Struktura działań komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa

Main Article Content

Sławomir Sikora

Abstrakt

This paper gives an analysis of some basic concepts and categories in formal pragmatic of J. Habermas. His theory allows to parameterise the pragmatic analyses and base them on the assumption of the speaker’s rationalism which refers in turn to the question of the truth of utterances, their sincerity and the legitimacy of norms and regulations accepted by language users in inter-subjectively divided worlds.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikora, S. (2003). Struktura działań komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa. Investigationes Linguisticae, 9, 39-50. https://doi.org/10.14746/il.2003.9.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ajdukiewicz, K. 1985. Dyrektywy znaczeniowe. [W:] K. Ajdukiewicz (red.) Język i Poznanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Ajdukiewicz, K. 1985. Metodologiczne typy nauk. [W:] K. Ajdukiewicz (red.) Język i Poznanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 286-313.
 3. Ajdukiewicz, K. 1935. O spójności syntaktycznej. [W:] K. Ajdukiewicz (red.) Mzyk i Poznanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 222-243.
 4. Apel, K.O. 1971. Szientistik, Hermeneutik und Ideologiekritik. [W:] Hermeneutik und Ideologiekritik, Frunkfurt.
 5. Austin, J.L. 1962. How to do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.
 6. Beangrande, de R. i Dressler, W.K. 1980. Wstęp do lingwistyki tekstu. Warszawa: Paistwowe Wydawnictwo Naukowe, 121-122.
 7. Buksiński, T. 1991. Szkice z filozofii działań. Poznai: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 8. Davidson, D. 1992. Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Fillmore, Ch.J. 1975. An alternative to checklist theories of meaning. Berkeley: Berkeley Lingustic Society, 123-131.
 10. Frege, G. 1977. Pisma semantyczne. Warszawa: Paistwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Gamut, 1991. Logic, Language and Meaning. Introduction to logic. Chicago/London: University of Chicago Press.
 12. Gazdar, G. 1979. Pragmatics: implicature, presupposition andlogical form. New York: Academic Press.
 13. Grice, H. P. 1975. Logic and conversation. [W:] P. Cole, L. Morgan (red.) Syntax and Speech Act 3: Speech Acts, New York: Academic Press.
 14. Habermas, J. 1997. Pojęcie racjonalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy. [W:] T. Buksiński (red.) Rozum i racjonalnie, Poznai: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 15. Habermas, J. 1984. The theory of communicative action, Boston: Beacon Press.
 16. Habermas, J. 1983. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 17. Habermas, J., Luhmann, N. 1971. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt a. M.
 18. Hare, R. 1952. The Language of Morals. Oxford: Clarendon Press.
 19. Heyting, A. 1956. Intuitionism: An Introduction. Amsterdam: North Holland Publishing.
 20. Hintikka, J. 1992. Eseje logiczno-filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Hintikka, J. 1955. Form and content in quantification theory. Acta Philosophia Fennica, vol. VII, 7-55.
 22. Kahneman, D., Thersky, J. 1978. The psychology of preferences. Scientific American, vol. 246, 160-173.
 23. Kalisz, R. 1993. Pragmatyka językowa. Gdaisk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaiskiego.
 24. Kant, I. 1957. Krytyka czystego rozumu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Kmita, J. 1995. Jak słowa łąc^i się ze światem. Poznai: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
 26. Krasnodębski, S. Historia i krytyka. O teorii krytycznej Jurgena Habermasa. [W:] J. Habermas (red.) Teoria i praktyka, Paistwowy Instytut Wydawniczy, 533-556.
 27. Leach, E. 1989. Kultura i komunikowanie. Logika powi za symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej. [W:] J.Kmita, J. Topolski (red.) Rytuał i narracja. Warszawa: PWN, 16-98.
 28. Leech, G. 1983. The Principles of Pragmatics. London: Longman.
 29. Lenneberg, E.H. Biologiczne aspekty języka. [W:] B. Stanosz (red.) Mzyk w świecie nauki. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".
 30. Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
 31. Loftus, G., Loftus, E. 1976. Human Memory: The Proccesing of Information. New York: Hillsdale.
 32. Lorenzen, P., Lorenz, K. 1978. Dialogische logik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 33. Lyons, J. 1984. Semantyka. Warszawa: PWN.
 34. Oleksy, W. 1984. Toward pragmatic contrastive analysis. [W:] J. Fisiak (red.) Constrastive linguistics: prospects andproblems. The Hague: Mouton, 349-365.
 35. Ouine, W. 1977. Filozofia logiki. Warszawa: PWN.
 36. Quine, W.V. 1997. Na tropach prawdy. Warszawa : Wydawnictwo Spacja.
 37. Quine, W.V. 1993. Trzy niezdeterminowania. [W:] B. Stanosz (red.) Filozofia języka. Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 121-140.
 38. Quine, W.V. 1960. Word and Object. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.
 39. Putnam, H. 1998. Wiele twarzy realizmu i inne eseje . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 40. Saussure, F. de. 1961. Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: PWN.
 41. Schmidt, S. 1978. Some problems of communicative text theories. [W:] W. Dressler (red.) Current Trends in Text Linguistics. Berlin: Institut fur Sprachwissenschaft, 47-60.
 42. Schutz, A. 1984. Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. [W:] E. Mokrzycki (red.) Kryzys i schizma. Warszawa: Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe.
 43. Schutz, A. 1972. The Phenomenology of the social World, London.
 44. Searle, J. 1987. Czynności mowy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 45. Searle, J. 1979. Expression meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
 46. Searle, J. 1969. Speech acts. Cambridge: Cambridge University Press.
 47. Searle, J., Vanderveken, D. 1985. Fundations of illocutionary logic. Cambridge: Cambridge University Press.
 48. Sperber, D., Wilson, D. 1986. Relevance. London: Blackwell.
 49. Stampe, D. 1975. Meaning and truth in the theory of speech acts. [W:] P. Cale, J.L. Morgan (red.) Syntax and Semantics 3: Speech acts. New York: Academic Press, 1-38.
 50. Wierzbicka, A. 1973. Akty mowy. [W:] R. Mayenowa (red.) Semiotyka i struktura tekstu, Wrocław: Ossolineum, 201-221.
 51. Wierzbicka, A. 1969 Dociekania semantyczne. Wrocław: Ossolineum.
 52. Wierzbicka, A. 1980. Lingua mentalis. Sydney: Academic Press.
 53. Winograd, T. 1975. Frame representation and the declarative - procedural controversy, [W:] Bobrow, Collins (red.) Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science, New York: Academic Press, 185-210.
 54. Wittgenstein, L. Dociekania filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 55. Wittgenstein, L. 1970. Tractatus Logico-Philosophicus. Warszawa: Paistwowe Wydawnictwo Naukowe.
 56. Wright von, H.G. 1951. An Essay in Modal Logic. Amsterdam: North-Holland Publishing.
 57. Wright von, H.G. 1991. Explanation and Understanding. London: Routledge and Kegan Paul, 83-132.