Czas wolny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w opinii rodziców
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

family
leisure time
free time
intellectual disability

Jak cytować

Kaiser, I. (2018). Czas wolny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w opinii rodziców. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 33–51. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.03

Abstrakt

The study aimed at diagnosing the opinions of parents of children with mild and moderate intellectual disability on the forms and significance of leisure time behaviour. The study revealed that parents, siblings, or other family members were most often partners of leisure for intellectually disabled children. All the respondents declare that they know what their children are doing in their leisure time and who they spend it with. Leisure time appears to be the area of limitless rehabilitation opportunities, and therefore it should occupy a significant position both in scientific research and (perhaps predominantly) in practical activities undertaken to help children with intellectual disability. Extensive activity of the school, family environment and special education teachers themselves is required to implement leisure time as a vital element in the process of revalidation of intellectually disabled children. 

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.03
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Borzyszkowska H., Zajęcia pozalekcyjne i poza szkolne oraz czas wolny dzieci upośledzonych umysłowo, [w:] Upośledzenie umysłowe, pedagogika, red. K. Kirejczyk, PWN, Warszawa 1981.

Czajkowski K., Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.

Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2010.

Gracz J., Sankowski T., Psychologia w rekreacji i turystyce, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2001.

Jegier A., Wprowadzenie, [w:] Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym, ed. by A. Jegier, Difin SA, Warszawa 2016.

Kusztelak A., Ląg K., Czas wolny młodzieży aksjologicznym dylematem edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Interdyscyplinarne konteksty i dylematy, red. Z. Dziemanko, A. Kusztelak, Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2010.

Parchomiuk M., Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo, „Wychowanie Na co Dzień” 2000, nr 4/5, s. 13-16.

Piętka R., Matacz B., Czynniki środowiska rodzinnego wpływające na osobowość i edukację szkolną dzieci upośledzonych umysłowo, http://www.profesor.pleducationwebsite [dostęp: 23.04.2017].

Ploch L., Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa 1992.

Tauber R.D., Siwiński W., Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2002.

Zimny J., Czas wolny wyzwaniem rodziny w kształtowaniu osobowości osób niepełnosprawnych, [w:] Rodzina w oczach społeczeństwa, red. J. Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2013.

Żółkowska T., Aktywność pozadydaktyczna uczniów z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego a poziom opieki rodziców nad ich czasem wolnym, „Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii” 1995, nr 21.