Teologia polityczna i etyka

Main Article Content

Helena Anna Jędrzejczak

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiam relację pomiędzy teologią polityczną a etyką na przykładzie tekst.w trzech dwudziestowiecznych myślicieli niemieckich: Carla Schmitta, Johanna Baptisty Metza i Dietricha Bonhoeffera. Przy omawianiu koncepcji każdego z nich staram się przedstawić definicję teologii politycznej obecnej (explicite bądź implicite) w wybranych dziełach i zastanowić się, na ile jest w niej obecny komponent etyczny. Ponieważ w pracy nad esejem posługiwałam się metodologią właściwą historii idei, w tekście wskazuję również te elementy środowiska i klimatu intelektualnego współczesnych wymienionym myślicielom, kt.re wpłynęły na kształt ich myśli i twórczości. Najważniejsze – i najszerzej omówione – to koncepcja deutsche Sonderweg (oparte na opisanej przez Jacquesa le Goff idei translatio Imperii przekonanie o szczególnej roli Niemiec w dziejach i ich odpowiedzialności za losy świata) oraz specyficzna niemiecka konfesjonalizacja, silnie wiążąca struktury władzy kościelnej z władzą państwową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jędrzejczak, H. A. (2013). Teologia polityczna i etyka. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 12-28. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1651
Dział
Articles
Biogram autora

Helena Anna Jędrzejczak, Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej ISNS UW

doktorantka w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej ISNS UW, historyczka idei i socjolożka. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Teologia polityczna Dietricha Bonhoeffera”. W semestrze zimowym 2012 przebywała jako junior visiting fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu w ramach Stypendium im. ks. Józefa Tischnera. Publikowała m.in. w „Teologii Politycznej”, „Kulturze Liberalnej”, „Res Publice Nowej”. Interesuje się historią idei, relacjami między teologią, religią i Kościołami a społeczeństwem i polityką, socjologią nauki i badaniami jakościowymi.

Referencje

 1. Bethge E. 2003, Dietrich Bonhoeffer. Świadek Ewangelii w trudnych czasach, Bielsko-Biała: Augustana
 2. BIBLIA, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego 1975, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce
 3. Bonhoeffer D. 1970, Paragraf aryjski w kościele, przeł. A. Morawska,w: Morawska A. (red.) Wybór pism / Dietrich Bonhoeffer, Biblioteka „Więzi”, Kraków: Znak
 4. Bonhoeffer D. 2008, Ethics, Dietrich Bonhoeffer Works (DBWE), vol. 6, Augsburg: Fortress Press
 5. Cichocki M. 2012, Wstęp do drugiego wydania, w: Schmitt C., Teologia polityczna I inne pisma, Warszawa: Aletheia
 6. Cichocki M., Karłowicz D. 2003-2004, Teologia polityczna i pan Jourdain, „Teologia polityczna” nr 1/2003-2004
 7. Encyklopedia PWN http://encyklopedia.pwn.pl (stan na 13.01.2013)
 8. Le Goff 1995, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen
 9. Lilla M. 2009, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa: W.A.B.
 10. Margalit A. 2005, Political Theology: The Authority of God, ”Theoria: A Journal of Social & Political Theory 52 (106)”
 11. Mazowiecki T. 1990, Druga twarz Europy, Warszawa: Biblioteka „Więzi”
 12. Meier H. 2003-2004, Czym jest teologia polityczna. Wstępne uwagi na temat kontrowersyjnego pojęcia, „Teologia polityczna” nr 1/2003-2004
 13. Metz J.B. 2000, Teologia polityczna, Kraków: WAM
 14. Orłowski H. (red.) 2008, Sonderweg. Spory o „niemiecką drogę odrębną”, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
 15. Schmitt C. 1999, Epoka neutralizacji i polityzacji, w: Kunicki W. (red.) Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie – Poznańska Biblioteka Niemiecka
 16. Schmitt C. 2012 [2000], Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa: Aletheia
 17. Taubes J. 2010, Teologia polityczna świętego Pawła: wykłady wygłoszone w Ośrodku Badań Ewangelickiej Wspólnoty Studyjnej w Heidelbergu 23-27. Lutego 1987 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Piaseczno: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej”
 18. Wielomski A. (2006) Teologia polityczna, http://prawica.net/node/5389 lub http://archiwum.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/736 (stan na 13.01.2014)