Czyn i osoba w akcie normatywnym, czyli co znaczy zwrot ma prawo w Konstytucji III Rzeczypospolitej

Main Article Content

Maria Teresa Lizisowa

Abstrakt

Problem badawczy sformułowany w temacie artykułu dotyczy związków między treścią zawartą w przepisach a formą wypowiedzi. Przedmiotem analizy jest semantyka czasownika modalnego w zdaniach normatywnych. W artykule przedstawiono, jak w struktury języka aktu ustawodawczego są wpisane filozofia prawa, ideologiczne założenia ustawodawcze i tradycja polskiego języka prawnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lizisowa, M. T. (2009). Czyn i osoba w akcie normatywnym, czyli co znaczy zwrot ma prawo w Konstytucji III Rzeczypospolitej. Investigationes Linguisticae, 17, 141-151. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Jopek-Bosiacka Anna, 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Krąpiec Mieczysław Albert, 1993, Człowiek i prawo naturalne, wyd. 3 poprawione, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 3. Lizisowa Maria Teresa, 2006, Tekst — kontekst — interpretacja. W poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka, Kraków: Collegium Columbinum.
 4. Lyons, John, 1989, Semantyka, t. 2, przekł. Adam Weinsberg, Warszawa: PWN.
 5. Redelbach Andrzej, Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt, 1993, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Rytel Danuta, 1982, Leksykalne środki wyrażania modalności w języku polskim i czeskim, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 7. Sarkowicz Ryszard 1995, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków: nakł. UJ.
 8. Tokarczyk Roman, 2004, Filozofia prawa, wyd. 9, Lublin 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Zawadowski Leon, 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa: PWN.
 10. Zieliński Maciej, 2002, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 11. Ziembiński Zygmunt, 1966, Logiczne podstawy prawoznawstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.
 12. Zirk-Sadowski Marek, 2000, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 13. Znamierowski Czesław, 1947/1948, Prolegomena do nauki o państwie i prawie, Poznań: Księgarnia Zdzisława Gustowskiego.