Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej
PDF

Słowa kluczowe

filary konkurencyjności gospodarczej
Europa Środkowa
produkcja wiedzy
globalne rankingi akademickie

Jak cytować

Kwiek, M. (2014). Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 91–117. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1644

Abstrakt

Prezentowany artykuł pokazuje, że cztery gospodarki środkowoeuropejskie (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) nie są konkurencyjne w skali globalnej nie tylko dlatego, że ich systemy szkolnictwa wyższego, innowacji i badań naukowych pozostają w tyle w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Istnieje rozziew między dwiema częściami Europy powiązany z mnogością różnych czynników, a ich połączenie wywiera potężny wpływ na konkurencyjność gospodarek w regionie. Stosunkowo niski poziom produkcji wiedzy nie jest czynnikiem dominującym. Dlatego w gospodarkach mniej konkurencyjnych (takich jak środkowoeuropejskie) oczekiwania stawiane systemom szkolnictwa wyższego w kwestii ich roli w podnoszeniu konkurencyjności gospodarczej nie powinny być zbyt wysokie, ponieważ balast tworzony przez liczne pozaakademickie filary konkurencyjności jest trudny do pokonania.
PDF

Finansowanie

Artykuł finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2011/02/A/HS6/00183.

Bibliografia

Aghion P., Howitt P. 2009. The Economics of Growth, The MIT Press, Cambridge, MA.

Antonowicz D. 2012a. External Influences and Local Responses. Changes in Polish Higher Education 1990–2005, w: M. Kwiek, P. Maassen (red.): National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway, Peter Lang, Frankfurt am Main – New York, s. 87–110.

Antonowicz D. 2012b. Europe 2050. New Europeans and Higher Education, w: M. Kwiek, A. Kurkiewicz (red.): The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives, Peter Lang, Frankfurt am Main – New York, s. 113–126.

Arbo P., Benneworth P. 2007. Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions, OECD/IMHE, Paris.

Barr N. (red.) 2005. Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe. The Accession and Beyond, Oxford UP, Oxford.

Berend I.T. 2007. Social Shock in Transforming Central and Eastern Europe, „Communist and Post-Communist Studies”, t. 40(3), s. 269–280.

Bonaccorsi A., Daraio C. (red.) 2007. Universities and Strategic Knowledge Creation. Specialization and Performance in Europe, Edward Elgar, Cheltenham.

Brunsson N., Sahlin-Andersson K. 2000. Constructing Organizations: The Example of Public Sector Reform, „Organization Studies”, t. 21, nr 4, s. 721–746.

Castles F.G. i in. (red.) 2010. The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford.

Cerych L., Sabatier P. 1986. Great Expectations and Mixed Performance: The Implementation of Higher Education Reforms in Europe, European Institute of Education and Social Policy, Trentham.

Cunning M., Godfrey M., Holzer-Zelazewska D. 2007. Vocational Education in the New EU Member States, World Bank, Washington D.C.

EC 2009. Europe’s Regional Research Systems: Current Trends and Structures, European Commission, Brussels.

Elster J., Offe C., Preuss U.K. 1998. Institutional Design in Post-Communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge University Press, Cambridge.

Foray D. 2006. The Economics of Knowledge, The MIT Press, Cambridge, MA.

Goddard J. 2000. The Response of HEIs to Regional Needs, Newcastle upon Tyne.

Hannell T., Neubauer J. 2006. Geographies of Knowledge Production in Europe, NORDREGIO (Nordic Center for Spatial Development), Stockholm.

Hazelkorn E. 2011. Rankings and the Reshaping of Higher Education. The Battle for World-Class Excellence, Palgrave Macmillan, New York.

Inglot T. 2008. Welfare States in East Central Europe 1919–2004, Cambridge University Press, Cambridge.

Kwiek M. 2006. The University and the State: A Study into Global Transformations, Peter Lang, Frankfurt am Main – New York.

Kwiek M. 2007. The University and the Welfare State in Transition. Changing Public Services in a Wider Context, w: D. Epstein, R. Deem i in. (red.): World Yearbook of Education 2008, Routledge, New York, s. 32–50.

Kwiek M. 2008a. Academic Entrepreneurship vs. Changing Governance and Institutional Management Structures at European Universities, „Policy Futures in Education”, t. 6, nr 6, s. 757–770.

Kwiek M. 2008b. Entrepreneurialism and Private Higher Education in Europe w: M. Shattock (red.): Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy, Open University Press, Mc-Graw-Hill, Maidenhead – New York, s. 100–120.

Kwiek M. 2008c. Accessibility and Equity, Market Forces and Entrepreneurship: Developments in Higher Education in Central and Eastern Europe, „Higher Education Management and Policy”, t. 20, nr 1, s. 89–110.

Kwiek M. 2009a. The Two Decades of Privatization in Polish Higher Education. Cost-Sharing, Equity and Access, w: J. Knight (red.): Financing Higher Education: Equity and Access, Sense Publishers, Rotterdam – Boston –Taipei, s. 149–168.

Kwiek M. 2009b. The Changing Attractiveness of European Higher Education, w: B. Kehm, J. Huisman, B. Stensaker (red.): The European Higher Education Area: Perspectives on a Moving Target, Sense Publishers, Rotterdam – Boston –Taipei, s. 107–124.

Kwiek M. 2010a. Creeping Marketization: Where Polish Private and Public Higher Education Sectors Meet, w: R. Brown (red.): Higher Education and the Market, Routledge, New York, s. 135–146.

Kwiek M. 2010b. Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kwiek M. 2011. The Public-Private Dynamics in Polish Higher Education. Demand-Absorbing Private Growth and Its Implications, „Higher Education Forum”, nr 8, s. 101–124.

Kwiek M. 2012a. Changing Higher Education Policies: From the Deinstitutionalization to the Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities, „Science and Public Policy”, nr 39(5), s. 641–654.

Kwiek M. 2012b. Public-Private Intersectoral Competition: Fees and Declining Demographics, „Compare: A Journal of Comparative and International Education”, nr 42, s. 153–157.

Kwiek M. 2013a. From System Expansion to System Contraction: Access to Higher Education in Poland, „Comparative Education Review”, t. 57, nr 3, s. 553–576.

Kwiek M. 2013b. Knowledge Production in European Universities: States, Markets, and Academic Entrepreneurialism, Peter Lang, Frankfurt am Main – New York.

Kwiek M., Kurkiewicz A. (red.) 2012. The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives, Peter Lang, Frankfurt am Main – New York.

Kwiek M., Maassen P. (red.) 2012. National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway, Peter Lang, Frankfurt am Main – New York.

Leydessdorf L. 2006. The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated, Universal Publishers, Boca Raton.

Maassen P., Olsen J.P. (red.) 2007. University Dynamics and European Integration, Springer, Dordrecht.

Mateju P., Rehakova B., Simonova N. 2007. The Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education, w: Y. Shavit, R. Arum, A. Gamoran (red.): Stratification in Higher Education. A Comparative Study, Stanford University Press, Stanford, s. 374–399.

Meyer J.W. i in. 2007 Higher Education as an Institution, w: P. Gumport (red.): Sociology of Higher Education. Contributions and Their Contexts, Johns Hopkins University Press, Baltimore, s. 187–221.

Mora J.-G., Detmer A., Vieira M.-J. (red.) 2010. Good Practices in University-Enterprise Partnerships GOODUEP, CEGES, Valencia.

OECD 2007. Higher Education and Regions. Globally Competitive, Locally Engaged, OECD, Paris.

OECD 2008a. Higher Education at a Glance, OECD, Paris.

OECD 2008b. Tertiary Education for the Knowledge Society, t. 2, P. Santiago i in. (red.), OECD, Paris.

OECD 1996. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris.

Orenstein M.A. 2008. Postcommunist Welfare States, „Journal of Democracy”, t. 19, nr 4, s. 80–94.

Orenstein M.A., Haas M.R. 2005. Globalization and the Future of Welfare States in Post-Communist East-Central European Countries, w: M. Glatzer, D. Rueschemeyer (red.): Globalization and the Future of the Welfare State, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, s. 130–152.

Pedersen O.K. 2010. Institutional Competitiveness: How Nations Came to Compete, w: G. Morgan i in. (red.): The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, Oxford University Press, Oxford.

Porter M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.

Porter M.E., Sala-i-Martin X., Schwab K. 2008. The Global Competitiveness Report 2007–2008, Palgrave, New York.

Ramirez F.O. 2006. The Rationalization of Universities, w: M.-L. Djelic, K. Sahlin-Andersson (red.): Transnational Governance. Institutional Dynamics of Regulation, Cambridge University Press, Cambridge, s. 225–246.

Schwab K. 2010. The Global Competitiveness Report 2010–2011, Palgrave, New York.

Shattock M. 2008. Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy. Diversification and Organizational Change in European Higher Education, Open University Press and SRHE, Maidenhead.

Stehr N. 1994. Knowledge Societies, Sage, London.

Teichler U. 2011. The Future of University Rankings, w: J.C. Shin, R.K. Toutkoushian, U. Teichler (red.): University Rankings. Theoretical Basis, Methodology and Impacts on Global Higher Education, Springer, Dordrecht.

Tomka B. 2005. The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms, w: M. Cain, N. Gelazis, T. Inglot (red.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn From the New Democracies of Central Europe?, Woodrow Wilson Center, Washington D.C.

World Bank 2007. Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development, World Bank, Washington D.C.

World Bank 2010. Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs, World Bank, Washington D.C.

Wölfl A. 2005. The Service Economy in OECD Countries, „OECD Science, Technology and Industry Working Papers”, nr 2, OECD, Paris.