Perspektywy ujęcia odpowiedzialności

Main Article Content

Bożena Niećko-Bukowska

Abstrakt

The purpose of this article is to analyze the possible perspectives relating to responsibility. The purpose of the initial section is to describe the development of the notion of responsibility. The most important issues are the problem of biosferic responsibility and the phenomenons of responsibility including the call to account, arraign or to bear the responsibility.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niećko-Bukowska, B. (2008). Perspektywy ujęcia odpowiedzialności. Investigationes Linguisticae, 16, 130-139. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Platon, 1960: Prawa 837 E - 874 A, Warszawa.
 2. Wesoły, M. 1994: Demokryt o pogodzie ducha, wychowaniu i polityce, w: Symbole philologorum posnaniensium graecae et latinae, Wolumen X, Poznań.
 3. Filek, J. 1996: Ontologizacja odpowiedzialności. Kraków.
 4. Filek, J. 2003: Filozofia odpowiedzialności X X wieku. Kraków:Wydawnictwo Znak.
 5. Fichte, J.G. 1996: Teoria Wiedzy, T. I, Warszawa.
 6. Kołakowski, l. 1997: Mini wykłady o maxi sprawach. Kraków.
 7. Kotarbiński, T. 1934: Czyn, Lwów: Biblioteczka Filozoficzna.
 8. Olbrycht, K. (red.), 1999: Edukacja aksjologiczna, T. IV, Katowice.
 9. Jonas, H. 1996: Zasada odpowiedzialności. Kraków.
 10. Gołąb,A. Problemy psychologii moralności, w: Jankowski, H. (red.), 1980: Etyka, Warszawa: PWN
 11. Kotarbiński, T. 1986: Medytacje o życiu godziwym.. Warszawa.
 12. Rybczyńska, D.A., Olszak-Krzyżanowska, B. 1999: Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnieni. Katowice: Wyd. „Śląsk” .
 13. Levinas, E., 2002: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 14. Birnbacher, D., 1999: Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia .Warszawa, Terminus 19.
 15. Ingarden, R., 1972: Książeczka o człowieku. Kraków: Wyd. Literacki.
 16. Ingarden, R. 1989: Wykłady z etyki, Warszawa.
 17. Ossowska, M., 1983: O człowieku, moralności i nauce. Warszawa.
 18. Ossowska, M. 1994: Podstawy nauki o moralności, Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum.
 19. Znamierowski, Cz. 1957: Wina i odpowiedzialność. Warszawa: PWN
 20. Dokurno, J. 1993: Odpowiedzialność, w: Bartmiński, J., Mazurkiewicz-Brzozowska, M. (red.), 1993: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, Lublin: UMCS
 21. Skorupka, 1988: Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa
 22. Groicki B. 1559: Porządek sądów, w: Słownik polszczyzny XVI wieku, (red.), Mayenowej, M.R., 1966-1991: t. I-XX (AOD), Wrocław - Warszawa - Kraków.
 23. Mickiewicz, A. 1979: Pan Tadeusz. Warszawa: Czytelnik.
 24. Mickiewicz, A., (1843 - 1846): Pisma Towianistyczne, Wydanie Narodowe za: Mayenowa, M. R. (red.), 1962: Słownik języka Adama Mickiewicza. Wrocław.
 25. Daniłowski, W. 1908: Notatki do pamiętników. za: Doroszewski, W. (red.), 1958: Słownik języka polskiego. Warszawa.
 26. Heidegger, M. 1994: Bycie i czas. Warszawa