Problemy zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej

Main Article Content

Lidia Białoń
Waldemar Aftyka
Klemens Stańkowski

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej. Problemy zarządzania jakością zostały ujęte z zastosowaniem podejścia systemowego. Proponowany system zarządzania jakością będzie uwzględniał założenia zawarte w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) dla szkoły wyższej. Zagadnienia poruszane w niniejszym tekście mogą stać się przyczynkiem do szerszej dyskusji nad wdrażaniem tego systemu w życie, a także mogą stanowić asumpt do przeprowadzenia badań empirycznych. W artykule sformułowano wiele pytań, na które trzeba poszukiwać odpowiedzi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białoń, L., Aftyka, W., & Stańkowski, K. (2011). Problemy zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 107-122. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3252
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Lidia Białoń

Lidia Białoń - profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Długoletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną. Ma na swoim koncie wiele publikacji dotyczących tych kwestii, m.in. Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym (1989 r.), Zarządzanie działalnością innowacyjną (2010 r.). Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest również system ocen wyników działań pracowników naukowych. Była kierownikiem ogólnopolskich badań w tej dziedzinie.

Waldemar Aftyka

Waldemar Aftyka - docent doktor w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania i marketingu oraz autor kilku artykułów o tej tematyce. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Naukowo-Dydaktycznego przy Rektorze WSM oraz Komisji ds. Wdrażania KRK w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Bierze aktywny udział w pracach nad procesem zarządzania w szkole wyższej.

Klemens Stańkowski

Klemens Stańkowski - doktor inżynier, emerytowany adiunkt Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z Wyższą Szkołą Menedżerską i Wyższą Szkołą Zarządzania i Ekologii. Specjalizuje się w prowadzeniu przedmiotów specjalnościowych, głównie w zakresie przekształceń wiedzy w umiejętności. Uczestniczy także w procesie wdrażania innowacji produktowych i technologicznych.

Referencje

 1. Raport... 2011 Modele zarządzania uczelniami w Polsce. Raport pod kierunkiem prof. dr hab. Michata Duma , Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym.
 2. Rozporządzenie... 2007 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, „Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1166.
 3. Bagiński J., Mikołajewska M. 2009 Pomiar jakości kształcenia metodą SERVQAL, w: St. Dawidziuk (red.): Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 4. Berdowski J.B. 2009 Akredytacja wyższych uczelni jako jeden z czynników mających wpiyw na doskonalenie jakości nauczania, w: Pomiar jakości kształcenia metodą SERVQAL, w: St. Dawidziuk (red.): Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 5. Białoń L. 2006 Menedżer marketingu w firmie przyszłości, w: L. Białoń (red.): Metody oceny kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 6. Białoń L. 2011 Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkole wyższej?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/37.
 7. Dawidziuk R. 2009 Jakość kształcenia jako element jakości usiug edukacyjnych szkól wyższych, w: St. Dawidziuk (red.): Jakość ksztafcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 8. Kawecki J. 1996 System oceny jakości kształcenia w szkoiach wyższych, Wyd. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 9. Kochanowski J. 2008 Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/31.
 10. Maciąg J. 2011 Jakość usiug edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkói wyższych w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/37.
 11. Stalewski T. 2005 Jakość administracyjnej obsługi studentów na badanym wydziale uczelni według ich opinii, w: T. Stalewski (red.): Jakość kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing, problemy, badania, rozwiązania, Difin, Warszawa.
 12. Werner E. 2011 Absolwent szkoty wyższej - sylwetka w kontekście społecznym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/37.
 13. Wójcicka M. 1997 Studia stacjonarne i niestacjonarne - aspekty ilościowe oraz jakościowe, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 9.