Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings.

Main Article Content

Paulina Nowak

Abstrakt

This paper deals with the analysis of mistakes and errors in the translation of the Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings from English into Polish. This article presents a selection of examples from English and French versions together with their incorrect translations into Polish by UKIE with the author?s suggestions of correct equivalents. There is also a short description of the spotted types of language and translation method applied (or no translation method applied), syntactic and grammatical differences in Polish and English, as well as culturally-conditioned differences in Polish and English legal realities.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, P. (2006). Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings. Investigationes Linguisticae, 13, 171-195. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.11
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (Official Journal of the European Communities, L 160/1 of 30 June 2000).
 2. David, R . 2002. Le s grands systemes de droit contemporains. Pari s : Dalloz
 3. Delisle, J. 1988. Translation: an interpretive Approach. Ottawa/London: University of Ottawa Press.
 4. Delislz, J. 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (tłum. Tere sa Tomaszkiewicz)
 5. Dzierżanowska, H. 1 990. Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowz.
 6. Gracza, F. 1 978. Z problematyki błędów obcojęzycznych. War szawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 7. Grucza, F. 1986. Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Gracza, F. 1 999. Translacja z kreatywność. [W] : Lingua Legi s nr 7 . 2 -4 .
 9. Hejwowski, K. 2004. Kognitywno - komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Jakubecki, W. , Zedler, F. 2003 . Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarze Zakamycza. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 11. Karczewska, D. 2002. O błędach w tłumaczeniu. [W] : A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red. ). Język rodzimy z język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1 29- 148.
 12. Kielar, B. Z., 1977. Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Kielar, B . Z. , 2003 . TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej. [W] : B . W., Kielar, S. Gracza (red. ). Języki specjalistyczne. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 121-133.
 14. Kierzkowska, D. 1 9 9 1. Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa: Pol skie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEP IS.
 15. Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.
 16. Kozłowska, Z. 2002. O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. [W]: W. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red.). Język rodzimy z język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 137 149.
 17. Kurkowska, H., Skorupka, S. 2001. Stylistyka polska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Lewicki, Al. !M., Pajdzińska, Al., Rejakowa, B. 1987. W zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Lukszyn, J. 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Łozińska-Małkiewicz, E. 2003. Polsko - francuski słownik terminologii prawniczej. Toruń: Wydawnictwo „EWA” S.C.
 21. Nie czytać po polsku. Gazeta Wyborcza. 10 styczeń 2005.
 22. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze: Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 23. Pieńkos, E., Pieńkos, J. 1981. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej francusko - polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 24. Polański, M. 2003. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 25. Porzycki, Ml. 2004. Lawina bełkotliwych przekładów. Rzeczypospolita. 26 marzec 2004.
 26. Reglement (CE) No 1346/200 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procedures d’insolvabilite (Journal officiz1 des Communautes europeennes L 160/1 du 30 juin 2000).
 27. Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.).
 28. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja tłumaczenia UKTĘ z 2003 i 2004, http://wwweuropa.eu.int/eur-lex/de/accession.html).
 29. Sczaniecki, M. 2003. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexip
 30. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Dz.U. Nr 90, poz. 999.
 31. Vinay, J-P., Darbelnet, J. 1966. Stylistiąue comparee du franęais et de 1’anglais. Paris: Didizr.
 32. Voellangel, A. 1998. Jak: nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: TEPIS.
 33. Wierzbicka, A., Wierzbicki, P. 1970. Praktyczna stylistyka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 34. Wierzbicki, P. 2004. Upadłość po europejsku. Gazeta prawna. 16 marca 2004.
 35. Wróblewski, B. 1948, Język prawny i prawniczy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 36. Zasady techniki prawodawczej (ZTP Dz. U. Z dnia 20 czerwca 2002 r.).
 37. Zedler, F. 2004. Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.