Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim
PDF

Słowa kluczowe

media
etyka
szkolnictwo wyższe

Jak cytować

Geryk, M. (2014). Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 46–55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1615

Abstrakt

Powszechność mediów w życiu społeczno-gospodarczym wydaje się oczywista. Jednak proces kształtowania obecnej roli mediów podlegał wielu zmianom. Nie tylko środowisko dziennikarskie zmieniało się pod wpływem społeczeństwa, lecz to przede wszystkim społeczeństwo ulegało wpływom narastającej fali informacji. Promowanie odpowiednich postaw, także etycznych, wpłynęło na zmianę sposobu funkcjonowania wielu instytucji życia publicznego. Szkolnictwo wyższe jest na ten wpływ także podatne, jednak w zakresie etyki obserwuje się istotne odstępstwa od pożądanej powszechnie normy, która w przypadku elity intelektualnej i uczelni jako centrum wiedzy jest znacznie wyższa niż w innych sektorach. Rola mediów w zakresie promowania postaw etycznych w środowisku uczelni wyższych jest zatem nieoceniona.

PDF

Finansowanie

media

ethics

higher education

Bibliografia

Belsey A., Chadwick R. 1995. Ethics and politics of the media: The quest for quality, w: A. Belsey, R. Chadwick (red.): Ethical Issues in Journalism and the Media, Routledge, London – New York.

Bertrand C.-J. 2007. Deontologia mediów, tłum. T. Szymański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Borowik B. 2001. Etyka zawodu nauczyciela akademickiego w opinii studentów, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 4, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Borowik R., Laird S., Borowik B. 2005. Etyka i świat wartości studentów kierunku zarządzanie, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 8, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Bralczyk J. 2004. Manipulacja językowa, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów, TAiWPN Universitas, Kraków.

Chyliński M., Rus-Mohl S. 2002. Dziennikarstwo, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warszawa.

Gasparski W. 2003. Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Gawroński S. 2005. Moralność media relations, w: A. Siewierska-Chmaj (red.): Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.

Gładys-Jakóbik J. 2001. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesów komunikowania, w: B. Jung (red.):

Media. Komunikacja. Biznes elektroniczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Goban-Klas T. 2000. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.

Goban-Klas T. 2005. Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

International Principles… 2010. International Principles of Professional Ethics in Journalism, Consultative Club of International and Regional Organizations of Journalists in Paris in November 1983 (http://ethicnet.uta.fi/international/international_principles_of_professional_ethics_in_journalism [dostęp 13.11.2010]).

Jachimowski M. 2006.Dziennikarstwo w społeczeństwie informacyjnym (krótkie wprowadzenie do problemu), w: S. Michalczyk (red.): Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, Sosnowiec.

Lepa A. 2003. Etyka w mediach, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Lewicka-Strzałecka A. 1999. Etyka biznesu jako etyka zawodowa, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 2, Salezjańska. Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Miczka T. 2004. Edukacja medialna jako podstawa kształcenia i wychowania w społeczeństwie informacyjnym, w: I. Borkowski (red.): Edukacja medialna. Teksty i preteksty, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Mikołajczyk Z. 2004. Rola kierownika katedry w uczelni wyższej – refleksje na tle własnych doświadczeń, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 7, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Mocek S. 2006

Dziennikarze po komunizmie, Wydawnictwo Naukowe,Scholar, Warszawa.

Mrozowski M. 2001. Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Nowak E., Cern K.M. 2008. Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olbrycht K. 2002. Dylematy etyczne środowiska akademickiego, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 5, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Olbrycht K. 2005. Szkoła wyższa jako środowisko kształtowania się społecznej więzi moralnej, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 8, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Pisarek W. 2004. Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów, TAiWPN Universitas, Kraków.

Pleszczyński J. 2007 Etyka dziennikarska, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Rzepliński A. 2005. Ład etyczny w mediach, „Forum Dziennikarzy”, nr 3/75.

Sareło Z. 2002. Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Seweryński M. 2004. Uwagi o problemach etycznych środowiska akademickiego, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 7, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Smoluk A. 2005. Ekonomia, etyka i nauka, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 8, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Stasiuk K. 2003. Etyczne ramy public relations jako formy komunikowania społecznego, w: J. Świda, D. Tworzydło (red.): Public relations, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.

Śniadecki J. 2008. Informacja przed opinią – główna norma moralna w etyce dziennikarskiej, na przykładzie. mediów lokalnych, w: J. Kania (red.): Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu, Pedagogium Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, Szczecin.

Tchorzewski A.M. de 2003. Środowisko akademickie wobec wyzwań i wyborów moralnych, w: Annales. Etyka w życiu. gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Turek-Kwiatkowska L. 2006. Uwarunkowania społeczne a transformacja kultury, „Edukacja humanistyczna”, nr 1.

Turski Ł.A. 2003. Nauka a życie gospodarcze państw „nie do końca rozwiniętych”, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Zbonikowska I. 2010. Nowe realia zarządzania marką, „Strategie marek 2010, Harvard Business Review Polska”.