Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW)
PDF

Słowa kluczowe

szkoły wyższe
Mazowsze
kooperacja
innowacja
GOW
B R
EPC
jednostki badawczo-rozwojowe
Międzywojewódzki Indeks Innowacyjności Gospodarki
komercjalizacja wiedzy
własność intelektualna

Jak cytować

Zarzecki, M. (2012). Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 81–94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3272

Abstrakt

Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy (GOW) wskazuje na bezpośrednie powiązanie wiedzy i jej operacyjnego wymiaru w postaci rozwiązań praktycznych z innowacyjnością gospodarki, a przede wszystkim konkurencyjnością sektorów gospodarki. GOW jest zintegrowana z kilkoma kierunkami badań mikro- i makroekonomicznych: tzw. nowe teorie wzrostu, w tym dwusektorowy model Romera, badanie rodzajów form nowej organizacji pracy, diagnoza roli nauki i systematycznej innowacji wewnątrz firm itd. Problemem zasadniczym pozostaje możliwość mierzenia GOW, a najprostszym rozwiązaniem wydaje się utworzenie czwartego sektora - gospodarki opartej na wiedzy i zmierzenie jej udziału w PKB. Ponieważ decydującym etapem kreowania GOW jest wzajemny transfer wiedzy i technologii z instytucji edukacyjnych oraz badawczych do przedsiębiorstw i odwrotnie transmisja wiedzy, także zasobów finansowych, z przedsiębiorstw do sektora B+R, należy uznać wskaźniki kooperatywności za strategiczne dla analiz. Wśród rozpoznawalnych form współpracy uczelni z podmiotami rynku najczęściej wymieniane są spin-off, Centra Zaawansowanych Technologii i Platformy Transferu Wiedzy. Ocena współpracy podmiotów gospodarczych ze szkołami wyższymi na Mazowszu w zakresie działalności B+R wypada niekorzystnie. Ponadto większość przedsiębiorców negatywnie oceniało możliwość nawiązania współpracy w przyszłości. Przedsiębiorcy również negatywnie oceniają oferty szkół wyższych, zwracając szczególną uwagę na koszt świadczonych usług oraz niski walor użytkowy oferty. Do zbioru działań, których podjęcie miałoby decydujący wpływ na GOW, należy zaliczyć opracowanie przez szkoły wyższe Mazowsza strategii i planów działania dotyczących współpracy badawczej i dydaktycznej z praktyką gospodarczą, zintensyfikowanie działań promocyjnych w uczelniach, powołanie profesjonalnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę ze sferą biznesu oraz zmiany legislacyjne w zakresie własności intelektualnej, w tym regulacji dotyczących jednoznacznego podziału korzyści związanych z jej komercjalizacją.

PDF

Bibliografia

Bąk M., Kulawczuk R (red.) 2009 praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie jprowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, KFKR Warszawa.

Bell D. 1973 The Corning of Post-lndustrial Society, Basic Books, New York.

BDL GUS 2007 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa.

BDLGUS 2011 Działalność badawczo-rozwojowa 2010, Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa.

Emerling A., Orlińska A., Węsierska S. 2010 Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, Warszawa.

Gabryś A. (red.) 2008 Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa.

Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R. 2011 Socjologia gospodarki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

IBRD 1999 Knowledge fordevelopment, World Development Report 1998/99, World Bank, Washington.

Kochan T.A., Barley S.R. (red.) 1999 The Changing Naturę of Work and Its Implications for Occupational Anałysis, National Research Council, Washington.

Kukliński A. 2003 The Development of Knowledge Based Economy in Europę: The Regional Trajectory, referat, University College, London.

Machlup F. 1962 The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Nonaka I., Takeuchi H 1995 The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, New York.

Noyelle T. (red.) 1990 Skills, Wages, and Productwity in the Service Sector, Westview Press, Boulder.

OECD 1996 The Knowledge-based Economy, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.

OECD 2001 Korea and the Knowledge-based Economy. Making the transition, Organisation for Economic Cooperation and Development, World Bank Institute, Paris.

Piech K. 2001 Perspektywy polityki gospodarczej w dobie nowej gospodarki, w: J. Kaja (red. nauk.)' Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, cz. 2: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 17-28.

Piech K. 2001 Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa (akson.sgh.waw.pl/~kpiech/text/2003-kzif-augustow.pdf).

Powell W., Snellman K. 2004 The Knowledge Economy, „Annual Review Sociology”, nr 30, s. 199-220.

Poznańska K., Zarzecki M., Matuszewski R, Rudowski A. 2012 Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu, Politechnika Warszawska, Warszawa

PNSRR 2005 Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.

Puchalska K., Zarzecki M., Zych M. 2010 Badania i ekspertyzy w sektorze maiych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w województwie łódzkim, Łódź.

Rudnicki S. 2011 Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.

Santarek K. (red.) 2008 Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Solow R. 1957 Technical change and the aggregate production function, „Review of Economic and Statistic”, nr 39, s. 312-320.