Przysłowia internacjonalne a wielojęzyczność w dydaktyce

Main Article Content

Joanna Woźniak

Abstrakt

This article deals with the concept of introducing international proverbs to the foreign language lesson. International proverbs can be a good way to improve language skills in at least two foreign languages with less effort by using the analogy between the languages. What is more the experience that the student gains by learning the first foreign language, can be used while learning the second and the next one. Moreover international proverbs, in regard of the European policy supporting multilingualism among the European citizens, help to achieve this goal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, J. (2011). Przysłowia internacjonalne a wielojęzyczność w dydaktyce. Investigationes Linguisticae, 24, 213-224. https://doi.org/10.14746/il.2011.24.14
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bartoszewicz, Iwona (1998): Deutsch-polnisches Sprichwörterlexikon: eine repräsentative Auswahl. Heidelberg: J. Groos.
 2. Burger, Harald (1998): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: E. Schmidt, cop.
 3. Edmondson, Willis (2004): „Je pense (in three languages), done je suis (mehrsprachig)”. [w:] Bausch, Karl-Richard/Königs, Frank G./Krumm, Hans-Jürgen.: Mehrsprachigkeit im Fokus: Arbeitspapiere der 24. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr, cop., 39–44.
 4. Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności (2008): Języki są ważne dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków. Zalecenia Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności ustanowionego przez Komisję. http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/davignon_pl.pdf [26.04.2010].
 5. Komisja Europejska (1995): White Paper on Education and Training. Teaching and learning. Toward the learning society. Bruksela. http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc409_en.pdf [26.04.2010]
 6. Komisja Wspólnot Europejskich (2008): Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie. Bruksela. http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_pl.pdf [26.04.2010].
 7. Lipczuk, Ryszard (1992): „Internacjonalizmy a ‘fałszywi przyjaciele tłumacza’”. [w:]: Maćkiewicz, Jolanta / Siatkowski, Janusz: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych (= Język a kultura 7). Wrocław: Wiedza o Kulturze, 135–144.
 8. Mieder, Wolfgang/Röhrich, Lutz (1977): Sprichwort. Stuttgart: Metzler.
 9. Mieder, Wolfgang (2004): Proverbs: a handbook. Westport: Greenwood Publishing Group.
 10. Neuner, Gerhard (2003): „Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik“. [w:] Hufeisen, Britta, Neuner, Gerhard: Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachen – Deutsch nach Englisch: European Centre of Foreign Languages. Strasbourg, 13–34.
 11. Permjakov, Grigorij L’vovic (1979): From proverb to folk-tale: notes on the general theory of cliché. Moskau: Nauka.
 12. PWN (2009): Słownik języka polskiego. Wersja elektroniczna.
 13. Raupach, Manfred (2003): „Zwei- und Mehrsprachigkeit”. [w:] Bausch, Karl-Richard./Christ, Herbert: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke, 470–475.
 14. Umurova, Gulnas (2005): Was der Volksmund in einem Sprichwort verpackt....Moderne Aspekte des Sprichwortgebrauchs – anhand von Beispielen aus dem Internet. Bern: Lang, cop..
 15. Schatte, Czesława (2006): „Zu Interphraseologismen in der Mehrsprachigkeitsdidaktik“. Studia Germanica Gedanensia 14, 143–156.
 16. Schatte, Czesława (2008): „Zum Sprichwort-Minimum im Unterricht Deutsch als Fremdsprache“. � � � � [w:] Myczko, Kazimiera/Skowronek, Barbara/Zabrocki, Władysław: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 91–105.
 17. Szpila, Grzegorz (2002): „Minimum paremiologiczne języka polskiego – badanie pilotażowe.” Język Polski LXXXII/1, 36–42.
 18. Zenderowska-Korpus, Grażyna (2002): Form und Funktion sprachlicher Schematismen und ihre Vermittlung im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Poznań.