Poza strukturalizm. Hybrydy leksykalne w świetle gramatyki kognitywnej

Main Article Content

Anna Kłaczyńska

Abstrakt

Artykuł jest próbą interpretacji zagadnień słowotwórstwa hybryd leksykalnych z elementem angielskim w języku polskim z wykorzystaniem gramatyki kognitywnej na tle tradycyjnego słowotwórstwa strukturalnego. Badania nad istotą hybryd pozwolą pokazać ich semiotyczną naturę, natomiast dokładniejsza analiza budowy tych wyrazów wykaże, iż w celach poznawczych warto wyjść poza strukturalne koncepcje badawcze i sięgnąć do narzędzi oferowanych przez inne teorie językoznawstwa. W tymże opracowaniu wykorzystano alternatywną w stosunku do głównego nurtu językoznawstwa i prężnie rozwijającą się teorię gramatyki kognitywnej. Gramatyka kognitywna może bowiem przynieść nowe spojrzenie na istniejące w polszczyźnie hybrydy z cząstkami angielskimi, których sposoby tworzenia, postrzegania, rozumienia wydają się bardziej interesujące, aniżeli wykazywałoby to słowotwórstwo w klasycznym, jedynie strukturalnym rozumieniu. Analiza wybranych jednostek językowych przedstawiona w niniejszym artykule ma na celu również ukazanie tego, jak istotne w tworzeniu nowych słów są semantyka oraz świadomość językowa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kłaczyńska, A. (2015). Poza strukturalizm. Hybrydy leksykalne w świetle gramatyki kognitywnej. Investigationes Linguisticae, (32), 124-142. https://doi.org/10.14746/il.2015.32.7
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bańko, M. 2005. Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bussmann, H. 2006. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. London and New York: Routledge.
 3. Buttler, D. 1986. Formacje hybrydalne w różnych okresach rozwoju i warstwach słownikowych polszczyzny, [w:] Warchoł, S. (red.) Formacje hybrydalne w językach słowiańskich. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 23-31.
 4. Crystal, D. 2003. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Doroszewski, W. (red.) 1997. Słownik języka polskiego (1958-1962). Przedruk elektroniczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Grzegorczykowa, R. 1982. Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. Grzegorczykowa, R., Puzynina, J. 1999. Problemy ogólne słowotwórstwa, [w:] Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel H. (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Wyd. trzecie poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 361-389.
 8. Hawkes, T. 1988. Strukturalizm i semiotyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Hornby, A. S. 2010. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Eight edition. Oxford: Oxford University Press.
 10. Jadacka, H. 2001. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kaproń-Charzyńska, I. 2004. Prefiksy, sufiksy, prefiksoidy, sufiksoidy czy człony związane?, Język polski LXXXIV z. 1, s. 16-28.
 12. Kortas, J. 2003. Hybrydy leksykalne we współczesnej polszczyźnie: próba kategoryzacji, Prace Językoznawcze z. V. Olsztyn, s. 99-115.
 13. Langacker, R. W. 2009. Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Kraków: Universitas.
 14. Mańczak-Wohlfeld, E. 1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Universitas.
 15. Mańczak-Wohlfeld, E. 2006. Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Mańczak-Wohlfeld, E. (red.) 2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Markowski, A. (red.) 2006. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 18. Obara, J. 1986. Hybrydy i półkalki na tle innych jednostek językowych obcego i rodzimego pochodzenia, [w:] Warchoł S. (red.) Formacje hybrydalne w językach słowiańskich (księga referatów Ogólnopolskiej Konferencji naukowej w Lublinie, 10-11 maja 1984 roku). Lublin: UMCS, s. 59-73.
 19. Piaget, J. 1972. Strukturalizm. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
 20. Polański, E. (red. nauk.) 2008. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 21. Saussure, F. de. 2002. Kurs językoznawstwa ogólnego. Przekł. K. Kasprzyk K., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Taylor, J. R. 2007. Gramatyka kognitywna. Kraków: TAiWPN Universitas.
 23. Urbańczyk, S. (red.) 1978. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 24. Waszakowa, K. 2003. Czy w słowotwórstwie pojęcie «hybryda» jest przydatne?, Poradnik Językowy, nr 10, s. 3-11.
 25. Waszakowa, K. 2005. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Witaszek-Samborska, M. 1993. Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych). Prace Komisji Językoznawczej, t. XX. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.