Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim

Main Article Content

Artur Dariusz Kubacki

Abstrakt

The aim of the article is to present and examine the rules for the extension of nominal phrases in German and Polish. The analysis concerns the patterns of the extension of German and Polish attributes according to Schatte, Jodłowski, Weinrich, and also according to connotation (valency) principles. On the basis of the German deverbative nouns with the suffix -ung found in an arbitrarily selected legal and economic text, the author shows how connotations are inherited. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubacki, A. D. (2009). Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim. Investigationes Linguisticae, 17, 15-34. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.2
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bühler, K. 1934. Sprachtheorie. Jena: Verlag von Gustav Fischer.
 2. Bußmann, H. 1990. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.
 3. Buttler, D. 1976. Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny. (Walencja wyrazów). Warszawa: PWN.
 4. Dębski, A. 1987. Zum Valenzbegriff in der polnischen Linguistik. w: Zeitschrift für Germanistik 8, s. 709-719.
 5. Engel, U. 1988. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
 6. Erich, V., Rapp I. 2000. Sortale Bedeutung und Argumentstruktur: -ung- Nominalisierungen im Deutschen. w: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 19.2, Göttingen, s. 245-303.
 7. Eroms, H.-W. 2000. Syntax der deutschen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter.
 8. Golonka, J. 2002. ’Ihre Meinung dazu’ oder: ’Wie denken Sie darüber?’ Zur Vererbung verbaler Valenzmerkmale in Nominalphrasen des Deutschen und des Polnischen. Eine Studie am Beispiel ausgewählter Verben und Verbalnomina des Denkens und des Urteilens. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.
 9. Grzegorczykowa, R. 1999. Wykłady z polskiej składni. Warszawa: PWN.
 10. Helbig, G. 1976. Valenz, Semantik, Satzmodelle. w: DaF 13, Leipzig, s. 99-106.
 11. Helbig, G., Buscha, J. 1984. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig: VEB Enzyklopädie.
 12. Helbig, G., Schenkel, W. 1969. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
 13. Jodłowski, S. 1977. Podstawy polskiej składni. Warszawa: PWN.
 14. Klemensiewicz, Z. 1984. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa: PWN.
 15. Kubacki, A. D. 2005. Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego. w: Lingua Legis 13, Warszawa, s. 58-67.
 16. Milewski, T. 1965. Językoznawstwo. Warszawa: PWN.
 17. Morciniec, N., Cirko, L., Ziobro, R. 1995. Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben. Wrocław: Wydwnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 18. Nagórko, A. 2003. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: PWN.
 19. Niemczuk, E. 1985. Walencja rzeczowników odczasownikowych o formantach -anie, -enie, -cie a ich związki semantyczne z czasownikiem. w: A. Bartoszewicz, A. Szyrokowa (red.): Badania nad czasownikiem w językach słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 155-169.
 20. Niemczuk-Weiss, E. 1992. Rzeczowniki niemotywowane o własnościach walencyjnych (próba podziału). w: A. Markowski (red.): Opisać słowa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 106-117.
 21. Polański, K. (red.) 1980-1992. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. Wrocław: Ossolineum.
 22. Puzynina, J. 1969. Nazwy czynności we współczesnym języku polskim. Warszawa: PWN.
 23. Saloni, Z., Świdziński, M. 2001. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: PWN.
 24. Schatte, Ch. 1981. Zum nominalen Attribut im Deutschen und Polnischen. w: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich 1, Kraków, s. 77-91.
 25. Schenkel, W. 1972. Zur erweiterten Attribuierung im Deutschen. Halle (Saale): Niemeyer.
 26. Schippan, T. 1967. Die Verbalsubstantive der deutschen Sprache der Gegenwart. Leipzig: Universität Leipzig.
 27. Sommerfeld, K.-E., Schreiber, H. 1977. Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substative. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
 28. Sommerfeld, K.-E., Schreiber, H. 1983. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
 29. Stepanova, M. D., Helbig, G. 1981. Wortarten und das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
 30. Strutyński, J. 2002. Gramatyka polska. Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński.
 31. Tesnière, L. 1966. Eléments de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck.
 32. Toman, J. 1983. Wortsyntax. Eine Diskussion ausgewählter Probleme deutscher Wortbildung. Tübingen: Niemeyer.
 33. Weinrich, H. 1993. Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Duden.
 34. Wróbel, H. 2001. Gramatyka języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo „Od Nowa” s.c.
 35. Zaron, Z. 1988 Niektóre problemy z konotacją syntaktyczną. w: J. Bartmiński (red.): Konotacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 113-119.