Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny

Main Article Content

Włodzimierz Lapis
Piotr Wierzchoń

Abstrakt

In the present text, we discuss the phenomenon of recurrence with a special focus on the issue of its formal, mathematical description. Words as well as linguistic and extralingusitic expressions created by the means of recurrence have been described along with their subject references (denotants), the methods of their construction and record. The restrictions implied on their creation were shown in the classes defined by the areas of language: system, norm and usage. We also analysed their intonation in speech. In the description, a formalism based on the theory of sets was used (set theory, abstraction classes, n-dice theory). The examples came from a corpus of Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lapis, W., & Wierzchoń, P. (2003). Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny. Investigationes Linguisticae, 9, 31-38. https://doi.org/10.14746/il.2003.9.4
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Apresjan, Ju. D. 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki (Zarys problematyki). Warszawa.
 2. Bffliczerowski, J., J. Pogonowski, T. Zgółka. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań.
 3. Bień, J.S., Z. Saloni. 1982. Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej. Prace Filologiczne, vol. XXXI. 31-45.
 4. Bogusławski, A. 1959. O zasadach analizy morfologicznej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, vol. 18, str. 87-96.
 5. Bogusławski, A. 1976. Segmenty, operacje, kategorie a morfologia imienia polskiego. [w:] R. Laskowski (red.) 1976, str. 7-42.
 6. Bolc, L. (red.) 1973. Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym. Warszawa.
 7. Dunaj, B. 1979. Zarys morfologii współczesnej polszczyzny. Kraków.
 8. Grzegorczykowa, R., Puzynina J. 1997. Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa.
 9. Harris, Z. S. 1951. Methods in Structural Linguistics. Chicago.
 10. Harris, Z. S. 1968. Mathematical Structures o f Language. New York - London.
 11. Hjelmslev, L. 1953. Prolegomena to the Theory o f Language. Baltimore.
 12. Kijewska, E. 1973. Przykład automatycznej analizy słownikowo-morfologicznej izolowanej formy rzeczownikowej. [w:] L. Bolc (red.) 1973, str. 288-235.
 13. Kordek, N., K. Stroński (red.) 1998. Artis linguisticae paululum. Libellumprofessori Georgio Bańczerowski sexagenario oblatum. Poznań.
 14. Laskowski, R. (red.) 1976. Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim. Wrocław.
 15. Laskowski, R. 1975. Studia nad morfologią współczesnego języka. Wrocław.
 16. Marciszewski, W. (red.) 1970. Mała encyklopedia logiki. Wrocław etc.
 17. Pogonowski, J. 1990. Założenia semantyki kombinatorycznej. [w:] J. Pogonowski i T. Zgółka (red.) 1990, str. 27-43.
 18. Pogonowski, J., T. Zgółka (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowm lingwistycznych. Poznań.
 19. Polański, K. (red.) 1993. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.
 20. Rasiowa, H. 1968. Wstęp do matematyki współczesnej. Warszawa.
 21. Saussure, Ferdynad de. 1961. Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa.
 22. Semeniuk, M. 1978. Elementy lingwistyki matematycznej. Warszawa.
 23. SO. Polaiski, E. (red.) 1999. Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa.
 24. SPP. Markowski, A. (red.) 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa.
 25. Szymanowska, I. 1978. Algorytmy analizy morfologicznej. Warszawa.
 26. Urbaiczyk, S. (red.). 1994. Encyklopedia języka polskiego. Wrocław etc.
 27. Wierzbowski, L. 1973. Podzielność morfologiczna wyrazów w automatycznej analizie i syntezie tekstu polskiego. [w:] L. Bolc (red.) 1973, str. 211-219.
 28. Wierzchoń, P. 1998. Wyraz (najmniejsza jednostka sporna). [w:] N. Kordek, K. Stroński (red.) 1998, str. 127-170.