Egzystencjalne doznania matek samotnie wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i ich wybrane psycho-socjo-pedagogiczne uwarunkowania
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

motherhood
existence
meaning of life
future
disability

Jak cytować

Aksamit, D. (2018). Egzystencjalne doznania matek samotnie wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i ich wybrane psycho-socjo-pedagogiczne uwarunkowania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 53–69. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.04

Abstrakt

The autopsy of mothers raising adult children with profound intellectual disability is a documentation of maternity that varies from the commonly accepted role model of the mother and the role of the woman. Narrative conversations show that this group of women is struggling with many difficult experiences and emotions related to their own existence. The purpose of this article is the analysis of the existential experiences of the examined mothers in the level of reflection and the questions “why me?”, the meaning of life and the future. An attempt will also be made to find determinants conditioning them.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.04
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bakiera L., Stelter Ż., Rodzicielstwo z perspektywy rodziców dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego intelektualnie), „Roczniki Socjologii Rodziny. Studia Socjologiczne i Interdyscyplinarne” 2010, XX.

Butkevičienė R., Šeimų, auginančių vaikus su negalia, adaptacijos modelis. „Tiltai” 2001, nr 4.

Cierpka A., Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością), [w:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju, red. H. Liberska, Difin, Warszawa 2011.

Frankl V.E., Jaroszewski Z., Czernecki R., Homopatiens, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1998

Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009.

Gvaldaitė L., Šeimų savipagalbos veikla socialinio kapitalo perspektyvoje, „Acta paedagogica Vilnensia” 2010, Nr 22.

Jaspers K., Filozofia egzystencji, PIW, Warszawa 1990.

Kreivinienė B., Perttula J., Subjective representations of families who have a child with severe disability on the place of social work help within the lawful social support system, “Special Education” 2011, nr 1.

Liberska H., Matuszewska M., Modele funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, „Polskie Forum Psychologiczne” 2012, 17(1).

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Naess A., Grue L.P., Habilitering som koordinerende tiltak. Erfaringer fratre brukergrupper, „Nova: Rapport” 2012, Nr 4.

Palęcka A., Szczodry H., Hipermacierzyństwo – na przykładzie matek osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Kobiety w społeczeństwie polskim, red. A. Palęcka, H. Szczodry, M. Warat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2011.

Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.

Popielski K., Rodzina jako lokus sensus, „Studia Pelplińskie” 2002, Nr 33.

Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994,

Sekułowicz M., Problemy funkcjonowania matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością), [w:] Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia, red. Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

Sidor B., Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.

Stelter Ż, Sposób realizacji roli rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, „Polskie Forum Psychologiczne” 2014, nr 1.

Stelter Ż., Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Difin, Warszawa 2013.

Szczukiewicz P., Olszewski J., Podejście egzystencjalne w psychologii i psychoterapii – możliwości i ograniczenia, „Horyzonty psychologii” 2014, Vol. IV.

Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych), [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1991.

Wojciechowska A., Cierpka A., Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną – analiza porównawcza, [w:] Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością E. Pisula, red. D. Danielewicz, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk 2007.

Popielski K., Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności, [w:] Człowiek – wartości – sens, red. K. Popielski, Redakcja Wydawnicza KUL, Lublin 1996

Woolfson L., Family well-being and disabled children: A psychosocial model of disabilityrelated child behaviour problems, “British Journal of Health Psyhology” 2004, 9(1).

Żyta A., Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.