Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
działalność badawczo-rozwojowa
mate i średnie przedsiębiorstwa
współpraca
szkoły wyższe
Mazowsze
GOW

Jak cytować

Poznańska, K. (2012). Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 95–112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3275

Abstrakt

W artykule omówiono uwarunkowania współpracy szkół wyższych z podmiotami gospodarczymi oraz podjęto próbę charakterystyki innowacyjności Mazowsza i roli współpracy sektora gospodarczego ze szkołami wyższymi. Ocena poziomu innowacyjności Mazowsza została dokonana na podstawie metodologii European lnnovation Scoreboard. Z porównania wynika, iż województwo mazowieckie zajmuje pierwszą pozycję, przed województwem małopolskim, dolnośląskim i śląskim, pod względem ogólnego wskaźnika innowacyjności. Tak korzystna pozycja województwa mazowieckiego w zakresie innowacyjności nie przekłada się na aktywność badawczo-rozwojową Ministerstwa Skarbu Państwa. Z badań przeprowadzonych metodą CATI wśród 500 małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Mazowsza wynika, iż tylko 30,6% z nich miało opracowaną strategię rozwoju, a 7,2% deklarowało prowadzenie prac B+R w okresie 2005-2011. Badani przedsiębiorcy nie doceniają działalności badawczej szkół wyższych i rzadko korzystają z ich usług.

PDF

Bibliografia

Bariery... 2006 Bariery współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych, Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa.

Bąk M., Kulawczuk P (red.) 2009 Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, KFKR Warszawa.

Budowa... 2010 Budowa współpracy nauki z gospodarką, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.

COM 2006 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee ofthe Regions, Commision of the European Communities, finał 28, Brussels, 6 lutego.

Emerling A., Orlińska A., Węsierska S. 2010 Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badań, Warszawa.

Gabryś A. (red.) 2008 Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Fundacja Aurea Medicritas, Warszawa.

Górzyński M., Pander W., Koć R 2006 Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Rolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Kierunki... 2007 Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Łącka I. 2011 Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębioistwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin.

Poszewiecki A. 2009 Współpraca nauki i przedsiębiorstw w świetle badań oczekiwań przedsiębiorstw i pracowników naukowych. Synteza wyników, w: M. Bąk, R Kulawczuk (red.): Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, KFKR Warszawa.

Poznańska K., Zarzecki M., Matuszewski P, Rudawski A. 2012 Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Raport z badań, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Rozwój... 2009 Rozwój Regionalny w Polsce, raport, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Rudnicki S. 2011 Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera, Kraków.

Santarek K. (red.), Bagiński J., Buczacki A., Sobczak D., Szerenos A. 2008 Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów współpracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Strategia... 2007 Strategia Lizbońska. Europejskie uniwersytety po 2010 r.: różnorodność przy wspólnym celu, Bruksela.

Tomowicz P 2006 Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-offs w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Ustawa... 2005 Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” Nr 164, poz. 1365.

Wissema J.G. 2005 Technostarterzy - dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Woźnicki J. (red.) 2006 Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.