Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Abstrakt

Autorka artykułu analizuje kariery akademickie kobiet, przyjmując za punkt wyjścia dane przedstawione w raporcie przygotowanym w ramach projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»”. Na tle uwzględnionych w projekcie zagadnień prezentowane są kariery akademickie kobiet posiadających tytuł profesora lub zajmujących takie stanowisko w uczelni technicznej. Wywiady przeprowadzone przez autorkę koncentrowały się wokół następujących kwestii: motywów podjęcia pracy naukowej, kluczowych decyzji dla tej kariery, uzyskanych stopni i tytułów naukowych oraz działalności zawodowej pracowników akademickich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E. (2011). Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 56-66. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3249
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej). Od lutego 2012 r. pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Zespole Ekonomiki Edukacji. Zajmuje się edukacją zawodową na  poziomie średnim i wyższym, a także edukacją ustawiczną, przejściem z edukacji do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i wyższych, jest autorką wielu publikacji o tematyce kształcenia zawodowego.

Referencje

 1. Analiza szkól wyższych... 2010 Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu, Wydawca
 2. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 3. Analiza zasobów kadrowych... 2010 Analiza zasobów w uczelniach na poszczególnych kierunkach i wypracowanie zasad etatyzacji. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 4. Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101118_Analiza_zasobow_kadrowych_w_uczelniach_na_poszczegolnych_kierunkach_i_wypracowanie_zasad_etatyzacji.pdf).
 5. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,Warszawa.
 6. Dąbrowa-Szefler M., Sztabiński R 2008 Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Diagnoza mobilności... 2010 Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce w 2009 r., Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/
 8. user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20100510_Diagnoza_mobilnosci.pdf).
 9. Dziewczyny przyszłości... 2011 Dziewczyny przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/2011_dziewczyny_przyszlosci_fin.pdf).
 10. Kobiety na rynku pracy... 2010 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa (http://www.cbos.pl/PL/efs/kobiety_mazowsze/publikacje/raporty/Analizy.pdf).
 11. Kobiety... 2007 Kobiety w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 12. (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf).
 13. Macioł S. 2010 Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1-2/35-36, s. 198-223.
 14. Moskalewicz-Ziótkowska E. 2010 Kadra akademicka szkól wyższych Warszawy i Mazowsza, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1-2/35-36, s. 175-197.
 15. Nauka i technika... 2011 Nauka i technika w Polsce w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,
 16. Polskie szkolnictwo wyższe... 2009 Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 17. Społeczeństwo w drodze do wiedzy... 2011 Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie oświaty 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 18. Szkoły wyższe... 2001-2010 Szkoły wyższe i ich finanse. Roczniki z lat 2001-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. Wnuk-Lipińska E. 1996 Innowacyjność a konserwatyzm, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.