Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej

Main Article Content

Jan Boguski

Abstrakt

Uczelnie wyższe należą do organizacji uczących się. Odgrywają ważną rolę w generowaniu, dyfuzji i wdrażaniu wiedzy naukowej. Stanowią istotne ogniwo w gospodarce opartej na wiedzy. Permanentny dostęp do nowoczesnej wiedzy ma wpływ na jakość kształcenia oraz prowadzone przez uczelnie badania naukowe. W związku z tym dużą uwagę przywiązują do właściwego zarządzania wiedzą. Nowa wiedza oraz zarządzanie przyczyniają się do podnoszenia przez szkoły wyższe innowacyjności i konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych. Celem artykułu jest charakterystyka zarządzania wiedzą na poziomie uczelni wyższej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Boguski, J. (2013). Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 10-31. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1275
Dział
Articles
Biogram autora

Jan Boguski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: regionalne systemy i strategie innowacyjne.

Referencje

 1. Akerlind G.S. 2004 A new dimension to understanding university teaching, „Teaching in Higher Education”, Vol. 9(3). Cytuję za: A. Krajewski, Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2004, s. 142.
 2. Alekseew G. 1983 Energoentropika, Znanie, Moskwa, s.135. Cytuję za: J. Głazunow, A. Erszow, M. Erszow, Nauka jako podstawa nowoczesnego rozwoju społeczeństwa, „Acta Elbingensia”, Tom IX, Nr 2 z 2010 roku, s. 15.
 3. Baruk J. 2006 Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 4. Brachman R.J., Levesque H.J. 2003 Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann 2003, Rensselaer Department of Cognitive Science, (http://www.rair.cogsi.rpi.edu/pai/library, dostęp 26.04.2013).
 5. Chmielecka E. red. 2010 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 6. Cichosz P. 2000 Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Clark B.R. 1995 Research and advanced education in modern universities, Los Angeles. Cytuję za: K. Denek, Tendencje przemian uniwersytetu, „Uniwersytet –społeczeństwo- edukacja”, red. nauk., W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 69.
 8. Czarkowski J.J. 2012 E-learning dla dorosłych, Wydawnictwo Difin, Warszawa. Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej 29
 9. Davenport T.H., Prusak L. 1998 Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press. Cytuję za: Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 10. Eliasson G. 1996 Firm Objectives. Controls and Organization, Kluwer Academic Publisher, Netherlands. Cytuję za: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, 2000, s.15 (http://www. oecd.library.org, dostęp 19.04.2013).
 11. Evans Ch. 2005 Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Fazlagiċ J. 2013 Zarządzanie wiedzą (http://www.fazlagic.pl, dostęp 27.04.2013).
 13. Gajewski R. 2000 Wirtualny uniwersytet: w kierunku społeczeństwa edukacyjnego, „Gospodarka, Rynek, Edukacja”, nr 3. Cytuję za: M. Pluta-Olearrnik, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 93.
 14. Glińska-Neweś A. 2006 Kultura organizacyjna a procesy zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J.Stankiewicz, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
 15. Głazunow J., Erszow A., Erszow M. 2010 Nauka jako podstawa nowoczesnego rozwoju społeczeństwa, „Acta Elbingensia”, Tom IX, Nr 2.
 16. Grudzewski W.M, Hejduk I. 2004 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 17. Grudzewski, W.M., Hejduk I.2005 Zarządzanie wiedzą w organizacjach, w: E-mentor nr 1 (http://www.e-mentor.edu.pl, dostęp 21.04.2013).
 18. Grudzewski W.M., Hejduk I.2006 Wybrane problemy budowy systemu gospodarki opartej na wiedzy „GOW” w Polsce, w: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej, red. T. Krupa, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 19. Hedlund G. 1994 A model of knowledge management and the N-form Corporation, „Strategic Management Journal”, Vol. 15.
 20. Holton G. 1992 Michael Polanyi and the History of Science Http://www.missouriwestern.edu/orgs/polanyi/tadwebarchive/tad19-1/tad19-1-fn/-pg16-30-pdf, dostęp 26.04.2013).
 21. Jashapara A. 2006 Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Kłak M. 2010 Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 23. Kotarba W., Kotarba M. 2006 Zarządzanie wiedzą, w: Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, red. nauk. Wiesław Kotarba, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Krajewski A. 2004 Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 25. Kramek Z. 2008 E-kształcenie i e-doradztwo w mikroprzedsiębiorstwach, w: E-kształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. D. Koprowska, T. Sułkowski, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 26. Kraśniewski A. 2009 Proces boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 27. Leja K. 2005 Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni, w: Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 28. Lundvall B.A., Johnson B. 1994 The Learning Economy, „Journal of Industry Studies”, Volume I, nr 2.
 29. Łapniewska Z. 2013 Modele organizacji wiedzy (http://www.webportals.wortale.net/31-model-organizacji-wiedzy.html, dostęp 21.04.2013).
 30. Łobejko S. 2004 Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 31. Mikuła B. 2005 Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. nauk. K.Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Mikuła B., Pietruszka –Ortyl A.,
 32. Potocki A. 2007 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 33. Nonaka I., Takeuchi H. 2000 Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 34. Nonaka I., Byosiere P., Borucki C.C, Konno M. 1994 Organizational Knowledge Creation Theory: A First Comprehensive Test, „International Business Review”, Special issue. Cytuję za: I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 85.
 35. Nonaka I., Toyama R., Konno T. 2000 SECI. Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, „Long Range Planning”, Vol. 33.
 36. Piotrowski E. 1999 Kierunki zmian procesu kształcenia w reformowanej szkole, w: Edukacja jutra, red. K. Denek, T. Zimny, Częstochowa. Cytuję za: M. Kozielska, W poszukiwaniu modelu edukacji dla społeczeństwa wiedzy, red. M. Kozielska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 24.
 37. Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002 Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 38. Reigeluth Ch.M. 1999 What is Instructional – Design Theory and How Is It Changing, w: Instructional-Design Theories and Models, Ch.M.Reigeluth, Ed., Vol. II. A New Paradigm of Instructional Theory, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, London 1999. Cytuję za: A. Krajewski, Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2004, s. 142.
 39. Senge P.M. 2003 Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 40. Strojny M. 2000 Zarządzanie wiedzą – ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji”, nr 2. Cytuję za: M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 41.
 41. Szabłowski S. 2009 E-learning dla nauczycieli, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 42. Szostek D. 2012 Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 43. Śliwa K.R. 2003 O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 44. Tobin D. 1997 Transformational. Learning: Renewing Your Company through Knowledge Skills, Wiley. Cytuję za: J.J. Brdulak Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 14.
 45. Toffler A. 1974 Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 46. Toffler A. 1985 Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 47. Vuorinen R. 2012 Indywidualne ścieżki kształcenia i elastyczne możliwości uczenia się – zarządzanie karierą przez całe życie oraz wszechstronne systemy poradnictwa, w: Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie, red. nauk. M. Polak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 48. Wirtualna Biblioteka Nauki 2013 (http://wbu.edu.pl, dostęp 19.04.2013).
 49. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się 2000 OECD (http://www.oecd.library.org, dostęp 19.04.2013).
 50. Znaniecki F. 1984 Społeczne role uczonych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.