Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców

Main Article Content

Stanisław Macioł

Abstrakt

Autor przedstawia wybrane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ponad 600 pracodawców z całej Polski, w tym prawie 90 z regionu Mazowsza, na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Badanie wskazuje na niedostosowanie kompetencji absolwentów do oczekiwań pracodawców oraz na wyraźną rozbieżność między strukturą kierunkową kształcenia w polskich szkołach wyższych a strukturą kształcenia oczekiwaną przez gospodarkę. Poszukiwane przez pracodawców kompetencje absolwentów znacznie odbiegają od kompetencji przez nich posiadanych. Szczególnie odczuwalny przez pracodawców jest brak u większości absolwentów dobrze rozwiniętych kompetencji ogólnych, miękkich, które w znaczącym stopniu zwiększają szanse zdobycia pracy i odniesienia sukcesu zawodowego. Artykuł zawiera również informacje o strukturze planowanego w badanych firmach w latach 2012-2015 zapotrzebowania na absolwentów określonych grup kierunków studiów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Macioł, S. (2012). Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 34-54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3269
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Stanisław Macioł

Stanisław Macioł - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: Szkoła Główna Handlowa). Od 2002 r. dyrektor Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Zajmuje się problematyką edukacji ekonomicznej na poziomie wyższym, w tym: organizacją i programami studiów, dostępnością studiów, jakością kształcenia i rynkiem pracy absolwentów uczelni.

Referencje

  1. Aktywność... 2012 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwarta12011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  2. Bielecki R 2011 Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle ogólnoeuropejskich badań CHEERS, REFLEX i TUNING, w: K. Jędralska, J. Bernais (red.): Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
  3. Drogosz-Zabłocka E., Macioł S., Minkiewicz B., Moskalewicz-Ziółkowska E., Romanowska M. 2012 Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Raport z badania, Politechnika Warszawska, Warszawa.
  4. GUS 2011 This is Poland, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  5. Macioł S. 2011 Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych wchodzących na rynek pracy w świetle wyników badań ankietowych wśród pracodawców w 2011 roku, raport z badania IRG SGH, ORSE SGH Warszawa.
  6. OECD 2010 Education at a Glance 2010: OECD Indicators, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.
  7. Szkoły wyższe... 2011 Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Gtówny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  8. Vassiliou A. 2011 Nowa strategia „Europa 2020”, „Forum Akademickie”, nr 11.