Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce

Main Article Content

Krzysztof Jurek

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie jednej z intensywniej rozwijających się metod badawczych „w sieci” tj. wirtualnej etnografii (virtual ethnography). Autor dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z obserwacją online (konkretnie obserwacją praktyk religijnych), możliwymi wariantami i dylematami, jakie mogą pojawiać się wraz z wykorzystaniem omawianej metody w projekcie badawczym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jurek, K. (2013). Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 86-99. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1657
Dział
Articles
Biogram autora

Krzysztof Jurek, Katedra Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

asystent w Katedrze Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Główne obszary zainteresowań naukowych: tożsamość jednostkowa i grupowa, imigranci w Polsce, media a kultura, metodologia badań ilościowych i jakościowych, zastosowanie pakietów statystycznych w analizie danych empirycznych. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską na temat tożsamości etniczno-kulturowej imigrantów z Białorusi i Ukrainy.

Referencje

 1. Angrosino M. 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN.
 2. Batorski D., Olcoń-Kubicka M. 2006, Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 3
 3. Baym N. K. 1998, The Emergence of On-Line Community, w: Jones S. G. (red.), Cybersociety 2.0. Revisiting Computer-Mediated Communication and Community, Thousand Oaks: Sage
 4. Ben-Ze`ev A. 2005, Miłość w sieci. Internet i emocje, Poznań: Rebis.
 5. Berman, J., Bruckman, A.S. 2001,The Turing Game. Exploring identity in an online environment, ”Convergence” 7, http://www.cc.gatech.edu/~asb/papers/convergence-tg-01.pdf (stan na 13.01.2014)
 6. Błachnio A. 2007, Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społeczna” 3-4
 7. Błaszczyk A. 2001, Przestrzeń w wymiarze wirtualnym, w: Kowalski P. (red.), Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 8. Bolter J. D. 1990, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Warszawa: PIW.
 9. Bolter J. D. 2001, Identity [and the Internet], w: Swiss T. (red.), Unspun: Key Concepts for Understanding the World Wide Web, New York: NYU Press
 10. CBOS 2012, Korzystanie z internetu, Komunikat z badań BS/81/2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF (stan na 13.01.2014)
 11. Chandler D. 1998, Personal Homepages and the Construction of Identities on Web, http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/webident.html (stan na 13.01.2014)
 12. Couper, M. P. 2000, Web surveys: A review of issues and approaches, ”Public Opinion Quarterly” 64
 13. Deredas A. 2010, Internetowe (re)konstrukcje rzeczywistości społeczno-kulturowej. Przykład czaterii,w: Jagiełło E., Schmidt P. (red.), Homo interneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb sieci, Lublin: Wiedza i Edukacja
 14. Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków, Czapiński J., Panek T. (red.), http://www.sna.pl/teksty/raport_diagnoza2007.pdf (stan na 13.01.2014)
 15. Dillman D. 2000, Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method, New York: John Wiley.
 16. Długosz D. 2011, Już ponad dwa miliardy internautów!, http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2011/23/juz-ponad-dwa-miliardy-internautow!.aspx (stan na 13.01.2014)
 17. Donath J. S. 1999, Identity and Deception in the Virtual Community, w: Smith M. A., KollockP. (red.), Communities in Cyberspace, London: Routledge
 18. Gogołek W. 2010, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 19. Hine Ch. 1998, Virtual Ethnography, http://www.cirst.uqam.ca/pcst3/pdf/Communications/hine.pdf (stan na 13.01.2014)
 20. Hofmokl J. 2009, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 21. International Telecommunication Union 2012, Measuring the Information Society, http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-E.pdf (stan na 13.01.2014)
 22. Jurek K. 2011, Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w Manuela Castellsa, „Acta Humana” 2
 23. Kaznowski D. 2011, Nowy marketing, Warszawa: VFP Communications.
 24. Kaplan A. M., Haenlein M. 2010, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, ”Business Horizons” 53
 25. Kopsztejn M. 2012, Wpływ Internetu i gier komputerowych na występowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży, w: Szeligiewicz-Urban D., Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza HUMANITAS
 26. Kraut R. E., Olson J., Manaji M., Bruckman A., Cohen, J., Couper, M. 2003, Psychological Research Online: Opportunities and Challenges, ”American Psychologist” 59
 27. Mann Ch., Stewart F. 2000, Internet communication and qualitative research. A handbook for researching online, London: Sage Publications.
 28. Mazurek P. 2006, Internet i tożsamość, w: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”, http://www.academia.edu/2042363/Mazurek_Pawel_2006_Internet_a_tozsamosc_w_D._Batorski_M._Marody_A._Nowak_red._Spoleczna_przestrzen_internetu_Warszawa_Wyd._SWPS (stan na 13.01.2014)
 29. Miller P. 2012, Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 1
 30. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka.
 31. Olcoń M. 2006, Zogniskowane wywiady grupowe online – charakterystyka techniki badawczej, w: Jonak Ł., Mazurek P., Olcoń M., Przybylska A., Tarkowski A., Zając J. M. (red.), Internet– społeczne aspekty medium, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 32. Reips U-D. 2000, The Web Experiment Method: Advantages, Disavantages, and Solutions, w: M.H. Birnbaum (red.) Psychological Experiments on the Internet, San Diego: Academic Press
 33. Schmidt P. 2010, www.laliki.masternet.pl. Nowy wymiar społeczności lokalnej, w: Jagiełło E., Schmidt P. (red.), Homo interneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb sieci, Lublin: Wiedza i Edukacja
 34. Siuda P. 2009, Eksperyment w Internecie – nowa metoda badań w naukach społecznych, ,,Studia Medioznawcze’’ 3
 35. Siuda P. 2010a, Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 36. Siuda P. 2010b, Prowadzenie badań w internecie – podstawowe problemy etyczne, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 4
 37. Szpunar M. 2009, Komunikacja CMC i jej wpływ na procesy komunikacyjne, w: Graszewicz M., Jastrzębski J. (red.), Teorie komunikacji i mediów, Wrocław: Atut Universal McCann2009, Power to the People – Wave 4, http://universalmccann.bitecp.com/wave4/Wave4.pdf(stanna 13.01.2014)
 38. TNS OBOP 2007, Polacy na zakupach w internecie, Badanie przeprowadzone przez TNSOBOP na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=207 (stan na 13.01.2014)
 39. Walther, J. B., Parks, M. R. 2002. Cues filtered out, cues filtered in: Computer-mediated communication and relationships, w: Knapp M. L., Daly J. A. (red.), Handbook of interpersonal communication, Thousand Oaks, CA: Sage
 40. Wejland A. P. 2010, Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie. Kilka uwag krytycznych, w: Jagiełło E., Schmidt P. (red.), Homo interneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb sieci, Lublin: Wiedza i Edukacja
 41. Zając J. M., Batorski D. 2007, Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby, „Psychologia Społeczna” 3-4
 42. Zając J. M., Krejtz K. (2007), Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna” 3-4
 43. Zając J. M. (2007), Komunikacja zapośredniczona przez komputer (CMC) oraz jej implikacje dla badań w internecie, Materiały do kursu „Wykorzystanie Internetu w badaniach społecznych”, http://www.sna.pl/teksty/Zaj%b9c%2007%20CMC%20i%20implikacje.pdf (stan na 13.01.2014)