Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier
PDF

Słowa kluczowe

kwalifikacje
kompetencje
szkoły wyższe
akademickie biura karier
studenci
absolwenci
pracodawcy

Jak cytować

Moskalewicz-Ziółkowska, E. (2012). Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 15–33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3259

Abstrakt

Autorka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród akademickich biur karier uczelni województwa mazowieckiego w ramach projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»” na temat zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni. Przedstawia formy pomocy w planowaniu kariery zawodowej studentów i absolwentów oferowane przez biura karier; problemy, z którymi zgłaszają się do nich absolwenci studiów I oraz II stopnia oraz czynniki ułatwiające absolwentom wejście na rynek pracy. Analizuje również płaszczyzny współpracy akademickich biur karier z pracodawcami, strukturę zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na absolwentów szkół wyższych oraz strukturę zainteresowania studentów i absolwentów określonymi typami ofert pracy. Zgromadzony materiał dowodzi, że wszyscy absolwenci (zarówno studiów II stopnia, jak i I stopnia) najczęściej potrzebują od akademickich biur karier pomocy w znalezieniu pracy, stażu lub praktyki zawodowej, a pracodawcy są gotowi raczej do mniej aktywnej i angażującej współpracy, ograniczającej się do zamieszczania ofert pracy na stronach internetowych i w bazie danych biur karier oraz do przekazywania informacji o swojej firmie i jej potrzebach. Znalezienie pracy jest łatwiejsze dla absolwentów uczelni publicznych, którzy ukończyli studia stacjonarne, zwłaszcza o profilu informatycznym lub technicznym. Kobiety absolwentki mają dużo większe trudności w znalezieniu pierwszej pracy niż mężczyźni. Przeszło co trzecie akademickie biuro karier potwierdza, że ich absolwentom trudno jest znaleźć zatrudnienie i często wielomiesięczne poszukiwania pracy nie przynoszą pożądanych efektów. Najwięcej ofert składanych przez pracodawców dotyczy pracy tymczasowej - są to propozycje firm małych i mikro. Tymczasem potencjalni pracownicy najbardziej zainteresowani są pracą stałą, szczególnie gdy jest ona oferowana przez firmę dużą lub średnią. Zauważono, iż pracownicy biur karier działających w: technicznych szkołach  wyższych, uczelniach warszawskich czy też uczelniach niepublicznych zdecydowanie rzadziej widzą zagrożenia z pozyskaniem pracy przez swoich absolwentów.

PDF

Bibliografia

Działalność... 2011 Działalność akademickich biur karier na Mazowszu. Raport z badania firmy MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, grudzień, opracowanie źródłowe przygotowane na rzecz projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»”, Warszawa.

Kwalifikacjo... 2012 Kwalifikacje i kompetencje absolwentów - opinie uczelnianych biur karier województwa mazowieckiego, w: Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Raport z badania przygotowanego w ramach projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»”, Warszawa.

Targi pracy... 2009 Targi pracy w oczach warszawskich studentów i absolwentów. Raport z badania, MJCC Employer Branding Consultants, Warszawa (http://www.mjcc.pl/secms/pl/badanie_Targi-PracyJobbing).

Uczelnia... 2010 Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa (http://www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/raport-uczelnia-przyjazna-pracodawcom).

Ustawa... 2004 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku, tekst jednolity „Dziennik Ustaw” z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.