From communication to humanization of disabled person
PDF

Słowa kluczowe

communication
humanization
disabled person

Jak cytować

Żółkowska, T. (2018). From communication to humanization of disabled person. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 245–255. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.14

Abstrakt

The ongoing systemic transformations have intensified the need to update the reflection on (disabled) people, their abilities or even their destiny. The political transformation that took place in our country chanced the scope and forms of social life. Economic and socio-cultural changes led to the disappearance of disabled people. As a result, it is necessary to rebuild a humanistic programme based on embracing the human being, their abilities and capabilities. One of the most important methods of working on the condition and prospects of (disabled) people is undoubtedly communication, and dialogue within its scope.
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.14
PDF

Bibliografia

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1992.

Cassirer E., Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1977.

Chrzanowska I., Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Dykcik W., Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2010.

Folkierska A., Kształcące funkcje pytania. Perspektywy humanistyczne, [w:] Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1995, s. 155-176.

Folkierska A., Pytanie o pedagogikę, Wydawnictwo UW, Warszawa 1990.

Gadamer H.G., Semantyka i hermeneutyka, [w:] H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybrał K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

Gadamer H.G., Prawda i metoda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Gajdzica Z., Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Gnitecki J.,, Metodologia badań w pedagogice hermeneutycznej: hermeneutyczna zmiana formacyjna w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2007.

Grzegorczyk A., Filozofia czasu próby, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1984.

Heidegger M., Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Hurło L., Klus-Stańska D., Łojko M., Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Lekarskie, Kraków 1987.

Jung C.G., Archetypy i symbole: pisma wybrane, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976.

Kozielecki J., Transgresje jako źródło kultury, [w:] Humanistyka przełomu wieków, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Lem S., Krótkie uwagi o humanizmie, [w:] Humanistyka przełomów wieku, red. J. Kozielecki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Lyotard J.F., The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm [dostęp: 7.07.2017].

Lyotard J.F., Fenomenologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

May R., O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1995.

Michałowska D.A., Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Piaget J., Równoważenie struktur poznawczych, PWN, Warszawa 1981.

Piaget J., Psychologia i epistemologia, PWN, Warszawa 1977.

Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2000.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka: studium pajdocentryzmu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.

Topolski J., Przyrodniczy i humanistyczny punkt widzenia w badaniach historycznych, [w:] Humanistyka przełomów wieku, red. J. Kozielecki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Żółkowska T., Ja, Ty, Inny – Dialog?, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28.