Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
kształcenie na odległość
edukacja
futurologia

Jak cytować

Sobierajski, T. (2012). Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 125–133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3277

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe problemy dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce. Nakreślając dynamikę zmian głównych założeń kształcenia w wyższych szkołach publicznych i niepublicznych w ostatnich latach, autor próbuje zarysować przyszłość szkół wyższych i szkolnictwa wyższego z perspektywy zmian postaw studentów i wykładowców, starzenia się społeczeństwa i zmian demograficznych, a także zmian form kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość.

PDF

Bibliografia

Fukuyama F. 1996 Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań.

Goldthorpe J.H. 1971 Theories oflndustrial Society: reflections on the recrudescence of historicism and the future of futurology, „European Journal of Sociology”, 1.12, nr 2, s. 263-288.

Mead M. 2005 The World Ahead: An Anthropologist Anticipates the Futurę, red. R.B. Textor, Berghahn Books, New York.

Moore R. 2004 Education and Society: Issues and Explanations in the Sociology of Education, Polity Press, Cambridge.

Newman F., Couturier L, Scurry J. 2004 The Future of Higher Education: Rhetoric, Reality, and the Risks ofthe Market, Jossey-Bass, San Francisco.

Privateer RM. 1999 Academic Technology and the Futurę of Higher Education: Strategie paths Taken and Not Taken, „The Journal of Higher Education”, t. 70, nr 1, s. 60-79.

Rozporządzenie... 2007 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, „Dziennik Ustaw” Nr 188, poz. 1347, z późn. zm.

Staley D.J., Malenfant K.J. 2010 Futures thinking for academic librarians: Higher education in 2025, „Information Services & Use”,t. 30, nr 1-2, s. 57-90 .

Wójcicka M. 2010 Uniwersytet-stabilność i zmiana, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.