Łuciuk, Przyboś, Różewicz. Muzyka i poezja wobec niewyrażalności

Main Article Content

Renata Dobkowska

Abstrakt

The main purpose of this article is to characterize the concept of  ineffability in the light of the art of poetry and song. Presented interpretations and analysis of two selected twentieth century songs composed by Julisz Łuciuk to the texts of Julian Przyboś and Tadeusz Różewicz are the practical supplement of theoretical contemplation of ineffability contained in the first part of this article.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dobkowska, R. (2018). Łuciuk, Przyboś, Różewicz. Muzyka i poezja wobec niewyrażalności. Investigationes Linguisticae, 36, 54-69. https://doi.org/10.14746/il.2017.36.4.
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Chrenkoff, M. 1992. Oratorium św. Franciszek z Asyżu Juliusza Łuciuka, w: Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888–1988. W 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, red. T. Malecka, Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie.
 2. Fiut, A. 1993. Po śmierci Boga: o twórczości Tadeusza Różewicza. Teksty Drugie, nr 3 (21).
 3. Fubini, E. 2015. Historia estetyki muzycznej, tłum. Z. Skowron, Kraków: Musica Iagiellonica.
 4. Guczalski, K. 1999. Znaczenie muzyki – znaczenia w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Langer, Kraków: Musica Iagiellonica.
 5. Humboldt, von W. 2002. O myśli i mowie. w: idem, O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, tłum. Elżbieta M. Kowalska. Warszawa: PWN.
 6. Kluba, A. 2014. Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 7. Kramer, L. 2002. Musical Meaning: Toward a critical history, Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
 8. Kula, A. 2003. Skamieniały posąg boleści. Próba odczytania poetyckiej biografii matki w kontekście tomu matka odchodzi Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 6.
 9. Kwiatkowski, J. 1972. Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa: PIW.
 10. Łapiński, Z. 1970. „Świat cały – jakże zmieścić go w źrenicy” (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia). w: M. Głowiński (red.) Studia z teorii i historii poezji. Seria druga. Wrocław: Ossolineum.
 11. Łuciuk, J. 1970. Narzędzie ze światła: 6 utworów na baryton i orkiestrę symfoniczną, [partytura]. Kraków: PWM.
 12. Łuciuk, J. 1980. Skrzydła i ręce: na baryton i orkiestrę symfoniczną, [partytura]. Kraków: PWM.
 13. Markowski, M. P. 1998. Wobec niewyrażalnego: teologia negatywna, dialektyka, dekonstrukcja. w: W. Bolecki, E. Kuźma (red.) Literatura wobec niewyrażalnego. Warszawa: IBL PAN.
 14. Mianowski, J. 2000. Semantyka tonacji w niemieckich dziełach operowych XVIII–XIX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 15. Mickiewicz, A. 1982. Dzieła poetyckie. T. 1: Wiersze, red. Cz. Zgorzelski. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
 16. Naborowski, D. 1961. Poezje, opr. J. Dürr-Durski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 17. Nerczuk, Z. 1997. Traktat o niebycie Gorgiasza z Leontinoi. Przegląd Filozoficzny, r. VI, nr 3 (23).
 18. Nycz, R. 1998. „Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia). w: W. Bolecki, E. Kuźma (red.) Literatura wobec niewyrażalnego. Warszawa: IBL PAN.
 19. Przyboś, J. 1955. Najmniej słów. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 20. Przyboś, J. 1970. Zapiski bez daty. Warszawa: PIW.
 21. Różewicz, T. 1988. Poezja. t. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 22. Studzińska, J., Skibski, K. 2016. Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie. Propozycja kategorii śladu frazeologicznego. Przestrzenie Teorii, nr. 25.
 23. Szczukowski, D. 2008. Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków: Universitas.
 24. Wittgenstein, L. 2000. Tractatus logico-philosophicus. B. Wolniewicz (tłum.). Warszawa: PWN.
 25. Woleński, J. 2000. Epistemologia. Zarys historyczny i problemy metateoretyczne. T. 1. Kraków: Aureus.