Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje
absolwenci
szkoty wyższe
pracodawcy

Jak cytować

Macioł, S. (2012). Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 34–54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3269

Abstrakt

Autor przedstawia wybrane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ponad 600 pracodawców z całej Polski, w tym prawie 90 z regionu Mazowsza, na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Badanie wskazuje na niedostosowanie kompetencji absolwentów do oczekiwań pracodawców oraz na wyraźną rozbieżność między strukturą kierunkową kształcenia w polskich szkołach wyższych a strukturą kształcenia oczekiwaną przez gospodarkę. Poszukiwane przez pracodawców kompetencje absolwentów znacznie odbiegają od kompetencji przez nich posiadanych. Szczególnie odczuwalny przez pracodawców jest brak u większości absolwentów dobrze rozwiniętych kompetencji ogólnych, miękkich, które w znaczącym stopniu zwiększają szanse zdobycia pracy i odniesienia sukcesu zawodowego. Artykuł zawiera również informacje o strukturze planowanego w badanych firmach w latach 2012-2015 zapotrzebowania na absolwentów określonych grup kierunków studiów.

PDF

Bibliografia

Aktywność... 2012 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwarta12011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Bielecki R 2011 Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle ogólnoeuropejskich badań CHEERS, REFLEX i TUNING, w: K. Jędralska, J. Bernais (red.): Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.

Drogosz-Zabłocka E., Macioł S., Minkiewicz B., Moskalewicz-Ziółkowska E., Romanowska M. 2012 Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Raport z badania, Politechnika Warszawska, Warszawa.

GUS 2011 This is Poland, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Macioł S. 2011 Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych wchodzących na rynek pracy w świetle wyników badań ankietowych wśród pracodawców w 2011 roku, raport z badania IRG SGH, ORSE SGH Warszawa.

OECD 2010 Education at a Glance 2010: OECD Indicators, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.

Szkoły wyższe... 2011 Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Gtówny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Vassiliou A. 2011 Nowa strategia „Europa 2020”, „Forum Akademickie”, nr 11.