Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności
PDF

Słowa kluczowe

inkubator
przedsiębiorczość
uczelnia
firma
innowacyjność

Jak cytować

Boguski, J. (2014). Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 153–164. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1647

Abstrakt

Budowanie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym wymaga obecności na rynku młodych przedsiębiorców mających wyjątkowe umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę, którą mogą wdrażać w procesie tworzenia nowoczesnych dóbr. Tego typu działalność wspomaga sfera instytucjonalna w postaci akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Ich istnienie przyczynia się do lepszego zagospodarowania potencjału intelektualnego miejscowego środowiska uczelnianego, dzięki czemu zarówno studenci, jak i naukowcy mogą zakładać nowe firmy oraz tworzyć wartościowe miejsca pracy. Celem artykułu jest omówienie koncepcji akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

PDF

Bibliografia

A Academic Entrepreneur 2014. http://www.academicentrepreneur.wordpress.com/page/2/ (dostęp 29.08.2014).

AIP 2014. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (http://s.inkubatory.pl/pl/sie-aip [dostęp 24.07.2014]).

AIP – Kielce 2014. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Kielce (http://aipkielce.pl/ [dostęp 8.09.2014]).

AIP przy SGH 2014. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy SGH (http://www.aipsgh.pl/o_inkubatorz [dostęp 4.09.2014]).

AIP we Wrocławiu 2014. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości we Wrocławiu (http://www.uni.wroc.pl/node/3908, [dostęp 4.09.2014]).

Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E. 2009. Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa (http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5022.pdf [dostęp 22.07.2014]).

Benko G. 1993. Geografia technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A. 2011. Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, PARP, Warszawa. Cyt. za: Matusiak K.B., Preinkubator (Preincubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

DAIP 2014. Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (http://www.technologpark.pl/pl/daip [dostęp 8.09.2014]).

Glinka B., Gudkova S. 2011. Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Google 2014. http://www.google.pl/intl/pl/about/company/ (dostęp 14.08.2014).

Historia… 2014. Historia i osiągnięcia. Tak było na początku, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – SOOIPP (http://www.sooipp-org.pl/historia-i-osiagniecia.html [dostęp 10.09.2014]).

Kowalski J.K. 2013.Teraz Polska: stoimy meblami i żywnością, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 211.

Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. 2001. Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Lisiński M. 2010. Czynniki determinujące skuteczność przedsiębiorczości akademickiej, w: M. Duczmal, J. Żurawska (red.): Przedsiębiorczość akademicka – nauka i gospodarka, cz. I, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.

Matusiak K.B. 2006. Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom – Łódź.

Matusiak K.B. 2010a. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 20. Cyt. za: Matusiak K.B., Preinkubator (Preincubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 209.

Matusiak K.B. 2010b. Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, w: K.B. Matusiak (red.): Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 27 (http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2010.pdf).

Matusiak K.B. 2010c. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, w: K.B. Matusiak (red.): Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa (http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2010.pdf).

Matusiak K.B. (red.) 2010. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport, PARP, Warszawa. Cyt. za: Matusiak K.B., Inkubacja przedsiębiorczości (Entrepreneur Incubation), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 99.

Matusiak K.B. 2011. Preinkubator (Preincubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Matusiak K.B., Guliński J. (red.) 2010. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań – Warszawa.

Narodowy Program… 2009. Narodowy Program Foresight Polska 2020. Wyniki, Warszawa (http://www.foresight.-polska2020.pl/export/sites/foresight/pl/news/files/Wyniki_NPF-Polska_2020.pdf [dostęp

07.2014]).

Olearnik J. 2009. Przedsiębiorczość uczelni i jej cztery atrybuty, w: M. Pluta-Olearnik (red.): Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Pluta-Olearnik M. 2009a. Uczelnia i jej otoczenie, w: M. Pluta-Olearnik (red.): Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Pluta-Olearnik M. 2009b. Współpraca uczelni z podmiotami otoczenia, w: M. Pluta-Olearnik (red.): Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Santarek K. (red.) 2008. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

http://www.sooipp.org.pl/akademickie-inkubatoryprzedsiebiorczosci.html (dostęp

08.2014).

Uchwała… 1998. Uchwała nr 199 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Cyt. za: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. (http://www.uott.uw.edu.pl/index.php?option=content&task=

view&id=465 [dostęp 8.09.2014]).

Ustawa… 2005. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. „Dziennik Ustaw” z 2012 roku, poz. 572 (ostatnia nowelizacja „Dziennik Ustaw” z 2015 roku, poz. 357).

Wiggins J., Gibson D.V. 2003. Overview of US incubators and the case of the Austin Technology Incubator. Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, t. 3 (http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/14888/ic2-2003-overview-of-USincubators.pdf?sequence=2 [dostęp 30.07.2014]).

Wissema J.G. 2005. Technostarterzy. Dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

WMPB 2014. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (http://www.wm.pb.edu.pl/aktualnosci-wydzial/Hyperion-w-Krakowie,607.html [dostęp 28.07.2014]).

Wywiad… 2014. Wywiad Małgorzaty Borkowskiej z ambasadorem Brazylii w Polsce Jorge Geraldo Kadri pt. Wiedza to władza, „Fakty i Mity”, nr 30.

Zasiadły K. 2005. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) (academic entrepreneurship incubator), w: K.B. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.