Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności

Main Article Content

Jan Boguski

Abstrakt

Budowanie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym wymaga obecności na rynku młodych przedsiębiorców mających wyjątkowe umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę, którą mogą wdrażać w procesie tworzenia nowoczesnych dóbr. Tego typu działalność wspomaga sfera instytucjonalna w postaci akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Ich istnienie przyczynia się do lepszego zagospodarowania potencjału intelektualnego miejscowego środowiska uczelnianego, dzięki czemu zarówno studenci, jak i naukowcy mogą zakładać nowe firmy oraz tworzyć wartościowe miejsca pracy. Celem artykułu jest omówienie koncepcji akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Boguski, J. (2014). Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 153-164. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1647
Dział
Articles
Biogram autora

Jan Boguski, Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: regionalne systemy i strategie innowacyjne.

Referencje

 1. A Academic Entrepreneur 2014. http://www.academicentrepreneur.wordpress.com/page/2/ (dostęp 29.08.2014).
 2. AIP 2014. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (http://s.inkubatory.pl/pl/sie-aip [dostęp 24.07.2014]).
 3. AIP – Kielce 2014. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Kielce (http://aipkielce.pl/ [dostęp 8.09.2014]).
 4. AIP przy SGH 2014. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy SGH (http://www.aipsgh.pl/o_inkubatorz [dostęp 4.09.2014]).
 5. AIP we Wrocławiu 2014. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości we Wrocławiu (http://www.uni.wroc.pl/node/3908, [dostęp 4.09.2014]).
 6. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E. 2009. Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa (http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5022.pdf [dostęp 22.07.2014]).
 7. Benko G. 1993. Geografia technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A. 2011. Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, PARP, Warszawa. Cyt. za: Matusiak K.B., Preinkubator (Preincubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 9. DAIP 2014. Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (http://www.technologpark.pl/pl/daip [dostęp 8.09.2014]).
 10. Glinka B., Gudkova S. 2011. Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Google 2014. http://www.google.pl/intl/pl/about/company/ (dostęp 14.08.2014).
 12. Historia… 2014. Historia i osiągnięcia. Tak było na początku, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – SOOIPP (http://www.sooipp-org.pl/historia-i-osiagniecia.html [dostęp 10.09.2014]).
 13. Kowalski J.K. 2013.Teraz Polska: stoimy meblami i żywnością, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 211.
 14. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. 2001. Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Lisiński M. 2010. Czynniki determinujące skuteczność przedsiębiorczości akademickiej, w: M. Duczmal, J. Żurawska (red.): Przedsiębiorczość akademicka – nauka i gospodarka, cz. I, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 16. Matusiak K.B. 2006. Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom – Łódź.
 17. Matusiak K.B. 2010a. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 20. Cyt. za: Matusiak K.B., Preinkubator (Preincubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 209.
 18. Matusiak K.B. 2010b. Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, w: K.B. Matusiak (red.): Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 27 (http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2010.pdf).
 19. Matusiak K.B. 2010c. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, w: K.B. Matusiak (red.): Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa (http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2010.pdf).
 20. Matusiak K.B. (red.) 2010. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport, PARP, Warszawa. Cyt. za: Matusiak K.B., Inkubacja przedsiębiorczości (Entrepreneur Incubation), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 99.
 21. Matusiak K.B. 2011. Preinkubator (Preincubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 22. Matusiak K.B., Guliński J. (red.) 2010. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań – Warszawa.
 23. Narodowy Program… 2009. Narodowy Program Foresight Polska 2020. Wyniki, Warszawa (http://www.foresight.-polska2020.pl/export/sites/foresight/pl/news/files/Wyniki_NPF-Polska_2020.pdf [dostęp
 24. 07.2014]).
 25. Olearnik J. 2009. Przedsiębiorczość uczelni i jej cztery atrybuty, w: M. Pluta-Olearnik (red.): Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 26. Pluta-Olearnik M. 2009a. Uczelnia i jej otoczenie, w: M. Pluta-Olearnik (red.): Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 27. Pluta-Olearnik M. 2009b. Współpraca uczelni z podmiotami otoczenia, w: M. Pluta-Olearnik (red.): Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 28. Santarek K. (red.) 2008. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu
 29. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
 30. http://www.sooipp.org.pl/akademickie-inkubatoryprzedsiebiorczosci.html (dostęp
 31. 08.2014).
 32. Uchwała… 1998. Uchwała nr 199 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Cyt. za: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. (http://www.uott.uw.edu.pl/index.php?option=content&task=
 33. view&id=465 [dostęp 8.09.2014]).
 34. Ustawa… 2005. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. „Dziennik Ustaw” z 2012 roku, poz. 572 (ostatnia nowelizacja „Dziennik Ustaw” z 2015 roku, poz. 357).
 35. Wiggins J., Gibson D.V. 2003. Overview of US incubators and the case of the Austin Technology Incubator. Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, t. 3 (http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/14888/ic2-2003-overview-of-USincubators.pdf?sequence=2 [dostęp 30.07.2014]).
 36. Wissema J.G. 2005. Technostarterzy. Dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 37. WMPB 2014. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (http://www.wm.pb.edu.pl/aktualnosci-wydzial/Hyperion-w-Krakowie,607.html [dostęp 28.07.2014]).
 38. Wywiad… 2014. Wywiad Małgorzaty Borkowskiej z ambasadorem Brazylii w Polsce Jorge Geraldo Kadri pt. Wiedza to władza, „Fakty i Mity”, nr 30.
 39. Zasiadły K. 2005. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) (academic entrepreneurship incubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.