гг. Приказ №1118 от 07.12.2010], Kazachstan 2010.

Przybyszewska D., Parents of children studying in integrated classes – their motives and expectations, [w:] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 6, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Sekułowicz M., Integracja przedszkolna dzieci a postawy rodziców wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych, red. W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, PTP, Olsztyn – Poznań – Warszawa 2002.

Sękowski A., Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kazimierz Dolny, 25–26 maja 2000, red. Z. Palak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Skura M., Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością, „Szkoła Specjalna” 2015, nr 1.

Smogorzewska J., Szumski G., Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria-Metodyka-Efekty, PWN, Warszawa 2015.

Soroka-Fedorczuk A., Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Tersa K.A., Rola Innego w rozwoju szkoły i nauczyciela. O potencjale tolerancji wobec niepełnosprawnych, [w:] Tolerancja a edukacja, red. M. Patalon, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Zaions R., Attitudinal effects of mere exposure, “Journal of Personality and Social Psychology” 1968, Vol. 9.