A phonetic grammar of the Polish language

Main Article Content

Krzysztof Dyczkowski
Paweł Nowakowski
Norbert Kordek
Krzysztof Stroński

Abstrakt

The aim of the present paper is to give an overview of the investigation of the phonic articulatory systems of Polish on the basis of the detailed articulatory descriptions existent in phonetic literature and with the use computational tools. First the theoretical foundations of the phonetic grammar are briefly introduced, then the main problem of the choice of an appropriate repertory of phones for Polish is also discussed. The last section is devoted to the presentation of the computional amalysis of the collected data. The created application enables us to collect a given phonetic inventory, taking into consideration the division into particular languages and the database generated here makes further computer analyses possible. Owing to the introduction of numeric interpretation of the articulatory features and dimensions, the phones can be treated as vectors in n-dimensional metric space. Then the measures of distances can be employed as measures of similarity between respective phones. By means of applying the Data Mining algorithms the interdependencies in the set of phones can be automatically shown. The present paper is a first attempt to apply the axiomatic theory of language at the phonetic level to the analysis and synthesis of the phonetic system of Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dyczkowski, K., Nowakowski, P., Kordek, N., & Stroński, K. (2008). A phonetic grammar of the Polish language. Investigationes Linguisticae, 16, 15-24. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańczerowski, J. 1985. Phonetic relations in the perspective of phonetic dimensions.In: Pieper U., Stickel G. (eds.) 1985. Studia Linguistica Diachronica et Synchronica. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter.
 2. Bańczerowski, J. 1987. Towards a dynamic approach to phonological space.Studia Phonetica Posnaniensia vol. 1, 5-30.
 3. Bańczerowski, J. 1990. Undular aspect of phonological space-time.Studia Phonetica Posnaniensia vol. 2, 13-42.
 4. Bańczerowski, J. 1992. Formal properties of neostructural phonology.Studia Phonetica Posnaniensia vol. 3, 5-28.
 5. Bańczerowski, J., Pogonowski J., Zgółka T. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 6. Benni, T. 1904. O samogłoskach nosowych w wyrazach obcych. Materiały i Prace Komisji Językoznawczej 1, 285-289.
 7. Benni, T. 1912. Samogłoski polskie: analiza fizjologiczna i systematyczna. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
 8. Benni, T. 1913. Formuły analityczne dźwięków polskich (zastosowanie systemu analogicznego) . Materiały i Prace Komisji Językoznawczej 4, 247-270.
 9. Benni, T. 1924. Ortofonja polska. Uwagi o wzorowej wymowie dla artystów, nauczycieli i wykształconego ogółu polskiego. Warszawa: Książnica polska.
 10. Benni, T. 1959. Fonetyka opisowa języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 11. Benni T. 1964, Fonetyka opisowa języka polskiego. Wrocław: Ossolineum.
 12. Biedrzycki, L. 1963. Fonologiczna interpretacja polskich głosek nosowych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 22, 25-45.
 13. Biedrzycki, L. 1978. Fonologia angielskich i polskich rezonantów. Porównanie samogłosek oraz spółgłosek rezonantowych. Warszawa: PWN.
 14. Dłuska, M. 1950. FonetykapolskaI. Kraków: Wydawnictwa Studium Słowiańskiego UJ.
 15. Doroszewski, W. 1952. Podstawy gramatyki polskiej I. Warszawa: PWN.
 16. Dukiewicz, L. 1967. Polskie głoski nosowe. Analiza akustyczna. Warszawa: PWN.
 17. Dukiewicz L. 1968. The acoustic-phonetic correlates of ą, ę in present-day Polish. Speech Analysis and Synthesis 1, 5368.
 18. Dukiewicz, L., Sawicka, I. 1995. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 19. Dunaj, B. 1985. Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny mówionej (w języku mieszkańców Krakowa). Kraków: UJ.
 20. Dunaj, B. 2006. Zasady poprawnej wymowy polskiej. Język Polski 86/3, 161-172.
 21. Gaertner, H. 1931. Gramatyka współczesnego języka polskiego I: Głosownia. Lwów: Książnica Atlas.
 22. Jassem, W. 1960. Wstępna analiza spektrograficzna głosek polskich. Rozprawy Elektrotechniczne 6, 333-361.
 23. Karaś, M., Madejowa, M. 1977. Słownik wymowy polskiej. Warszawa: PWN.
 24. Klemensiewicz, Z. 1988. Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
 25. Koneczna, H. 1934. Studjum eksperymentalne artykulacji głosek polskich. Prace Filologiczne 16, 33-174.
 26. Koneczna, H. 1965. Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich. Warszawa: PWN.
 27. Ladefoged, P. 1980.What are the linguistic sounds made of, Language 56.3, 485-502.
 28. Madejowa, M. 1987. Współczesna polska norma językowa w zakresie wymowy samogłosek nosowych. Studia Phonetica Posnaniensia 1, 31-56.
 29. Madejowa, M. 1990. Modern Polish linguistic norms with reference to the pronunciation of consonant clusters. Studia Phonetica Posnaniensia 2, 69-105.
 30. Madejowa, M. 1993. Normative rules of modern Polish pronunciation. Studia Phonetica Posnaniensia 4, 19-30.
 31. Osowicka-Kondratowicz, M. 2005. Assimilative palatalization within consonantal clusters in Polish. Studia Phonetica Posnaniensia 7, 5-22.
 32. Rocławski, B. 1976. Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego. Gdańsk: UG.
 33. Steffen-Batóg, M. 1997. Studies in Phonetic Algorithms. Poznań: Sorus.
 34. Steffen-Batóg, M., Batóg, T. 1980. A Distance Function in Phonetics”, Lingua Posnaniensis 23, 47 - 58.
 35. Steffen-Batóg M., Nowakowski P.1992. An algorithm for phonetic transcription of orthographic texts in Polish. Studia Phonetica Posnaniensia 3, 135-183.
 36. Steffen-Batogowa, M. 1975. Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tekstów polskich. Warszawa: PWN.
 37. Stieber Z. 1966. Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego. Warszawa: PWN.
 38. Wierzchowska, B. 1966. Analiza eksperymentalno-fonetycznapolskich dźwięków nosowych. Lublin: UMCS.
 39. Wierzchowska, B. 1967. Opis fonetyczny języka polskiego. Warszawa: PWN.
 40. Wierzchowska, B. 1971. Wymowa polska. Warszawa: PZWS.
 41. Wierzchowska, B. 1980. Fonetyka i fonologia języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.