Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

uniwersytet
kultura organizacyjna uniwersytetu
patologie organizacyjne
modele uniwersytetu
uczelnie państwowe
uczelnie prywatne

Jak cytować

Zawadzki, M. (2009). Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 90–101. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3167

Abstrakt

Autor podejmuje próbę diagnozy autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce, będącej skutkiem erozji etosu akademickiego i osłabienia efektywności funkcjonowania uczelni jako instytucji o potencjale sprzeciwu. Krytyce poddaje model uniwersytetu przedsiębiorczego ze względu na niebezpieczeństwo pogłębiania autonomizacji wynikające z wdrażania jego założeń. Do analiz wykorzystuje koncepcję badawczą patologii organizacyjnych, umożliwiającą wieloaspektowe spojrzenie na tytułowy problem.

PDF

Bibliografia

Bauman T. 2003 Zagrożona tożsamość uniwersytetu, w: A. Ładażyński, J. Raińczuk (red.): Uniwersytet między tradycją a wyzwaniami współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 53-68.

Chmielecka E. 2008 Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, w: K. Leja (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni, Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 23-36.

Clark B.R. 2000 The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievement, Keynote Address presented at General Conference 2000, „Beyond the Entrepreneurial University: Global Challenges and Institutional Responses”, OECD Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE), September 11-13, 2000, Paris, France.

Czarniawska B., Gagliardi R (red.) 2006 Management Education and Humanities, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.

Denhardt J.V., Denhardt R.B. 2003 The New Public Service. Sen/Ing, not Steering, M.E. Sharpe, Armonk, New York.

Ferudi F. 2008 Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przekład K. Makaruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giroux H. 2008 Odzyskiwanie uniwersytetu jako demokratycznej sfery publicznej (by to, co pedagogiczne było bardziej polityczne), w: M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński (red.): Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego, Wydawnictwo

Adam Marszałek, Toruń, s. 219-239.

Kieżun W. 1971 Autonomizacja jednostek organizacyjnych. Z patologii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kieżun W. 1998 Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Kozyr-Kowalski S. 2005 Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Kożuch B. 2004 Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Kożuch B. 2005 Zarządzanie. Zagadnienia wstępne, w: A. Kożuch, B. Kożuch, B. Plawgo (red.): Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków, s. 7-19.

Kożuch B. 2008 Dobro wspólne w koncepcjach zarządzania, w: A. Czech (red.): Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze i przestrzeń społeczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice, s. 62-77.

Kożuch B. 2009 Humanizm organizacyjny w koncepcjach zarządzania publicznego, w: S. Banaszak, K. Doktór (red.): Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, s. 161-169.

Koźmiński A K. 1999 Misje i strategie szkól wyższych, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 237-245.

Krzyżanowski L.J. 1999 O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kwieciński Z. 2007 Potrzeba alfabetyzacjikrytycznej, w: D. Kubinowski, M. Nowak, J. Rutkowiak (red.): Edukacja. Moralność. Sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin, s. 27-33.

Kwieciński Z. 2008 Przedmowa, w: M. Jaworska-Witkowska (red.): Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie, „Pedagogium” - Wydawnictwo Ośrodka Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Szczecin, s. 13-15.

Leja K. 2003 Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

Leja K. 2006 Zarządzanie wiedzą w uczelni publicznej, w: G. Prawelska-Skrzypek (red.): Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków, s. 101-120.

Morgan G. 1997 Obrazy organizacji, przekład Z. Wiankowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Murawska A. 2007 Uniwersytet jako przestrzeń kultury - płonne nadzieje, niespełnione obietnice?, w: D. Kubinowski, M. Nowak, J. Rutkowiak (red.): Edukacja. Moralność. Sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin, s. 316-327.

Pająk J. 1996 Kultura organizacyjna w oświacie. Teoria - praktyka - stymulacja, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Sloterdijk P. 2008 Krytyka cynicznego rozumu, przekład P Dehnel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Solska E. 2008 Zmierzch kultury uniwersytetu?, w: K. Leja (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni, Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 73-87.

Stocki R. 2005 Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Sułkowski Ł. 2005 Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wosik D. 2006 Strategia jakości w zarządzaniu szkolą wyższą w świetle postulatów Procesu Bolońskiego oraz kryteriów akredytacji środowiskowej - doświadczenia Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w: K. Leja (red.): Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 131-145.

Wójcicka M. 2006 Uniwersytet i jego otoczenie - dwa sposoby podejścia i ich możliwe konsekwencje, w: K. Leja (red.): Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 15-24.

Witkowski L. 2008a Jaka kultura? (tezy, dopowiedzenia i podsumowanie), w: M. Jaworska-Witkowska (red.): Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie, „Pedagogium”, Szczecin, s. 19-49.

Witkowski L. 2008b Koniec kultury uczenia się? Edukacja w dobie presji „simulacrum” konsumpcji (dyskusja nie tylko z Zygmuntem Baumanem), w: M. Jaworska-Witkowska (red.): Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie, „Pedagogium”, Szczecin, s. 213-242.

Zawadzki M. 2009 O potrzebie autokrytyki w naukach o zarządzaniu, „Zarządzanie Kulturą”, nr 2, s. 310-313.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.