Skuteczne wspieranie Innego – rozważania nad uwarunkowaniami rozwoju zespołów terapeutycznych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

therapeutic teams
competencies of therapeutic teams
development
stagnation
competencies regression

Jak cytować

Konieczna, I., & Smolińska, K. (2018). Skuteczne wspieranie Innego – rozważania nad uwarunkowaniami rozwoju zespołów terapeutycznych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 101–116. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.06

Abstrakt

This paper will try to present developmental determinants multi specialist therapeutic teams which support people with disability (multi and trans disciplinary models of therapeutic teams).
Developmental analysis of therapeutic teams will include formal, legal, organizational and theoretical aspects (basing on Kwiatkowski professional competences development theory).

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.06
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Encyklopedia, PWN, Warszawa 1996.

Hulek A., Podstawy, stan obecny i przyszłość edukacji osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacja osób niepełnosprawnych, red. A. Hulek, „UN-O”, Warszawa 1993.

Kapuściński R., Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Kwiatkowski S., Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy, „Szkoła. Zawód. Praca” 2016, nr 12.

Piszczek M., Różne modele funkcjonowania zespołu specjalistów odpowiedzialnych za diagnozę i edukację dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, „Rewalidacja” 2002, nr 1(7).

Rzedzicka K.D., Nauczycielska relacja z Innym w pedagogice specjalnej, [w:]: Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, red. W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, Wydawnictwo Naukowe PTP, Olsztyn – Poznań – Warszawa 2002.

Szempruch J., Kompetencja komunikacyjna nauczycieli w działaniach edukacyjnych, [w:] Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016.

Wilczek-Rużyczka E., Komunikowanie się z chorym psychicznie, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania (Dz. U. poz. 1257 z dnia 11.10.2013 r. i Dz. U. poz. 133 z dnia 3.02.2009 r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113 z dnia 24.07.2015 r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 586 i 587).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29.12.2010 r. Nr 252, poz. 1697).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 31.12.2007 r. Nr 250, poz. 1884).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 31.08.2009 r. Nr 139, poz. 1139).

Sowa, J., Znaczenie procesu instytucji wspomagających proces rehabilitacji, „Szkoła Specjalna” 2003, nr 3(220), tom LXIV.

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 15.02.2013 r., poz. 217 j.t. z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 11.09.2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t. z późn. zm.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.