Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku
PDF

Słowa kluczowe

szkota wyższa
wizerunek szkoty wyższej
społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej

Jak cytować

Białoń, L., & Werner, E. (2012). Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 142–161. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3279

Abstrakt

W artykule podnoszony jest problem istoty społecznej odpowiedzialności szkoły wyższej. Omawiane są uwarunkowania oraz korzyści, jakie ten rodzaj aktywności może szkole przynieść, a także bariery, jakie stoją na przeszkodzie jej realizacji. Koncepcję społecznej odpowiedzialności wiążemy z działalnością wizerunkową szkoły wyższej, podkreślając sposób jej komunikowania się z interesariuszami. Cele artykułu są następujące: • przedstawienie istoty odpowiedzialności społecznej szkół wyższych, biorąc pod uwagę jej interesariuszy i tendencje rozwojowe; • zwrócenie uwagi na związek między odpowiedzialnością społeczną a wizerunkiem szkoły wyższej oraz opis podstawowych zasad i narzędzi kształtowania wizerunku; • propozycje dotyczące zakresu odpowiedzialności społecznej szkoły wyższej.

PDF

Bibliografia

Adamczyk J. 2009 Spoteczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Antonowicz D. 2004 W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania uniwersytetami w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2 (24).

Brdulak J. 2012 Budowanie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez współpracę z gospodarką, w: M.A. Weresa, K. Poznańska (red.): Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Caroll AB 1991 The Pyramid of Corporate social Responsibility: Toward the Morał Management of Organizational Stakeholders, „Business Horizons”, Juli - August, s. 39-48.

Ciechanowska D. (red.) 2011 Studenci konsumentami wiedzy akademickiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Szczecin.

Chmielecka E. 2005 Etos akademicki a kultura instytucjonalna uczelni, w: E. Chmielecka, J. Jedliński, A. Rychard: Ideały nauki i konflikty wartości, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Chmielecka E. 2008 Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, w: K. Leja (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Czubała A. 2009 Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej, w: R, Niestrój (red.): Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Dobre obyczaje... 2001 Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Komitet Etyki w Nauce, wyd. 3 zmienione i uzupełnione, Warszawa.

Eucken R. 1925 Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie, Nakład Wydawnictwa Polskiego, Lwów - Poznań.

Galar R. 2011 Komentarz do opracowania A. Kuklińskiego pt. Wizje i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, „Polska Myśl Strategiczna. Spotkanie z Enigmą XXI”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Gasparski W. (red.) 2012 Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Geryk M. 2011 Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Griffin R.W. 2007 Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hejwosz D. 2011 Studenci jako konsumenci - komercjalizacja szkól wyższych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (http://liberte.pl/studenci-jako-konsumenci-komercjalizacja-szkolnictwa-wyzszego -w-stanach-zjednoczonych-ameryki/).

Jóźwiak J. 2012 Foresight „Akademickie Mazowsze 2030". Raport końcowy, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Kossakowski K. 2009 Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych w Polsce. Przykłady, strategie, możliwości. , Od biernego słuchacza do świadomego konsumenta” -studium przypadku uniwersyteckich zajęć (http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/7em9arqcz92pxyzd8dndfhfm4954d6.Pdf).

Kowalska K. 2009 Społeczna odpowiedzialność uczelni, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 1.1, nr 2.

Kudrycka B. 2012 Studia elitarne i egalitarne, „Forum Akademickie” (http://www. nauka.gov.pl/ministerstwo/zdaniem-ministra; http://forumakademickie.pl/fa/2012/11/studia-elitarne-i-egalitarne/).

Kukliński A. 2011 Wizje i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie roku 2050, „Polska Myśl Strategiczna. Spotkanie z EnigmąXXI”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa

Leja K. 2006a Uniwersytet przyszłości organizacją fraktalną?, w: A. Binsztok, K. Perechuda (red. nauk.): Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. 0. Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Leja K. 2006b Uniwersytet tradycyjny-przedsiębiorczy-oparty na wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 1/27.

Leja K. (red.) 2008 Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Matusiak K. 2010 Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Michalik M. 1998 O niektórych paradoksach odpowiedzialności, w: A. Torzewski (red.): Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz.

Norma... 2010 Norma ISO 26000 (http://www.pkn.pl/iso-26000; http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/vs6y70yawb8g8tthdifwzajn4jlxof.pdf; http://www.ekcpoland.com/csr_iso_26000.html; http://ecodialog.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000PL.pdf).

Nussbaum M. 2008 W trosce o cztowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu (http://wyborcza.pl/dziennikarze/1,104622,5406016, Humanistyczne_rozdwojenie_jazni.html#ixzz2BM7vpPs3).

PARP 2010 Bilans Kapitału Ludzkiego pokazuje niedopasowanie na rynku pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (http://forsal.pl/grafika/612932,71530,parp_bilans_kapitalu_ludzkiego_pokazuje_niedopasowanie_na_rynku_pracy.html).

Pawłowski K. 2004 Rediscovering higher education in Europę, UNESCO-CEPES, Bucharest.

Pawlikowski J M. 2008 Kultura jakości kształcenia, „Forum Akademickie” (http://forumakad.pl/archiwum/2008/03/47_kulturajakosci_ksztalcenia.html).

Penc J. 2010 Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Pluta-Olearnik M. 2012 Wdrażanie nowych strategii marketingowych w instytutach naukowych i badawczych, w: W. Wiśniewski (red.): Marketing instytucji naukowych i badawczych, Wydawnictwo Instytutu Lotnictwa, Warszawa.

Rok B. 2004 Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Wydawnictwo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Rok B. 2007 Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007, Wydawnictwo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Sowa K. 2008 Społeczne funkcje uniwersytetu. Uwagi socjologa, „Forum Akademickie” (http://forumakad.pl/archiwum/2008/03/47_kulturajakosci_ksztalcenia.htmlhttp://forumakad.pl/archiwum/2008/03/47_kulturajakosci_ksztalcenia.html); także: Społeczne funkcje szkolnictwa i elitotwórcza rola uniwersytetu. Uwagi socjologa, w: K. Leja (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Sztompka R 2007 Zaufanie, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Wawrzyniak B. (red.) 2005 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.

Weresa M.A., Poznańska K. (red.) 2012 Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Wierzbicki A. 2011 Wyzwania przed polskim szkolnictwem wyższym, „Polska Myśl Strategiczna. Spotkanie z Enigmą XXI”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wierzbicki A. 2012 Szkolnictwo polskie w perspektywie 2050, „Forum Myśli Strategicznej. Myśl strategiczna. Punkty zwrotne. Scena globalna”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Żemigafa M. 2007 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer, Kraków.