Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings.
PDF

Jak cytować

Nowak, P. (2006). Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings. Investigationes Linguisticae, 13, 171–195. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.11

Abstrakt

This paper deals with the analysis of mistakes and errors in the translation of the Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings from English into Polish. This article presents a selection of examples from English and French versions together with their incorrect translations into Polish by UKIE with the author?s suggestions of correct equivalents. There is also a short description of the spotted types of language and translation method applied (or no translation method applied), syntactic and grammatical differences in Polish and English, as well as culturally-conditioned differences in Polish and English legal realities. 
https://doi.org/10.14746/il.2006.13.11
PDF

Bibliografia

Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (Official Journal of the European Communities, L 160/1 of 30 June 2000).

David, R . 2002. Le s grands systemes de droit contemporains. Pari s : Dalloz

Delisle, J. 1988. Translation: an interpretive Approach. Ottawa/London: University of Ottawa Press.

Delislz, J. 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (tłum. Tere sa Tomaszkiewicz)

Dzierżanowska, H. 1 990. Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowz.

Gracza, F. 1 978. Z problematyki błędów obcojęzycznych. War szawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Grucza, F. 1986. Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gracza, F. 1 999. Translacja z kreatywność. [W] : Lingua Legi s nr 7 . 2 -4 .

Hejwowski, K. 2004. Kognitywno - komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubecki, W. , Zedler, F. 2003 . Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarze Zakamycza. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Karczewska, D. 2002. O błędach w tłumaczeniu. [W] : A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red. ). Język rodzimy z język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1 29- 148.

Kielar, B. Z., 1977. Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kielar, B . Z. , 2003 . TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej. [W] : B . W., Kielar, S. Gracza (red. ). Języki specjalistyczne. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 121-133.

Kierzkowska, D. 1 9 9 1. Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa: Pol skie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEP IS.

Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.

Kozłowska, Z. 2002. O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. [W]: W. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red.). Język rodzimy z język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 137 149.

Kurkowska, H., Skorupka, S. 2001. Stylistyka polska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewicki, Al. !M., Pajdzińska, Al., Rejakowa, B. 1987. W zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lukszyn, J. 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łozińska-Małkiewicz, E. 2003. Polsko - francuski słownik terminologii prawniczej. Toruń: Wydawnictwo „EWA” S.C.

Nie czytać po polsku. Gazeta Wyborcza. 10 styczeń 2005.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze: Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pieńkos, E., Pieńkos, J. 1981. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej francusko - polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Polański, M. 2003. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Porzycki, Ml. 2004. Lawina bełkotliwych przekładów. Rzeczypospolita. 26 marzec 2004.

Reglement (CE) No 1346/200 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procedures d’insolvabilite (Journal officiz1 des Communautes europeennes L 160/1 du 30 juin 2000).

Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja tłumaczenia UKTĘ z 2003 i 2004, http://wwweuropa.eu.int/eur-lex/de/accession.html).

Sczaniecki, M. 2003. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexip

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Dz.U. Nr 90, poz. 999.

Vinay, J-P., Darbelnet, J. 1966. Stylistiąue comparee du franęais et de 1’anglais. Paris: Didizr.

Voellangel, A. 1998. Jak: nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: TEPIS.

Wierzbicka, A., Wierzbicki, P. 1970. Praktyczna stylistyka. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Wierzbicki, P. 2004. Upadłość po europejsku. Gazeta prawna. 16 marca 2004.

Wróblewski, B. 1948, Język prawny i prawniczy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Zasady techniki prawodawczej (ZTP Dz. U. Z dnia 20 czerwca 2002 r.).

Zedler, F. 2004. Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.