Ontologia polityczna w badaniach szkolnictwa wyższego – indywidualna, publiczna, wspólna
pdf

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
ontologia polityczna
przyszłość uniwersytetu
metoda

Jak cytować

Szadkowski, K., & Krzeski, J. (2019). Ontologia polityczna w badaniach szkolnictwa wyższego – indywidualna, publiczna, wspólna. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 289–306. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.9

Abstrakt

Niniejszy tekst przedstawia trzy dominujące narracje na temat uniwersytetu w kryzysie, jak również możliwe scenariusze dla przyszłego uniwersytetu, które się z nich wyłaniają. Nacisk położony zostaje na trzy różne ontologie, które podtrzymują wspominane dyskursy: indywidualną, publiczną i tego, co wspólne. W celu odsłonięcia ukrytych przesłanek, które oddziałują na wspominane dyskusje, wprowadzona zostaje metoda ontologii politycznej. Krytyczna analiza ontologicznych założeń, wspierających wizję przyszłego uniwersytetu, pokazuje, że dwa pierwsze hegemoniczne modele, choć przedstawiane jako alternatywy, w istocie wiąże założenie statyczności sektora. Dlatego też niniejszy artykuł przedstawia ontologię relacji opierającą się na tym, co wspólne, jako sposób wyrwania się z klinczu wywołanego hegemonią dyskursów o prywatnym i publicznym charakterze uniwersytetu.

https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.9
pdf

Finansowanie

Wydanie tego tomu nie byłoby możliwe bez wsparcia otrzymanego w ramach projektu MNISW Dialog (0022/DLG/2019/10), za co redaktor wyraża podziękowanie.

Bibliografia

Ashwin, P. (2012). How often are theories developed through empirical research into higher education?. Studies in Higher Education, 37, nr 8: 941–955.

Balibar, É. (2007). Filozofia Marksa, tłum. A. Staroń, A. Ostolski, Z.M. Kowalewski, Warszawa: KiP.

Barnett, R. (2013). Imagining the University. New York: Routledge.

Barnett, R. (2016). Constructing the University: Towards a social philosophy of higher education. Educational Philosophy and Theory 49, nr 1: 78–88.

Basso, L. (2012). Marx and Singularity: From the Early Writings to the „Grundrisse”. Leiden: Brill.

Black, A. (2002). Guild and State: European Political Thought from the Twelfth Centuryto the Present. London: Transaction Publishers.

Calhoun, C. (2006). The University and the Public Good. Thesis Eleven 84: 7–46.

Courtois, A. i O’Keefe, T. (2015). Precarity in the ivory cage: Neoliberalism and casualisation of work in the Irish higher education sector. Journal for Critical Education Policy Studies 13, nr 1: 43–66.

Dardot, P. i Laval, Ch. (2019). Common: On Revolution in the 21st Century. London: Bloomsbury.

de Sousa Santos, B. (2017). Decolonising the University. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Deleuze, G. i Guattari, F. (1983). Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: Minnesota University Press.

Desai, M. (2003). Public Goods: A Historical Perspective. W: Providing Global Public Goods. Managing Globalization, red. Inge Kaul et. all, 63–77. Oxford: Oxford University Press.

Gibbons, Michael, et. al. The New Production of Knowledge. Thousand Oaks: Sage, 1994.

Godin, Benoit. „Writing Performative History: The New New Atlantis?” Social Studiesof Science 28, nr 3 (1998): 465–483.

Goodin, R.E. i Tilly, Ch., red. (2006). The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. Oxford: Oxford University Press.

Guzman-Valenzuela, C. (2016). Unfolding the meaning of public(s) in universities: toward transformative university. Higher Education 71: 667–679.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S. i Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature 520, nr 7548: 429.

Hardt, M. i Negri, A. (2012). Rzeczpospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, tłum. zbiorowe. Kraków: ha!art.

Hay, C. (2006). Political ontology. W: The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. red. Robert E. Goodin i Charles Tilly. 78–96. Oxford: Oxford University Press.

Hind, D. (2010). The Return of the Public. London: Verso.

Ho, Lok-sang. (2013). Public Policy and the Public Interest. London: Routledge.

Larivière, V., Haustein, S. i Mongeon, P. (2015). The oligopoly of academic publishers in the digital era. PLoS ONE 10, nr 6: 1–15.

Latour, B. (2011). Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej, tłum. Maciej Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa.Warszawa.

Marginson, S. (1997). Steering from a distance: Power relations in Australian higher education. Higher Education 34, nr 1: 63–80.

Marginson, S. (2016). The Higher Education and the Common Good. Melbourne University Press: Sydney.

Macpherson, C.B. (1962). The Political Theory of Possessive Individualism. New York: Oxford University Press.

Marks, K. (1951). Kapitał, t. 1, Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, K. (1961). Tezy o Feuerbachu, W: MED, t. 3. Warszawa: Książka i Wiedza.

Mirowski, P. (2011). Science-mart: Privatizing American Science. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Münch, R. (2014). Academic Capitalism. Universities in the Global Struggle for Excellence, London-New York: Routledge.

Naidoo, R. (2016). The competition fetish in higher education: varieties, animators and con-sequences. British Journal of Sociology of Education 37, nr 1: 1–10.

Nixon, J. (2011). Higher Education and the Public Good. Imagining the University. London: Continuum.

Neave, G. (2012). The evaluative state, institutional autonomy and re-engineering higher education in Western Europe. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Newfield, Ch. (2016). The Great Mistake: How We Wrecked Public Universities and How We Can Fix Them. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Oksala, J. (2010). „Foucault’s politization of ontology”. Continental Philosophy Review 43, nr 4: 445–466.

Pusey, A. (2017). Towards a University of the Common: Reimagining the University in Order to Abolish It with the Really Open University. Open Library of Humanities 3, nr 1: 1–27

Read, J. (2015). The Politics of Transindividuality. Leiden: Brill.

Readings, B. (1996). The University in Ruins. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Roggero, G. (2011). The Production of Living Knowledge. Philadelphia: Temple University Press.

Strathausen, C., red. (2009). A Leftist Ontology: Beyond Relativism and Identity Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Szadkowski, K. (2018). The common in higher education: a conceptual approach. Higher Education. DOI: 10.1007/s10734-018-0340-4

Tian, L. i Nian Cai, L. (2019). Rethinking higher education in China as a common good. Higher Education 77, nr 4: 623–640.

Tight, M. (2012). Researching higher education. Berkshire: SRHE and Open University Press.

Turowski, M. (2014). C. B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tyfield, D. (2008). Enabling TRIPs: The pharma-biotech-university patent coalition. Review of International Political Economy 15, nr 1: 535–566.

UNESCO. (2015). Rethinking Education. Towards a global common good? Paris: UNESCO.

Wagner, C.S. (2018). The Collaborative Era in Science. Governing the Network. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Williams, J. (2016). A critical exploration of changing definitions of public good in relation to higher education. Studies in Higher Education 41, nr 1: 619–630.

Winn, J. (2015). The co-operative university: Labour, property and pedagogy. Power& Education 7, nr 1: 39–55.

Wright, S., Greenwood, D. i Boden, R. (2011). Report on a field visit to Mondragón University: a cooperative experience/experiment. Learning and Teaching 4, nr 3: 38–56.